Dywidenda w spółce z o.o.
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Dywidenda w spółce z o.o.

Zakładanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – dywidenta

Jednym z praw udziałowców w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do zysku w wielkości proporcjonalnie przypadającej do posiadanych udziałów w danej spółce.

W jaki sposób i w jakim momencie należy opodatkować wypłatę udziału w zysku spółki z o.o.?

Opodatkowanie osiągniętego przez spółkę z o.o. dochodu

Spółka z o.o., która rozpoczyna działalność ma możliwość opodatkować dochody ze źródeł innych niż zyski kapitałowe:

  • stawką podstawową 19%,
  • stawką obniżoną 9%,
  • estońskim CIT.

Preferencyjna stawka 9% opodatkowania dochodów z działalności spółki może być zastosowana przez podatnika (spółkę z o.o.) już w pierwszym roku (czyli w roku otwarcia spółki z o.o.) i dotyczy ona przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych jeżeli:

spółka z o.o. przewiduje, iż przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP (9.654.400 zł na 2023r.) na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (spółka z o.o. jest małym podatnikiem CIT).

Status małego podatnika CIT daje także spółce z o.o. możliwość. jednorazowej amortyzacji do 50.000 euro rocznie (241.000 zł) środków trwałych o wartości powyżej 10.000 zł zaliczanych do grupy 3-8 KŚT (oczywiście nie dotyczy ona samochodów osobowych wyłączonych z możliwości jednorazowej amortyzacji).

Trzecią opcją jaką może wybrać spółka z o.o. i to w pierwszym roku podatkowym do opodatkowanie osiągniętych dochodów estońskim CIT. Jeżeli już w pierwszym roku 2023 spółka z o.o. chce wybrać ten rodzaj opodatkowania, wówczas ma obowiązek złożyć do końca stycznia 2023r. zawiadomienie ZAW-RD do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby spółki.

Dywidenda w spółce z o.o.

Dywidenda stanowi część już podzielonego zysku, który przypada udziałowcowi z tytułu posiadanych udziałów w zysku spółki.

Wysokość dywidendy ustala się w proporcji do ilości posiadanych udziałów w spółce z o.o. w stosunku do wypracowanego przez spółkę zysku. (umowa spółki może przewidywać inny tryb podziału zysku).

Zgodnie z tym co mówi art. 193 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 zwanej dalej ustawą o KSH) uprawnionymi do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Co ważne umowa spółki może dać upoważnienie zgromadzeniu wspólników w zakresie ustalenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

Ten dzień jest nazywany jako dzień dywidendy.

Dzień dywidendy należy wyznać w ciągu dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników o podziale rocznego wyniku finansowego (zysku) spółki z o.o.

Jeżeli uchwała ta nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy.

Tak więc to w jakiej wysokości i czy wspólnik posiada prawo (czy otrzyma) do udziału w zysku określane jest w uchwale (zazwyczaj przy zatwierdzaniu sprawozdania finansowego) o podziale zysku (przeznaczeniu) zysku wypracowanego przez spółkę. Mówi o tym art. 231 § 1 i § 2 ustawy o KSH).

Opodatkowanie zysku wypracowanego przez spółkę z o.o. na poziomie wspólników

Wymieniona na początku publikacji płaszczyzna opodatkowania dotyczy opodatkowania dochodów osiągniętych przez spółkę czyli na poziomie spółki (pierwszy poziom opodatkowania).

Wypracowany zysk przez spółkę po potrąceniu należnego podatku dochodowego będzie stanowił podstawę do ewentualnej wypłaty zysku dla wspólników (udziałowców).

Natomiast drugim poziomem opodatkowania jest opodatkowanie wypłaty podzielonego między wspólników zysku (wypracowanego przez spółkę z o.o.).

Zysk za rok obrotowy na mocy uchwały zgromadzenia wspólników jest dzielony między udziałowców proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

Po podziale następuje opodatkowanie tej wypłaty jeszcze przez spółkę zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Dzień dywidendy należy wyznać w ciągu dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników o podziale rocznego wyniku finansowego (zysku) spółki z o.o.

Jeżeli uchwała ta nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.

Niezwykle ważną kwestią opodatkowania dywidendy przeznaczonej do wypłaty przez spółkę jest to w jaki sposób należy ją opodatkować jeszcze przed wypłatą dla udziałowca.

W tym miejscu należy podkreślić, iż decydującym w tym wypadku jest przede wszystkim moment (miesiąc) otrzymania dywidendy, gdyż przychód z udziałów w zyskach osób prawnych powstaje w momencie jego otrzymania.

 

Wypłacana dywidenda na rzecz udziałowców to przychód z udziałów w zyskach osób prawnych
CIT PIT
art. 7b ust. 1 ustawy o CIT art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT
Dochód z zysków kapitałowych to m.in.:

·      dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach,

·      otrzymane przez uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu lub tej instytucji (w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych).

Dochód z zysków kapitałowych to m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

·     dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

·     oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

·     podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

·     wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b ustawy o PIT.

 

Najważniejsze jest więc to, kiedy udziałowiec otrzyma wypłatę dywidendy.

Zanim spółka dokona przelewu dokona potrącenia wysokości przynależnej udziałowcowi dywidendy o 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Spółka z o.o. wypłacająca dywidendę pełni rolę płatnika podatku dochodowego od wypłacanych dywidend.

Zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 19% od kwoty należnej dywidendy.

Należy podkreślić, iż spółka może wypłacić dywidendę w formie środków pieniężnych ale także w formie rzeczowej.

Przykład 1

Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku wypracowanego w roku 2022. Udziałowcy otrzymali przynależną dywidendę w równej kwocie 30.000 zł.

Jeden z udziałowców otrzymał zamiast środków pieniężnych samochód osobowy o wartości 40.000 zł.

Zarówno przychód z należnej dywidendy o wartości 30.000 zł jak i różnica pomiędzy należną dywidendą a wartością samochodu w kwocie 10.000 zł będzie stanowiła przychód z udziałów w zyskach osób prawnych opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Opodatkowanie zysku wypracowanego przez spółkę z o.o. stosującą estoński CIT na poziomie wspólników

Powyższy sposób opodatkowania dywidend dotyczy spółek z o.o. których dochody z działalności opodatkowane są podatkiem dochodowym 9% albo 19%.

Inaczej obliczana jest wysokość dywidendy dla udziałowców w spółkach stosujących estoński CIT.

Natomiast stawka zryczałtowanego podatku pozostaje wciąż 19%.

Na mocy art. 30a ust. 19 ustawy o CIT spółka z o.o. na estońskim CIT pobierze zryczałtowany podatek dochodowy (19%), obliczony od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika z wypłat z podzielonych zysków spółki z o.o. osiągniętych przez tę spółkę w okresie opodatkowania estońskim CIT.

Wypłaty te muszą pochodzić z podziału zysków z tego okresu wyodrębnionych w kapitale własnym spółki z o.o., wówczas zryczałtowany podatek dochodowy pomniejsza się o kwotę stanowiącą:

  • 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z 28o ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, albo
  • 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z 28o ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.