Ryczałt ewidencjonowany to forma zyskująca na popularności.
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – na czym polega i kiedy warto stosować?

Spis treści

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania zyskująca na popularności na przestrzeni ostatnich lat.

Ustawodawcy dążą do tego, by jak największa grupa przedsiębiorców wybierała opodatkowanie ryczałtem. Aby zachęcić podatników do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2021 roku rozszerzono katalog rodzajów działalności, które mogą korzystać z opodatkowania ryczałtem oraz sukcesywnie obniżane są stawki ryczałtu. Ryczałt może okazać się szczególnie korzystnym wyborem w kontekście Nowego Ładu obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku.

Na czym polega ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania, niewymagająca wielu dokumentów i opierająca się na prostym mechanizmie ustalania wysokości podatku.

Podatek jest obliczany od przychodu, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Możliwe jest natomiast odliczenie wydatków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do wydatków tych należą w szczególności składki na ubezpieczenie społeczne i ulga abolicyjna. Ryczałtowcy nie mogą stosować wszystkich odliczeń przysługujących osobom, które jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne m.in. ryczałtowcom nie przysługuje prawo do odliczenia ulgi na dziecko. Podatnicy stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania mogą oddać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się różnorodnością stawek dla poszczególnych rodzajów działalności. Przyporządkowanie odpowiedniej stawki uzależnione jest zatem od określenia przedmiotu prowadzonej działalności. Nowy Ład wprowadza wiele zmian dla ryczałtowców. Ustawodawcy zdecydowali się na obniżenie niektórych stawek ryczałtu m.in. programiści od 2022 roku zapłacą podatek według stawki 12%.

Ryczałtowcy w terminie do 28 lutego roku następującego po danym roku podatkowym, składają zeznanie roczne PIT-28 wraz z załącznikami. Zeznanie roczne należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika.

Kto i w jaki sposób może wybrać opodatkowanie ryczałtem?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można stosować będąc:

 • osobą fizyczną,
 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych,
 • wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
 • wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych,
 • wynajmującym lub wydzierżawiającym nieruchomości w ramach działalności oraz poza prowadzoną działalnością gospodarczą (najem prywatny),
 • osobą sprzedającą przetworzone produkty rolne pochodzące z własnych upraw, hodowli lub chowu, w przypadku gdy wielkość tej sprzedaży przekracza kwotę przychodów zwolnionych z podatku.

Podstawowym warunkiem uprawniającym do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w działalności gospodarczej jest uzyskanie w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodu z tej działalności prowadzonej:

 

 • wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2.000.000 euro,
 • w formie spółki, gdy suma przychodów wspólników z tej działalności nie przekroczyła 2.000.000 euro.

Przeliczenia na złote polskie dokonuje się według kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Podatnicy, którzy rozpoczęli w danym roku podatkowym wykonywanie działalności nie korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania bez względu na wysokość przychodów.

Dodatkowo z możliwości opodatkowania ryczałtem wykluczeni zostali przedsiębiorcy uzyskujący przychody z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych czy wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

 

Dodatkowo, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można wybrać na etapie rejestracji działalności gospodarczej oraz w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od kolejnego roku podatkowego. Rozpoczynając działalność gospodarczą wyboru formy opodatkowania dokonuje się za pośrednictwem CEIDG, należy wówczas na wniosku CEIDG-1 zaznaczyć jako formę opodatkowania ryczał od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca prowadzący już działalność gospodarczą, który dotychczas stosował inną formę opodatkowania, może dokonać zmiany formy opodatkowania na ryczałt w terminie do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Jeżeli zatem podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym w styczniu, ma czas na zmianę formy opodatkowania do 20-stego lutego. Oświadczenie o rezygnacji z danej formy opodatkowania można złożyć za pośrednictwem CEIDG lub w urzędzie skarbowym.

 

Składka zdrowotna dla ryczałtowców w Nowym Ładzie

Przedsiębiorcy stosujący ryczał od przychodów ewidencjonowanych od 2022 roku opłacają w dalszym ciągu składkę zdrowotną w wysokości 9%, jednak zmienia się podstawa wymiaru tej składki.

 

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla ryczałtowców wynosi:

 

 • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia;
 • przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł– 100% przeciętnego wynagrodzenia,
 • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł.– 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Dodatkowo wraz z wprowadzeniem Nowego Ładu podatnicy stracili całkowicie możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku. Oznacza to, że składka zdrowotna musi być opłacana co miesiąc, ale nie pomniejsza już podatku dochodowego do zapłaty.

Ryczałt a podatek VAT

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych i podatek VAT to dwa różne podatki. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest odmianą podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług. Bycie czynnym podatnikiem VAT albo korzystanie ze zwolnienia z VAT nie mają wpływu na możliwość stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ rozliczenie podatku dochodowego i podatku VAT jest niezależne.

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej zazwyczaj może dokonać wyboru czy chce dokonać zgłoszenia jako czynny podatnik VAT czy woli korzystać ze zwolnienia z VAT. Zwolnienie podmiotowe z VAT przysługuje do limitu 200 000 zł obrotów w skali roku.

W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, limit 200 000 zł uprawniający do stosowania zwolnienia z VAT, przeliczany jest proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym roku podatkowym.

Ze zwolnienia podmiotowego z VAT nie mogą korzystać m.in. podatnicy świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa czy jubilerskie.

Drugi rodzaj zwolnienia z VAT to zwolnienie przedmiotowe, czyli przysługujące podatnikom ze względu na rodzaj prowadzonej działalności przeznaczone np. dla lekarzy, psychologów czy nauczycieli języków obcych.

 

Ryczałt ewidencjonowany jest dostępny w ofercie 360 Księgowość – można go wybrać tutaj.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.