e-Urząd skarbowy
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

e-Urząd skarbowy

Elektroniczny urząd skarbowy (e-Urząd skarbowy) to portal, który umożliwia przedsiębiorcom załatwienie wielu spraw online bez konieczności wychodzenia z domu czy z biura.

 

Z e-urzędu skarbowego można korzystać na dowolnym urządzeniu z każdego miejsca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.. Korzystanie z usług elektronicznego urzędu skarbowego ogranicza ilość dokumentów papierowych, ułatwia komunikację, a także  zapewnia szybką, łatwą i kompleksową obsługę podatników online.

 

Elektroniczny urząd skarbowy

System teleinformatyczny e-Urząd Skarbowy został wprowadzony w 2022 roku w ramach procesu automatyzacji komunikacji podatnika z urzędem skarbowym, natomiast począwszy od  23 czerwca 2023 roku korzystanie z e-Urzędu skarbowego jest obowiązkowe dla spółek, fundacji i stowarzyszeń.

Zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przez e-Urząd Skarbowy rozumie się system teleinformatyczny KAS służący w szczególności do:

1) załatwiania spraw przez organy KAS;

2) składania i doręczania:

 1. a) pism w sprawach dotyczących wydawania przez organy KAS wiążących informacji stawkowych, interpretacji ogólnych i interpretacji indywidualnych, w tym w zakresie określonym w art. 35a ust. 1,
 2. b) innych niż wymienione w lit. a pism pomiędzy organami KAS a osobami fizycznymi i jednostkami organizacyjnymi, z wyjątkiem pism w sprawach, o których mowa w art. 35a ust. 1.

Podatnicy korzystający z elektronicznego urzędu skarbowego mogą na bieżąco kontrolować dane osobowe, które posiada organ skarbowy. Użytkownicy korzystający z usług e-Urzędu skarbowego mają dostęp do:

 1. a) swoich danych osobowych:
 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • NIP,
 • adres zamieszkania,
 • dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, e-mail),
 • osobisty rachunek bankowy,
 1. b) danych prowadzonej działalności gospodarczej:
 • nazwa firmy,
 • REGON,
 • kod PKD przeważającej działalności,
 1. c) danych o spółkach, w których podatnik uczestniczy:
 • nazwa spółki
 • REGON
 • wspólnicy.

W e-Urzędzie skarbowym widnieje jest także informacja o indywidualnym rachunku podatkowym (mikro rachunku podatkowym), na który wpłacane są podatki PIT, CIT i VAT.

Portal e-Urząd skarbowy – logowanie

W celu zalogowania się do e-urzędu Skarbowego należy wejść na stronę podatki.gov.pl, wybrać zakładkę „e-Urząd skarbowy” dostępną w prawym górnym rogu, a następnie opcję „e-Urząd skarbowy – zaloguj się”. Podatnicy mają do wyboru następujące sposoby logowania:

 • w ramach login.gov.pl udostępniającej wszystkie opcje e-urzędu podatnicy mają możliwość logowania trzema metodami: profilem zaufanym, e-dowodem oraz bankowością elektroniczną;
 • aplikacją mObywatel udostępniającą wszystkie opcje e-urzędu, w celu zalogowania się do e-Urzędu skarbowego przez aplikację mObywatel, należy aktywować ją za pomocą profilu zaufanego;
 • poprzez dane autoryzujące (PESEL lub NIP i kwota przychodów) – w ramach tej opcji logowania podatnik otrzymuje dostęp jedynie do usługi Twój e-PIT, pozostałe usługi e-Urzędu Skarbowego pozostają wówczas niedostępne.

Szczegółowe dane w zakresie logowania do e-Urzędu skarbowego można znaleźć na rządowej stronie podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/logowanie-do-e-us/ .  Ministerstwo Finansów zapewnia, że logowanie do e-Urzędu skarbowego umożliwia użytkownikom bezpieczne korzystanie z e-usług cyfrowych i realizację obowiązków podatkowych.

Logowanie do e-Urzędu skarbowego wymaga zatem posiadania jednej z wymienionych powyżej opcji autoryzacji. Zgodnie z art. 35b ust.4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, warunkiem dostępu do konta w e-Urzędzie Skarbowym jest uwierzytelnienie się przez użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym.

 

Co obsługuje e-urząd skarbowy?

Za pośrednictwem e-Urzędu skarbowego przedsiębiorcy mają możliwość załatwienia różnych spraw podatkowych w zakresie podatku PIT, CIT oraz VAT, a także sprawdzenie stanu ich realizacji przez Krajową Administrację Skarbową (KAS).

W elektronicznym urzędzie skarbowym są dostępne w szczególności następujące funkcjonalności:

 • usługa Twój e-PIT umożliwiająca złożenie lub skorygowanie zeznania podatkowego PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38;
 • e-mikrofirma – usługa umożliwiająca przedsiębiorcom wystawienie i zapisanie faktur krajowych, prowadzenie ewidencji VAT oraz bezpłatne generowanie i wysyłanie plików JPK_VAT i JPK_FA;
 • historia deklaracji pozwala na przeglądanie deklaracji elektronicznych (w tym ich wizualizację, pobranie i wydrukowanie) oraz podgląd danych podstawowych z deklaracji złożonych w formie papierowej;
 • płatności online na rzecz organów skarbowych za pośrednictwem BLIK i Paybynet, dzięki czemu podatnik uzyskuje w szczególności dostęp do historii płatności w e-Urzędzie Skarbowym i informacji o ich statusie, a wiele danych w przelewie uzupełnianych jest automatycznie;
 • zwroty podatków – usługa umożliwiająca bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym informacji m.in. o zwrocie z tytułu PIT i VAT po 1 stycznia 2020 roku, dacie i sposobie zwrotu, zaliczeniu nadpłaty lub zwrotu na inne zobowiązania podatkowe czy kwocie naliczonej opłaty pocztowej;
 • wykaz mandatów karnych – usługa udostępnia informacje o nałożonych na użytkownika mandatach karnych, informacje o kwocie do zapłaty i ewentualnie prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym i możliwość opłacenia mandatu;
 • akty notarialne – usługa umożliwiająca przeglądanie listy swoich aktów notarialnych.

To na pewno duże ułatwienie dla przedsiębiorców, ale warto pamiętać, że tworzenie i wysyłanie plików JPK obsługuje program 360 Księgowość, dzięki czemu jeszcze bardziej można oszczędzać czas, dokonując tych czynności bezpośrednio z programu księgowego. Tworzenie i wysyłanie tych plików odbywa się w ramach pakietu, zatem nie ma tu dodatkowej opłaty.

e-Korespondencja

Podatnik może wyrazić zgodę na e-Korespondencję, dzięki czemu mogą nie tylko wysyłać ale także odbierać elektronicznie na swoje kontro w e-Urzędzie skarbowym pisma urzędowe. Usługa doręczeń elektronicznych na konto e-Urzędu Skarbowego pozwala na dwustronną komunikację KAS z podatnikami.

Na mocy art. 35b ust.5 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia wzory dokumentów elektronicznych składanych przez użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym do organów KAS oraz generowanych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym.

Podatnicy mogą w prosty i szybki sposób wypełnić wniosek i otrzymać bezpłatnie odpowiednie zaświadczenie z pieczęcią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Za pośrednictwem portalu e-Urząd skarbowy można także złożyć szereg pism takich jak np.

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
 • pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczania wpłaty,
 • wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań,
 • zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal),
 • zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ZAW-NR).

Za pośrednictwem e-Urzędu możliwe jest także złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia na formularzu „Pismo ogólne”, wówczas podatnik wskazuje jakiego zaświadczenia potrzebuje w treści pisma.

Złożenie wniosku online o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach przez portal e-urząd skarbowy jest darmowe, natomiast złożenie takiego wniosku przez portal Biznes.gov.pl podlega opłacie skarbowej w wysokości 21 zł za każdy egzemplarz zaświadczenia.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, wydawane jest bowiem przez urząd skarbowy w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów, w związku z czym US nie może żądać od podatnika dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje, które już zna lub sam ustali.

Urząd może żądać od podatnika dodatkowych dokumentów tylko wówczas, gdy wskaże odpowiednią podstawę prawną.

 

Stosownie do art. 35b ust.6 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o udostępnienie konta w e-Urzędzie Skarbowym,

2) sposób i tryb składania wniosku o udostępnienie konta w e-Urzędzie Skarbowym oraz organ właściwy do rozpatrzenia tego wniosku,

3) warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym,

4) zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym rodzaje kont, o których mowa w ust. 2 pkt 3, i uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym,

5) rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym

– mając na względzie sprawną obsługę wniosków, potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami KAS, zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności przekazywanych danych oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.