Usługi budowlane a ryczałt
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Usługi budowlane a ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszona forma opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają wówczas osiągnięte przychody, a nie dochody, czyli ustalając wysokość podatku przychodów nie pomniejsza się o koszty ich uzyskania.

Dopuszczalne jest jednak odliczenie wydatków określonych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile nie zostały już odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto może stosować ryczałt pd przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest dostępny dla niektórych podatników. 

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.

Stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania jest dostępne wyłącznie dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności oraz podatników, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki  w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro.

Przeliczenia na złote polskie dokonuje się według kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Dodatkowo opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą stosować podatnicy wymienieni w art. 8 ust 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne m.in. osiągający przychody z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych czy działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Trzeba także mieć na uwadze, że podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli podatnik ten uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy (art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Czy usługi budowlane mogą być opodatkowane ryczałtem?

W przypadku stosowania jako firmy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawki podatku przyporządkowane są dla poszczególnych rodzajów działalności.

Działalność usługowa prowadzona przez przedsiębiorcę stosującego jako formę opodatkowania ryczał od przychodów ewidencjonowanych co do zasady korzysta z 8,5% stawki podatku (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a)  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że stawka zryczałtowanego podatku uzależniona jest od kodu PKWiU przyporządkowanego do usług wykonywanych przez danego podatnika zgodnie z charakterem tych usług.

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a)  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla przychodów z robót budowlanych wynosi 5,5%.

W ustawie tej nie zawarto jednak definicji robót budowlanych, co powoduje wiele wątpliwości wśród podatników. W art. 4 ust. 1 pkt 1 wyjaśniono, że przez działalność usługową należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Roboty budowlane zostały sklasyfikowane w działach 41–43 PKWiU:

  • dział 41: budynki i roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
  • dział 42 budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
  • dział 43: roboty budowlane specjalistyczne.

Warto przytoczyć również art. 3 pkt 7 ustawy prawo budowlane, na mocy tego zapisu przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Usługi budowlane opodatkowane ryczałtem – materiał własny i powierzony

Stawka ryczałtu dla usług budowlanych jest zróżnicowana w zależności od tego, czy usługi budowlane są wykonywane z materiału własnego podatnika czy z materiału powierzonego. Jeżeli bowiem uzyskiwane przez przedsiębiorcę przychody są z usług budowlanych wykonywanych z materiału własnego podatnika, to zastosowanie ma 5,5% stawka podatku

Art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a)  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

„Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5%: przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton”

Jeżeli natomiast podatnik uzyskuje przychody z usług budowlanych, wówczas gdy materiał został przekazany podatnikowi przez zamawiającego, właściwą stawką ryczałtu jest 8,5%.

Art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e)  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

„Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%: przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.”

Opodatkowanie według stawki 8,5% usług polegających na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego jest uzasadnione niższymi kosztami prowadzenia takiej działalności niż ma to miejsce w przypadku prowadzenia standardowej działalności wytwórczej, czyli wówczas gdy podatnik ponosi koszty zakupu materiałów niezbędnych do wykonania usług.

W programie księgowym 360 Księgowość ryczałt został dodany do pakietu KPIR. Aby poznać wszystkie funkcjonalności warto założyć darmowe konto, z którego można korzystać do 6 miesięcy bezpłatnie.

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.