Zakładanie JDG - krok po kroku - zobacz czego potrzebujesz
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Zakładanie JDG – krok po kroku

Etapy rejestracji działalności gospodarczej w Polsce zostały z biegiem lat skrócone i uproszczone.

Warto przyjrzeć się jak w dzisiejszym czasie wygląda rejestracja działalności gospodarczej.

Warto też zanim osoba fizyczna rozpocznie rejestrację działalności – aby przejrzała i zastanowiła się nad poniżej wymienionymi sprawami, które będzie musiała przeanalizować i ustalić och właściwy stan faktyczny dla prawidłowej rejestracji i dalszego prowadzenia działalności.

Kto na terenie RP może zarejestrować działalność gospodarczą

W Polsce jednoosobową działalność gospodarczą może zarejestrować każdy obywatel RP, który ma ukończone 18 rok życia.

Ponadto jednoosobową działalność gospodarczą mogą założyć obywatele krajów UE oraz obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Pozostali obywatele np. z krajów trzecich muszą posiadać zezwolenie na pobyt czasowy lub stały.

Moment przed założeniem działalności gospodarczej

Zanim osoba fizyczna dokona rejestracji działalności gospodarczej warto aby zorientowała się w poniższych tematach.

Czy rejestrowana działalność wymaga uzyskania pozwoleń, koncesji, licencji (była o tym mowa w publikacji nt. definicji działalności gospodarczej).

 

Rodzaje tych działalności można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00116

Jaki kod PKD odpowiada działalności którą osoba fizyczna chce otworzyć? Wyszukiwarka oraz wykaz kodów PKD znajduje się pod poniższymi linkami.

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;71367fcd-060f-47ee-9b3c-4c6bc8f31256

http://www.krs-online.com.pl/PKD.html

 • Zastanowić się i ustalić faktyczny adres zamieszkania osoby fizycznej (przyszłego przedsiębiorcy), który będzie niezbędny nie tylko do rejestracji działalności gospodarczej ale będzie adresem identyfikacyjnym dla celów opodatkowania działalności podatkiem PIT oraz VAT.
 • Ustalić adresy siedziby jeżeli działalność będzie tego wymagać oraz adresy stałego miejsca prowadzenia działalności i korespondencyjny – nic nie stoi na przeszkodzie aby było to np. jeden adres – zamieszkania.
 • Ustalić liczbę potencjalnych pracujących wraz z przedsiębiorcą.
 • Zastanowić się nad nazwą firmy oraz nazwą skróconą firmy. Nazwa skrócona powinna identyfikować przedsiębiorcę (pomyśleć nad utworzeniem logo firmy).
 • Data rozpoczęcia działalności = data powstania obowiązku opłacania składek w ZUS – w tym miejscu we wniosku CEIDG -1 osoba fizyczna może dołączyć dokument rejestracji do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego ZUS ZUA albo tylko do zdrowotnego ZUS ZZA.
 • Wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania – skala podatkowa albo podatek liniowy albo ryczałt.
 • Ustalić uprawnienie do ulgi na start w ZUS albo ZUS-u preferencyjnego.
 • Ustalić właściwy urząd skarbowy – najczęściej jest to urząd skarbowy z poprzedniego zeznania rocznego ale jeżeli osoba fizyczna zmieniała adres to właściwym urzędem skarbowym będzie ten urząd, który na 31.12 roku poprzedniego obejmował adres zamieszkania osoby fizycznej rejestrującej działalność.
 • Wybór firmy obsługującej księgowość dla rejestrowanej działalności.
 • Jaka jest najkorzystniejsza oferta kont dla firm o rozmiarze otwieranej firmy?
 • Znaleźć optymalną ofertę na wyrób pieczątki firmowej.
 • Ustalić czy z małżonkiem pozostaje się we wspólności majątkowej czy w rozdzielności.
 • Czy osoba fizyczna udzieli komuś pełnomocnictwa w zakresie:
 • zmiany wpisu w CEIDG,
 • wpisu informacji w CEIDG o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • wpisu informacji w CEIDG o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej,
 • wnioskowania o wykreślenie wpisu w CEIDG,
 • prowadzenia spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego.

Czy od początku działalność będzie z mocy ustawy podlegała opodatkowaniu VAT czy podatnik nie musi być przynajmniej na początku czynnym podatnikiem VAT?

 

Wykaz wszystkich działalności które od pierwszego dnia wymagają rejestracji do VAT ujęta jest w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Są to m.in.:

 • sprzedaż towarów z załącznika nr 12 do ustawy o VAT,
 • sprzedaż towarów akcyzowych (energia elektryczna, wyroby tytoniowe, używane samochody osobowe stanowiące u podatnika środki trwałe),
 • dostawy budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT,
 • terenów budowlanych,
 • nowych środków transportu,
 • sprzedaż poniższych towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie: preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26), urządzeń elektrycznych (PKWiU 27), maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
 • sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3) oraz motocykli (PKWiU ex 45.4),
 • sprzedaż usług prawniczych, jubilerskich, ściągania długów (factoringu) a także w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Rejestracja działalności gospodarczej

Osoba fizyczna, która chce założyć działalność gospodarcza musi wypełnić formularz CEIDG-1 dostępny pod poniższym adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155

Wypełniony wniosek można podpisać:

 

 • profilem Zaufanym,
 • podpisem kwalifikowanym,
 • osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie.

 

Wniosek CEIDG-1 wymaga wypełnienia poniżej zaprezentowanych danych.

Pola do wypełnienia we wniosku CEIDG-1
Lp. Charakterystyka
1. Imię pierwsze
2. Imię drugie
3. Nazwisko
4. Imię ojca
5. Imię matki
6. PESEL
7. NIP (jeśli osoba fizyczna go posiada)
8. Seria i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego)
9. REGON (jeśli osoba fizyczna posiada)
10. Miejsce urodzenia
11. Data urodzenia
12. Adres zamieszkania
13. Adres siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności, korespondencyjny
14. Przewidywana liczba pracujących
15. Przewidywana liczba zatrudnionych
16. Przeważający rodzaj działalności gospodarczej wg PKD
17. Pozostałe rodzaje działalności gospodarczej wg PKD
18. Nazwa firmy, nazwa skrócona
19. Data rozpoczęcia działalności
20. Dane do kontaktu (nr telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu, strona www)
21. Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
22. Rejestracja do ZUS z działalności (należy sprawdzić uprawnienie do skorzystania z ulgi na start czy do ZUS-u preferencyjnego)
23. Adres do doręczeń (jeśli jest inny od adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej)
24. Wybór formy opłacania podatku dochodowego (zasady ogólne, liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa)
25. Urząd Skarbowy właściwy do spraw ewidencji podatników
26. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy
27. Wybór formy wpłaty zaliczki (miesięczna, kwartalna, uproszczona)
28. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, inne ewidencje)
29. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej lub data ustania małżeńskiej wspólności majątkowej
30. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych (jeśli występują)
31. Informacja o ustaleniu pełnomocnika wraz danymi pełnomocnika i zakresem pełnomocnictwa

 

Po rejestracji działalności gospodarczej

Jeżeli rejestracja działalności gospodarczej przebiegnie pomyślnie, wówczas pozostaje poczekać kilka dnia na otrzymanie numeru NIP, REGON jeżeli oczywiście osoba fizyczna wcześniej tych numerów już nie posiadała (po raz pierwszy rejestruje działalność).

Dopiero po rejestracji działalności gospodarczej – otrzymaniu numeru NIP, REGON osoba fizyczna może iść do banku aby utworzyć firmowe konto bankowe. Jest ono obowiązkowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Jest ono identyfikowane dla celów białej listy ale także dla zwrotów podatków, składek ZUS.

Po rejestracji działalności i otrzymaniu numeru NIP, REGON osoba fizyczna może wyrobić pieczątkę firmy.

Choć można przed rejestrację działalności gospodarczej nabywać towary i usługi na poczet jej przyszłego prowadzenia to lepiej aby osoba fizyczna będącą przedsiębiorcą po rejestracji działalności (nabyciu statusu podatnika VAT) rozpoczęła dokonywania wszelkich nabyć na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Po rejestracji działalności gospodarczej osoba fizyczna ma prawo dokonywać sprzedaży jednakże:

 • jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar, musi on zostać oczywiście wcześniej nabyty (ewentualnie sprzedaż jest dokonywana w modelu dropshipping),
 • jeżeli przedmiotem sprzedaży są usługi przedsiębiorca musi dysponować narzędziami niezbędnymi do dokonania sprzedaży tych usług,
 • jeżeli sprzedaż towarów lub usług wymaga rejestracji VAT to przed jej dokonaniem przedsiębiorca obligatoryjnie musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT.

Po rejestracji działalności gospodarczej oraz zarejestrowaniu do ubezpieczeń społecznych w ZUS (załącznik do wniosku CEIDG-1 ZUS ZUA albo ZUS ZZA) przedsiębiorca może rozpocząć zatrudnianie pracowników na umowę o pracę albo zleceniobiorców na umowę zlecenie, ewentualnie na umowę o dzieło.

Prowadzenie firmy wiąże się także z prowadzeniem księgowości. A więc jest to też idealny moment, aby wybrać wygodną księgowość online, która zaoszczędzi nam czas. Warto założyć na początku darmowe konto i korzystać z niego do 6 miesięcy, a następnie wybrać ostatecznie pakiet, który będzie najlepszy dla naszej firmy.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.