Ulga na start w ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Ulga na start

Ulga na start w ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej mogą skorzystać z ulgi w ZUS polegającej na opłacaniu jedynie składki zdrowotnej przez określony odcinek czasu.

Ulga ta bywa szczególnie pomocna po otwarciu działalności. Na co należy zwrócić uwagę stosując tę ulgę? Kto może z niej skorzystać? O czy podatnik nie powinien zapominać w zakresie funkcjonowania ulgi? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Ulga na start to brak obowiązku opłacania składek społecznych i funduszy pracy

Ulga na start w ZUS jest to preferencja w opłacaniu składek ZUS trwająca przez określony okres czasu a dokładnie przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych. Przez ten okres przedsiębiorca opłaca wyłącznie składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Nie opłaca więc on składek na:

 • ubezpieczenia społeczne – emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa,
 • fundusz pracy,
 • fundusz solidarnościowy.

Wobec tego, iż przedsiębiorca nie opłaca tych składek:

 • okres trwania ulgi na start nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu świadczenia emerytalnego i rentowego,
 • w okresie trwania ulgi na start nie posiada uprawnień do otrzymania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego.

Ulga w ZUS dla osób rozpoczynających działalność i nie tylko

Nieprzypadkowo zostało użyte sformułowanie 6 pełnych miesięcy bowiem jeżeli przedsiębiorca wykaże rozpoczęcie działalności (w CEIDG) z dniem np. 2 maja 2022r. i także z tym dniem zarejestruje się do ulgi na start, wówczas będzie mógł z niej korzystać aż do 30 listopada 2022r.

Adresatami ulgi na start w ZUS są osoby fizyczne rozpoczynające działalność jednoosobową oraz jako wspólnik spółki cywilnej, którzy:

 • rejestrują po raz pierwszy działalność gospodarczą,
 • otwierają ponownie działalność (np. po likwidacji poprzedniej) jednak nie wcześniej niż po upływie 60 miesięcy licząc od dnia ostatniego zawieszenia lub likwidacji,
 • nie świadczą usług na rzecz poprzedniego pracodawcy u którego w bieżącym i ubiegłym roku pracowali na podstawie stosunku pracy i wykonywali na jego rzecz usługi wchodzące w zakres aktualnie otwartej i prowadzonej działalności.

Nie ma natomiast przeszkód aby z byłym pracodawcą przedsiębiorca zawarł umowę zlecenie. Dodatkowo warto nadmienić, iż jeżeli zakres umowy zlecenie jest taki sam jak zakres czynności w ramach prowadzonej działalności a przychód z tej umowy jest opodatkowany tak jak przychód z działalności, wówczas pracodawca nie będzie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu tej umowy zlecenie.

Ulga na start a składki ZUS pracowników przedsiębiorców

Preferencja w opłacaniu składek ZUS w uldze na start dotyczy jedynie samego przedsiębiorcy. Jeżeli zatrudnia on pracowników (zleceniobiorców) to z tytułu wypłaconego im wynagrodzenia ma obowiązek odprowadzać składki ZUS ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego oraz funduszu pracy od dnia ich zarejestrowania do ZUS.

Jeżeli z przedsiębiorcą działalność prowadzi osoba współpracując to za nią przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania składek ZUS od samego początku.

Ulga na start a ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują ulgę na start mają prawo w czasie jej trwania (jak i po jej zakończeniu pod warunkiem iż nadal opłacają składkę zdrowotną z działalności) zgłaszać członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wysokość składki zdrowotnej

W 2022 roku uległa zmianie metoda obliczenia składki zdrowotnej. Podczas trwania ulgi na start a więc opłacania jedynie składki zdrowotnej przedsiębiorca ma obowiązek zastosować już nowy sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej.

Ustalenie miesięcznej (rocznej) wysokości składki zdrowotnej zależne jest od wybranej formy opodatkowania:

 • przedsiębiorca który stosuje ryczałt jako formę opodatkowania zapłaci składkę zdrowotną w kwocie 335,94 zł (przychód z działalności do 60.000 zł) albo 559,89 (przychód z działalności powyżej 60.000 zł do 300.000 zł) zł albo 1.007,81 zł (przychód z działalności powyżej 300.000 zł),
 • przedsiębiorca który stosuje skalę podatkową dla prowadzonej działalności opłaci składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu z poprzedniego miesiąca (miesięczna składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł za miesiąc w którym wystąpiła strata),
 • przedsiębiorca który stosuje podatek liniowy dla prowadzonej działalności opłaci składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu z poprzedniego miesiąca (miesięczna składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł za miesiąc w którym wystąpiła strata).

Termin opłacania składki zdrowotnej w uldze na start

Termin opłacania składki zdrowotnej podczas trwania ulgi na start to 20 dzień miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym.

Ulga na start i umowa zlecenie przedsiębiorcy

Ciekawostką w sytuacji korzystania z ulgi na start jest zawarcie przez przedsiębiorcę umowy zlecenie.

Co istotne zleceniodawca, który zawarł umowę zlecenie z owym przedsiębiorcą może być zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne jeżeli spełni poniższe warunki:

 • uzyskane ze zlecenia przychody będą opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej,
 • przedmiot umowy zlecenie pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Zrezygnować można w każdej chwili

Przedsiębiorca może w każdym momencie trwania okresu ulgi na start wyrejestrować się i przejść na wybrany przez siebie wariant opłacania podany w dalszej części publikacji.

Zawieszenie działalności gospodarczej w trakcie trwania ulgi na start

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w okresie korzystania z ulgi na start (w okresie 6 miesięcy) musi liczyć się z tym, że niestety okres zawieszenia działalności nie przerwie biegu okresu ulgi na start.

Zatem okres trwania ulgi na start nie zostanie zatrzymany zawieszeniem działalności (ani w żaden sposób przedłużony). Będzie on biegł dalej.

Co po okresie ulgi na start?

Po upłynięciu okresu opłacania wyłącznie składki zdrowotnej przedsiębiorca ma możliwość:

 • skorzystania z tzw. preferencyjnego ZUS – 24 miesiące opłacania obniżonych składek ZUS ubezpieczenia społecznego oraz składki zdrowotnej liczonej od dochodu (przychodu w ryczałcie),
 • opłacania pełnego ZUS – wszystkie składki ubezpieczenia społecznego w minimalnej wysokości, składki zdrowotnej liczonej od dochodu (przychodu w ryczałcie) oraz funduszu pracy.

Przedsiębiorca może jeszcze skorzystać z ulgi mały ZUS plus jednak warunkami uprawniającymi do tej ulgi są:

 • prowadzenie działalności przez cały ubiegły rok, oraz
 • przychód z działalności za ubiegły rok nie przekroczył progu 120.000zł.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, iż gdy dokona wyrejestrowania z ulgi na start w ciągu miesiąca to nie spowoduje to, iż od następnego dnia będzie mógł opłacać np. ZUS preferencyjny. Będzie mógł z niego korzystać od 1 dnia następnego miesiąca po miesiącu wyrejestrowania.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.