Znaczna podwyżka składek ZUS w 2023 roku - zobacz zmiany
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Znaczna podwyżka składek ZUS w 2023 roku

Podwyżki składek ZUS to coroczne zmartwienie wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Wielu z nich musi pozyskać dodatkowe zlecenie aby móc sprostać owym podwyżkom.

Należy wobec tego postawić pytanie o źródło podwyżek składek ZUS oraz ile wyniosą podwyżki składek ZUS dla przedsiębiorców w 2023 roku.

Kto jest zobowiązany do zapłaty składek ZUS

Jedną z grup podlegających obowiązkowi ubezpieczeń społecznych a więc obowiązkowi zapłaty składek ZUS są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie różnych form organizacyjnoprawnych.

Jak mówi art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 zwanej dalej ustawą o SUS) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność a więc podlegającą pod ubezpieczenia społeczne są:

 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a,
 • twórcy i artyści,
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług,
 • osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).

Oczywiście jest wiele innych grup, które podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia społeczne m.in. pracownicy, zleceniobiorcy.

Jakie składki wchodzą w skład ubezpieczeń społecznych

Składki ubezpieczenia społecznego prezentuje poniższa tabela.

Składki ZUS ubezpieczenia społecznego
Składka Emerytalna
Rentowa
Chorobowa
Wypadkowa

 

Do składek ZUS ubezpieczenia społecznego nie należą:

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składka na Fundusz Pracy oraz na FGŚP.

Wysokość składki zdrowotnej jest od 2022 roku ustalana na nowych zasadach:

 • w przypadku ryczałtu w zależności od kwoty przychodu narastająco (kwota ta jest porównywana do limitu przychodu i od tego zależy wysokość składki),
 • w przypadku skali podatkowej lub podatku liniowego od kwoty miesięcznego dochodu,
 • w przypadku karty podatkowej miesięczna składka zdrowotna w 2022 roku wynosi 270,90 zł.

Źródła podwyżek składek ZUS ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy

Skutkiem podwyżek składek ZUS dla przedsiębiorców jest coroczne podwyższenie przez ustawodawcę:

 • kwoty minimalnego wynagrodzenia, które jest podstawą do obliczania m.in.:
 • ZUS preferencyjnego obliczanego od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia – obniżonego ZUS w składkach społecznych dla otwierających po raz pierwszy działalność gospodarczą,
 • małego ZUS Plus jeżeli przedsiębiorca ze względu na niski dochód opłaca takie same składki ZUS jak przy ZUS preferencyjnym,
 • kwoty „standardowego” ZUS, który oblicza się od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w ujęciu miesięcznym służącego do ustalenia ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zarówno minimalne wynagrodzenie jak i kwota prognozowanego przeciętnego miesięczne wynagrodzenia ulegnie podwyższeniu w roku 2023. W jakim stopniu?

Podwyżka składek minimalnego ZUS przedsiębiorców w 2023 roku

W roku 2023 podwyższeniu ma ulec m.in. prognozowane przeciętne, miesięczne wynagrodzenie z kwoty 5.922 zł na rok 2022 do kwoty 6.935 zł na rok 2023. Warto podkreślić, iż podwyżka dotyczy jedynie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Funduszu Pracy.

Odrębną podwyżką będzie objęta składka ba ubezpieczenia zdrowotne. Skutki tej podwyżki obrazuje poniższa tabela.

 

Podwyżka minimalnego ZUS dla przedsiębiorców w roku 2023
Rodzaj składki albo podstawy Rok 2022 Rok 2023
Przeciętne prognozowane wynagrodzenie 5.922 zł 6.935 zł
Podstawa obliczenia składek społecznych i FP 3.553,20 zł 4.161 zł
Składka emerytalna 693,58 zł 812,23 zł
Składka rentowa 284,26 zł 332,88 zł
Składka chorobowa 87,05 zł 101,94 zł
Składka wypadkowa 59,34 zł 69,49 zł
RAZEM ZUS SPOŁECZNE 1.124,23 zł 1.316,54 zł
Fundusz Pracy 87,05 zł 101,94 zł

 

Podwyżka składek ZUS preferencyjnego przedsiębiorców w 2023 roku

W roku 2023 podwyższeniu ulegnie także minimalne wynagrodzenie za pracę i to dwukrotnie.

To spowoduje wzrost ZUS preferencyjnego, Małego ZUS Plus ale i obciążeń pracodawcy ze względu na składki ZUS opłacane za pracownika.

Skutki obu podwyżek ze względu na składki ZUS opłacane za przedsiębiorców obrazuje poniższa tabela.

Podwyżka ZUS preferencyjnego dla nowych przedsiębiorców w roku 2023
Rodzaj składki
albo podstawy
Rok 2022 Styczeń – czerwiec 2023r. lipiec – grudzień 2023r.
Minimalne wynagrodzenie 3.010 zł 3.383 zł 3.450 zł
Podstawa obliczenia składek społecznych i FP 903 zł 1.014,90 zł 1.035 zł
Składka emerytalna 176,27 zł 198,11 zł 202,03 zł
Składka rentowa 72,24 zł 81,19 zł 82,80 zł
Składka chorobowa 22,12 zł 24,87 zł 25,36 zł
Składka wypadkowa 15,08 zł 16,95 zł 17,28 zł
RAZEM ZUS SPOŁECZNE 285,71 zł 321,12 zł 327,47 zł
Fundusz Pracy Nie podlega jeżeli podstawa do ubezpieczeń społecznych jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku

 

Warto podkreślić, iż w przypadku Małego ZUS Plus przedsiębiorcy o niskim dochodzie lub stracie będą opłacać składki ZUS w kwocie składek ZUS preferencyjnego zaprezentowanego w powyższej tabeli.

Podwyżka składek ZUS ubezpieczenia społecznego w 2023 roku dla przedsiębiorców będzie oznaczać:

 • podwyżkę składek ZUS opłacanych za siebie (przedsiębiorcę),
 • podwyżkę składek ZUS, które pracodawca opłaca za swoich pracowników, zleceniobiorców.

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

A ZUS przedsiębiorcy to funkcjonalność, którą znajdziesz w naszym pakiecie KPIR + Ryczałt

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.