Kody PKD to kody zawarte w Polskiej Klasyfikacji Działalności.
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Czym są kody PKD i jak je wybrać?

Kody PKD to kody zawarte w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Kody te służą podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. Klasyfikacja kodów PKD zawiera wykaz kodów z różnego rodzaju działalnościami.

Przed otwarciem działalności ale i w jej trakcie gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie kolejnego rodzaju działalności ma obowiązek wybrać właściwy kod PKD dla każdego rodzaju prowadzonej działalności.

Klasyfikacja PKD

Klasyfikacja Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) to wykaz rodzajów działalności gospodarczej.

Każdy podatnik przed otwarciem działalności jest zobligowany we wniosku CEIDG albo KRS – wybrać właściwy dla siebie kod PKD do którego przyporządkowany jest rodzaj działalności.

Podstawą prawną PKD jest z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 (PKD) zwane dalej Rozporządzeniem) ale i kolejne rozporządzenia i ustawy zmieniające.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny (GUS) na swojej stronie PKD 2007 bazuje na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30.12.2006).

Dzięki temu zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową.

Z czego składa się kod PKD

Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie co oznaczają w ogóle kody PKD. GUS prezentuje zasady budowy klasyfikacji wskazujące z czego składa się kod PKD.

Budowa kodu PKD według powyższych zasad została przedstawiona w poniższej tabeli.

 

Z czego składa się kod PKD
Element kodu Poziomy Charakterystyka
Pierwszy SEKCJA Symbol jednoliterowy – dzieli ogólną zbiorowość na 21 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy,
Drugi DZIAŁ Kod numeryczny, dwucyfrowy – dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych)
Trzeci GRUPA Kod numeryczny, trzycyfrowy – obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności dające się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług,
Czwarty KLASA Kod numeryczny, czterocyfrowy – obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej,
Piąty PODKLASA Kod alfanumeryczny, pięcioznakowy – obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej.

Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

 

Używając powyższej charakterystyki przykładowy kod PKD można rozpatrywać w poniższy sposób.

 

Przykładowy kod PKD
Kod Poziomy Opis
J SEKCJA Informacja i komunikacja
63 DZIAŁ Działalność usługa w zakresie informacji
63.1 GRUPA Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi
63.11 KLASA Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi
63.11.Z PODKLASA Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Zawartość 63.11.Z 1)    działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, przetwarzania danych i działalności powiązanych,

2)    specjalistyczne usługi hostingowe, takie jak: hosting sieci www, usługi przesyłania strumieniowego lub oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenie usług aplikacyjnych, dostarczanie klientom urządzeń głównego komputera ze współdzieleniem czasu,

3)    przetwarzanie danych, włączając kompletna obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych.

Podklasa ta nie obejmuje:

1)    działalności, przy wykonywaniu których dostawca wykorzystuje komputery wyłącznie jako narzędzie, są sklasyfikowane zgodnie z rodzajem świadczonych usług.

Wybór kodu PKD

Osoby fizyczne lub prawne wypełniając odpowiednio wniosek CEIDG-1 albo wniosek do KRS w zakresie otwarcia działalności mają obowiązek:

  • wybrać przynajmniej jeden kod, który będzie kodem podstawowym PKD,
  • wybrać kod podstawowy i przynajmniej jeden albo więcej kodów uzupełniających PKD.

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy podatnik prowadzi tylko jeden rodzaj działalności gospodarczej i nic więcej.

Drugi przypadek odnosi się do sytuacji, w której podatnik prowadzi jeden podstawowy, przeważający rodzaj działalności gospodarczej a ponadto prowadzi także dwa lub więcej innych działalności poza podstawową.

Przykładem może być tu warsztat samochodowy w którym główną działalnością jest naprawa mechaniczna samochodów osobowych. Drugą działalnością jest wypożyczenie samochodu na czas naprawy.

Innym przykładem może być firma budowlana, która wykonuje prace ogólnobudowlane w tym prace naziemne i podziemne. Drugą działalnością tej firmy jest wynajem sprzętu budowlanego

Podatnik szukający właściwego kodu PKD może skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD.

Inne pomocne informacje można znaleźć na poniższej stronie obsługującej wnioski CEIDG.

Gdzie można wnioskować o pomoc w doborze właściwego kodu PKD

W sytuacji, gdy podatnik nie jest w stanie zdecydować który kod PKD wybrać może jeszcze zwrócić się z wniosek o nadanie kodu PKD do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

Wszelkich informacji w tym temacie można uzyskać pod powyższym linkiem.

Tabela kodów PKD

Ogólny wykaz kodów PKD z podziałem na sekcja przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Ogólny wykaz kodów PKD z podziałem na sekcje
Sekcja Dział Charakterystyka
A 01, 02, 03 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
B 05, 06, 07, 08, 09 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
C 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
D 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
E 36, 37, 38, 39 DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
F 41, 42, 43 BUDOWNICTWO
G 45, 46, 47 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
H 49, 50, 51, 52, 53 TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
I 55, 56 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
J 58, 59, 60, 61, 62, 63 INFORMACJA I KOMUNIKACJA
K 64, 65, 66 DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
L 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
M 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
N 77, 78, 79, 80, 81, 82 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
O 84 ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
P 85 EDUKACJA
Q 86, 87, 88 OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
R 90, 91, 92, 93 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
S 94, 95, 96 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
T 97, 98 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
U 99 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.