Mały ZUS Plus w roku 2023
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Mały ZUS Plus w roku 2023

Znaczne grono przedsiębiorców o niskich przychodach ma możliwość skorzystania z niektórych rodzajów ulg umożliwiających opłacanie niższych składek ZUS albo niepodleganie niektórych ubezpieczeniom wchodzącym w skład ubezpieczeń społecznych.

Jedną z takich ulg jest ulga zwana Mały ZUS Plus. Ulga Mały ZUS plus zaczęła obowiązywać od roku 2020.

Warto spojrzeć na ten typ ulgi i zweryfikować czy każdy płatnik składek z niskimi przychodami może z niej skorzystać.

Ulga Mały ZUS Plus

Ulga Mały ZUS Plus to ulga umożliwiająca płatnikowi składek opłacanie niższych składek ZUS ale zależnych od wysokości przychodu lub dochodu.

Ulga Mały ZUS Plus obniża składki ZUS ubezpieczenia społecznego a więc:

– składkę emerytalną,

– składkę rentową,

– składkę chorobową,

– składkę wypadkową.

Ulga Mały ZUS Plus pozostaje bez wpływu na składkę zdrowotną.

Ulga Mały ZUS Plus dotyczy tylko składek ubezpieczenia społecznego jakie opłaca za siebie przedsiębiorca.

Nie dotyczy ona składek ZUS ubezpieczenia społecznego jaki przedsiębiorca opłaca za pracowników, zleceniobiorców lub innych osób.

Należy podkreślić, iż skorzystanie z ulgi Mały ZUS Plus trzeba podzielić na dwa etapy:

 • sprawdzenie czy przedsiębiorca spełnia warunki,
 • przerejestrowanie na ulgę oraz obliczenie składek ZUS przy zastosowaniu ulgi.

Przerejestrowanie do ulgi Mały ZUS Plus należało sporządzić do końca stycznia 2023r. Jednak to nie koniec ponieważ niektórzy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus nawet w trakcie 2023 roku. O tym w dalszej części publikacji.

Przedsiębiorcy, którzy w trakcie 2023 roku nabyli prawo do ulgi Mały ZUS Plus mają tylko 7 dnia licząc od pierwszego dnia spełnienia warunków dla ulgi Mały ZUS Plus. Zatem mają 7 dni na złożenie formularzy ZWUA + ZUA albo ZWUA + ZZA z kodem rejestracji tytułu do ubezpieczeń 05 90.

Okres czasu korzystania z ulgi Mały ZUS Plus

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o maksymalnym okresie trwania ulgi Mały ZUS Plus.

Okres korzystania z ulgi Mały ZUS Plus to 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Przykład 1

Przedsiębiorca prowadzi działalność od roku 2017. Przedsiębiorca wykorzystał ulgę ZUS preferencyjnego w całości. Z ulgi Mały ZUS Plus skorzystał w roku 2021 oraz 2022 z uwagi na to, iż w tych latach spełniał wszystkich warunki.

Aktualnie do 30 czerwca 2023r. przedsiębiorca zawiesił działalność. Czy i kiedy będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus?

Po odwieszeniu działalności w roku 2023 przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus. Z kolei w roku 2024 będzie musiał zweryfikować czy spełniał warunki ulgi przewidziane na poprzedni 2023 rok.

Przykład 2

Przedsiębiorca prowadzi działalność od roku 2016. Przedsiębiorca wykorzystał ulgę ZUS preferencyjnego w całości. Z ulgi Mały ZUS Plus skorzystał w roku 2020, 2021 oraz 2022 z uwagi na to, iż w tych latach spełniał wszystkich warunki.

Czy i kiedy będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus?

Po skorzystaniu z pełnych 36 miesięcy ulgi Mały ZUS Plus przedsiębiorca musi zbadać od kiedy w ostatnich 60 miesiącach skorzystał z ulgi krócej niż 36 miesięcy.

Badanie należy przeprowadzić na dzień 1 stycznia nowego roku.

Przykładowo na dzień 1 stycznia 2025r. przedsiębiorca skorzysta w ostatnich 60 miesięcy z ulgi Mały ZUS Plus przez okres 36 miesięcy:

 • rok 2024 i 2023 jeszcze nie ma uprawnień do ulgi Mały ZUS Plus,
 • lata 2022, 2021 oraz 2020 to okres korzystania z ulgi Mały ZUS Plus.

Zatem na dzień 1 stycznia 2025r. przedsiębiorca jeszcze nie ma uprawnień do ponownego skorzystania z ulgi Mały ZUS Plus.

Nie mniej na dzień 1 stycznia 2026r. przedsiębiorca skorzysta w ostatnich 60 miesięcy z ulgi Mały ZUS Plus przez okres 24 miesięcy:

 • rok 2025, 2024 i 2023 jeszcze nie ma uprawnień do ulgi Mały ZUS Plus,
 • lata 2022, 2021 to okres korzystania z ulgi Mały ZUS Plus.

Jakie są warunki ulgi Mały ZUS Plus?

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus w roku 2023 jeżeli spełnia poniższe warunki:

 • w roku 2022 prowadzili działalność gospodarczą lub wznowili działalność gospodarczą a łączna liczba dni 2022 faktycznego prowadzenia działalności wynosi minimum 60 dni,
 • ulga dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wpisanych do rejestru CEIDG,
 • przychód z działalności gospodarczej z roku 2022 nie może przekroczyć netto 120.000 zł,
 • jeżeli w poprzednim roku podatkowym przedsiębiorca korzystał z formy opodatkowania karta podatkowa to musiał przez cały 2022 rok czynnym podatnikiem VAT a jeżeli był zwolniony z VAT, wówczas nie skorzysta z ulgi Mały ZUS Plus,
 • z ulgi Mały ZUS Plus nie skorzysta przedsiębiorca, który posiada dodatkowo inny tytuł do ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia działalności – np. wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej,
 • z ulgi Mały ZUS plus nie skorzystają osoby współpracujące z przedsiębiorcą,
 • z ulgi Mały ZUS plus nie skorzystają osoby, które spełniają warunki dla ZUS preferencyjnego,
 • wykonywanie pracy dla byłego pracodawcy w roku poprzednim jak i bieżącym – 2023 także wyklucza z ulgi Mały ZUS Plus,
 • jak już wcześniej wspomniano ulga dotyczy tylko składek ZUS ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa – które opłaca wyłącznie za siebie),

Przedsiębiorcy którzy prowadzili w roku 2022 działalność krócej niż przez pełny rok obliczają wielkość limitu przychodu proporcjonalnie do liczby dni prowadzonej działalności.

Przykład 3

Przedsiębiorca zamknął działalność w roku 2021. W roku 2022 otworzył nową działalność od 15 listopada 2022r.

Z uwagi na prowadzenie działalności w roku 2022 krócej aniżeli 60 dni – przedsiębiorca nie będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus.

Przykład 4

Przedsiębiorca zamknął działalność w roku 2021. W roku 2022 otworzył nową działalność od 5 lipca 2022r.

Liczba dni prowadzenia działalności w roku 2022 wyniosła 180 dni.

Limit 120.000 zł należy obniżyć proporcjonalnie a więc:

(120.000 dni x 365) / 180 = 59.178,08 zł

Przedsiębiorca jeżeli nie przekroczył przychodu za rok 2022 w wysokości 59.178,08 zł i spełniał pozostałe warunki dla ulgi Mały ZUS Plus – będzie mógł z niej skorzystać od stycznia 2023r.

Podstawy i składki ZUS w 2023 roku

Poniżej zostało przedstawione porównanie w którym widać o ile niższa są składki ZUS według najniższej podstawy (standardowy ZUS) a najniższymi możliwymi składkami ZUS według ulgi Mały ZUS Plus. Należy pamiętać, że im wyższy przychód (ryczałt) lub dochód (skala, podatek liniowy) tym wyższe składki ZUS społeczne w Mały ZUS Plus.

 

Podstawy i składki ZUS społeczne w roku 2023
Składnik%
z podstawy
Najniższe składki ZUS
w uldze Mały ZUS Plus
Standardowy ZUS
z chorobowym
Podstawa składek ZUS społecznych1.047 zł4.161 zł
Składka emerytalna19,52204,37 zł812,23 zł
Składka rentowa883,76 zł332,88 zł
Składka chorobowa1,6717,48 zł69,49 zł
Składka wypadkowa2,4525,65 zł101,94 zł
RAZEM331,26 zł
305,61 zł – bez chor.
1.316,54 zł

1.214,60 zł – bez chor.

 

Łączna, miesięczna składek ZUS w ramach ulgi Mały ZUS Plus w roku 2023 jest zależna od wysokości kwoty:

 • przychodu z ubiegłego 2022 roku jeżeli przedsiębiorca stosował ryczałt jako formę opodatkowania działalności gospodarczej,
 • dochodu z ubiegłego 2022 roku jeżeli przedsiębiorca skalę podatkową albo podatek liniowy jako formę opodatkowania działalności gospodarczej,
 • obrotu netto z ubiegłego 2022 roku jeżeli przedsiębiorca stosował kartę podatkową jako czynny podatnik VAT jako formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Co ważne przychód (dochód), który ma być użyty do obliczenia wysokości składek ZUS ubezpieczenia społecznego na potrzeby ulgi Mały ZUS Plus (nie w celu porównania do limitu) nie może:

 • zawierać składek ZUS ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy i osoby współpracującej ujętych w kosztach firmy lub odliczonych od dochodu,
 • zostać pomniejszony o straty lub inne ulgi,
 • zawierać składek ZUS ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy i osoby współpracującej ujętych w kosztach firmy lub odliczonych od dochodu.

Mały ZUS Plus w trakcie 2023 roku?

Wielu przedsiębiorców gdy spełnia powyższe warunki może mieć prawo do ulgi Mały ZUS Plus w trakcie 2023 roku. Kiedy tak się dzieje:

 • przedsiębiorca w trakcie 2023 roku zakończył okres ZUS preferencyjnego,
 • przedsiębiorca zamknął działalność w 2022r. i otworzył nową w 2023r.,
 • przedsiębiorca zawiesił działalność i odwiesił ją w 2022r.,
 • przedsiębiorca zawiesił działalność i odwiesił ją w 2023r.,
 • pozostałe sytuacje.

Przykład 5

Przedsiębiorca zamknął działalność w roku 2021. W roku 2022 otworzył nową działalność od 1 października 2022r.

Liczba dni prowadzenia działalności w roku 2022 wyniosła 92 dni a więc powyżej 60 dni.

Z uwagi na prowadzenie działalności w roku 2022 dłużej aniżeli 60 dni – przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus jeżeli oczywiście spełni pozostałe warunki.

Przykład 6

Przedsiębiorca prowadzi działalność od 2002r. W 1 kwietnia 2022 zawiesił działalność. Odwieszenia dokonał 1 lutego 2023r.

Liczba dni prowadzenia działalności w roku 2022 wyniosła 90 dni a więc powyżej 60 dni.

W tej sytuacji przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z ulgi Mały ZUS Plus w roku 2023 oczywiście jeżeli spełni pozostałe warunki ulgi.

Co z Funduszem Pracy?

Ulga Mały ZUS nie odnosi się do obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za przedsiębiorcy.

Jednakże przedsiębiorca który uzyskuje przychody jedynie z działalności gospodarczej i opłaca składki ZUS w wysokości ulgi Mały ZUS Plus może być zobligowany do opłacania Funduszu Pracy.

Warto przypomnieć, iż składki na Fundusz Pracy w ogóle nie opłacają kobiety po ukończeniu 55 lat oraz mężczyźni po ukończeniu 60 lat.

Będzie tak się działo wtedy kiedy podstawa składek ZUS (obliczona na cele ulgi Mały ZUS Plus) będzie równa lub wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia 3.490 zł brutto (obowiązującej do czerwca 2023r.).

Dla przypomnienia najniższa podstawa dla obliczenia składek ZUS społecznych dla ulgi Mały ZUS Plus to 1.047 zł.

Przedsiębiorca, który poza działalnością uzyskuje jeszcze przychody z umowy o pracę, oskładkowanej umowy zlecenie, wówczas będzie zobowiązany sumować podstawę składek ZUS z działalności oraz podstawę składek ZUS z umowy o pracę lub zlecenie którą posiada.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.