Jednoosobowa działalność gospodarcza - co powinieneś wiedzieć
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

JDG – co powinieneś wiedzieć

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prowadzenia działalności.

Warto wiedzieć czym jest działalność gospodarcza, jakie posiada wady i zalety, czy każdą działalność można otworzyć bez pozwoleń?

A może tak działalność nierejestrowana?

Czym jest działalność gospodarcza

Definicję działalności gospodarczej regulują m.in. 3 ustawy. W art. 3 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Inna definicja zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług mówi, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ostatnia definicja działalności gospodarczej zawarta jest w art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Definicja ta mówi, że pojęcie działalności gospodarczej oznacza działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

Warto zauważyć wspólne cechy wszystkich powyższych definicji a mianowicie – działalność gospodarcza:

 • jest działalnością zorganizowaną wykonywaną w sposób ciągły lub cykliczny,
 • prowadzona jest we własnym imieniu,
 • jej cel ma charakter ekonomiczny,
 • wymaga wykorzystania zasobów majątku.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza to podstawowa (poza działalnością nierejestrowaną) forma organizacyjno-prawna prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednoosobową działalność gospodarczą zwana dalej JDG może zarejestrować osoba fizyczna.

Należy mieć jednak na względzie, iż istnieją branże – rodzaje działalności, które są uregulowane. To znaczy do ich prowadzenia wymagane jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia, licencji, upoważnienia, koncesji czy innego uprawnienia aby w ogóle móc prowadzić daną działalność np. sprzedaż alkoholu, usługi telekomunikacyjne.

Skrócony wykaz owych działalności zaprezentowano w poniższej tabeli. Więcej informacji na ten temat pod poniższym linkiem:

LINK

Przykłady działalności regulowanych
Lp. Charakterystyka
1. Sprzedaż alkoholu
2. Prowadzenie apteki
3. Sprzedaż wyrobów akcyzowych
4. Sprzedaż odpadów
5. Usługi telekomunikacyjne
6. Indywidualna praktyka lekarska
7. Przetwarzanie i zbieranie odpadów
8. Usługi detektywistyczne
9. Usługi agencji pracy
10. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
11. Niektóre usługi transportowe (przewozy kolejowe osób i towarów)
12. Działalność górnicza
13. Działalność energetyczna
14. Ochrona osób i mienia
15. Prowadzenie kasyn
16. Pozostałe

Plusy i minusy założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej mają zarówno swoje plusy ale posiada także i minusy. Korzyściami z prowadzenia działalności gospodarczej są m.in.:

 • Samodzielność i niezależność od pracodawcy,
 • Możliwość znalezienia więcej niż jednego klienta (zamiast jednego pracodawcę) będącego odbiorcą towarów i usług,
 • Spróbowanie swoich sił na różnych rynkach krajowych lub zagranicznych,
 • Brak kosztów rejestracji działalności gospodarczej,
 • Dostępne 3 formy opodatkowania,
 • Uproszczone wymogi prowadzenia księgowości.

Niestety poza korzyściami przyszły przedsiębiorca będzie miał także i obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej tzn.:

 • Rozliczenie i opodatkowanie przychodów uzyskanych z prowadzonej działalności (miesięczne albo kwartalne zaliczki na podatek dochodowy oraz roczne rozliczenie przychodów z działalności),
 • Podleganie ZUS z prowadzonej działalności (obowiązkowe comiesięczne składanie deklaracji ZUS),
 • Ewentualne podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT (obowiązek comiesięcznego wysyłania ewidencji VAT – JPK),
 • Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności całym swoim majątkiem,
 • Inne ewentualne obowiązki.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to także działalność gospodarcza tzn. spełnia wszystkie aspekty powyższej definicji działalności gospodarczej. Jednakże jest to działalność o niewielkich przychodach i znikomej skali (wielkości i sprzedaży).

Działalność nierejestrowana może być założona i prowadzona przez osobę fizyczną, która osiągnęła 13 rok życia i która jeżeli przychód z jej prowadzenia w każdym miesiącu 2022 roku nie przekroczy sumy 1.505 zł.

Należy jednak pamiętać, iż do 18-tego roku życia osoba ta posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (brak możliwości dokonywania czynności prawnych we własnym imieniu). Niemniej może osiągać dochody z działalności nierejestrowanej i nimi dysponować.

Ponadto działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba fizyczna, która w ostatnich 5 latach nie prowadziła działalności gospodarczej albo ją zawiesiła i nie dokonała jej odwieszenia.

Należy podkreślić, iż gdy osoba fizyczna będzie chciała prowadzić działalność nierejestrowaną ale rodzaj działalności wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia, licencji, upoważnienia, koncesji czy innego uprawnienia (o czym była mowa wcześniej) to nie może jej prowadzić jako działalność nierejestrowaną.

Musi zarejestrować działalność poprzez wpis CEIDG.

Działalność nierejestrowaną nie mogą natomiast prowadzić osoby bezrobotne natomiast rolnicy mogą ją prowadzić ale z wykluczeniem prowadzenia działalności rolniczej w jej ramach.

Należy podkreślić, iż pomimo że działalność nie rejestrowana nie wymaga:

 • rejestracji działalności,
 • opłacania żadnych składek ZUS,
 • opłacania zaliczek na podatek dochodowy z działalności,
 • opłacania podatku VAT z tytułu prowadzenia danej działalności.

to jednak osoba ją wykonująca ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży, wystawiać faktury na żądanie klienta a także rozliczyć przychody z tej działalności w zeznaniu rocznym PIT-36.

Aby usprawnić pracę warto zatem także wybrać wygodną księgowość online. W zapoznaniu się z funkcjonalnością oprogramowania pomoże darmowe konto, z którego można korzystać aż do 6 miesięcy. Zalecany pakiet to KPIR + Ryczałt.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.