Komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej a składki ZUS
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej a składki ZUS

Kolejne znaczne zmiany w przepisach prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych spowodowały konieczność wnikliwej analizy specyfiki tych zmian.

Z roku na rok coraz więcej grup osób zostaje objętych ubezpieczeniami społecznymi a także ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jedną z takich osób jest komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej. Czym dokładnie został on objęty?

Obowiązkowe objęcie ubezpieczeniami społecznymi

Bardzo wiele osób fizycznych objętych jest obowiązkiem podlegania pod ubezpieczenia społecznej. Jedną z takich osób jest przedsiębiorca a więc osoba fizyczna prowadząca działalność.

Należy mieć jednak na względzie, iż ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 zwanej dalej ustawą o SUS) oraz ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 zwana dalej ustawą o NFZ) określają iż osoby fizyczne prowadzą pozarolniczą działalność to nie tylko jednoosobowi przedsiębiorcy ale także wspólnicy niektórych spółek.

Ustawy te dzielą przy tym osoby fizyczne na dwie fundamentalne grupy:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność czyli uzyskujące przychody z działalności
 • osoby fizyczne uzyskujące przychód z udziałów w zyskach niektórych spółek niezakwalifikowane jako osoby prowadzące działalność (spółka z o.o., akcyjna).

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o SUS jedną z grup osób podlegających ubezpieczeniom społecznym są osoby uznawane przez ustawę o SUS właśnie jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność a dokładnie:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych (wpisani do rejestru CEIDG) – osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej,
 • akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług,
 • twórcy i artyści,
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655).

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej jako nowa osoba podlegająca ubezpieczeniom społecznym

Do katalogu osób zakwalifikowanych przez ustawę o SUS jako prowadzących działalność a przez to podlegających ubezpieczeniom społecznym została dopisana osoba komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Od roku 2023 komplementariusz w spółce komandytowo-akcyjnej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Na ubezpieczenia społeczne składają się składka:

 • emerytalna,
 • rentowa,
 • dobrowolna chorobowa,
 • wypadkowa

W przypadku nowopowstałych spółek w roku 2023, komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym począwszy od dnia:

 • wpisania spółki do KRS albo
 • nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowo-akcyjnej.

Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne i składki ZUS społeczne komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Składki ZUS ubezpieczenia społeczne w roku 2023
komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej
Podstawa składek ZUS społecznych (przeciętne prognozowane wynagrodzenie w roku 2023) 60% z 6.935 zł
Podstawa obliczenia składek społecznych (oraz Funduszu Pracy) 4.161 zł
Składka emerytalna 812,23 zł
Składka rentowa 332,88 zł
Składka chorobowa (dobrowolna) 101,94 zł
Składka wypadkowa 69,49 zł
RAZEM ZUS SPOŁECZNE 1.316,54 zł
Fundusz Pracy 101,94 zł

 

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej z uwagi na podstawę ZUS ubezpieczenia społecznego (4.161 zł) opłaca także obowiązkowo Fundusz Pracy. W niektórych przypadkach może nie opłacać Funduszu Pracy ale to będzie przedmiotem odrębnej publikacji.

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej objęty także ubezpieczeniem zdrowotnym

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy o NFZ obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników a do tych zalicza się m.in.:

 • osoby uznane za prowadzące pozarolniczą działalność pozarolniczą lub
 • osoby z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej jest uznawany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność w świetle art. 8 ust. 6 pkt 4b ustawy o SUS.

Z uwagi na to podlega także obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Składka ZUS zdrowotna w roku 2023
komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej
Podstawa składki ZUS zdrowotnej (Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 2022) 6.965,84 zł
Podstawa obliczenia składki zdrowotnej 6.965,84 zł
Składka zdrowotna (9% z podstawy) 626,93 zł

 

Zatem jak widać komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej dołączył do grona obowiązkowo objętych ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

Warto końcowo podkreślić, iż objęcie ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym będzie trwać do dnia:

 • wykreślenia spółki z KRS albo
 • zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce (nie dotyczy okresu zawieszenia działalności przez spółkę).

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej może rozważyć zatrudnienie na podstawie różnych form w spółce lub innych spółkach. Gdy nastąpi zbieg przynajmniej dwóch tytułów do ubezpieczeń społecznych komplementariusz być może będzie opłacał składki ZUS społeczne tylko z jednego tytułu. Nie mniej ubezpieczenie zdrowotne będzie opłacał odrębnie.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.