Czy strój baletnicy to koszt podatkowy?
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Czy strój baletnicy to koszt podatkowy?

Czy strój baletnicy może stanowić koszty uzyskania przychodów? W pewnych okolicznościach zapewne tak.

Jednak strój baletnicy może być zalążkiem do analizy i dyskusji w aspekcie zakupu różnego rodzaju odzieży na poczet prowadzonej przez podatnika działalności.

W takim razie zakup jakiej odzieży podatnik może ująć w kosztach firmowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 

Kiedy wydatek stanowi koszty uzyskania przychodu

Przedsiębiorcy mogą ująć w kosztach firmy jedynie takie wydatki, która pozostają w związku przyczynowo skutkowym z osiąganymi z działalności przychodami, tzn. koszty o związku:

 • bezpośrednim – związane z konkretnym przychodem (fakturą lub fakturami),
 • pośrednim – nie związane z konkretnym przychodem ale odnoszące się np. do każdego przychodu w sposób ogólny i bez których nie byłoby możliwe prawidłowe funkcjonowania firmy.

Wydatek będzie uznany za koszt uzyskania przychodu jeżeli:

 • został poniesiony przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,
 • został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów dotyczących danej działalności,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • nie został w jakikolwiek sposób zwrócony podatnikowi np. w postaci dofinansowania, dotacji lub w inny sposób,
 • był właściwie udokumentowany,
 • nie jest wymieniony w katalogu kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów – katalog ten jest zawarty w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 zwanej dalej ustawą o PIT).

Należy zaznaczyć, iż nawet jeżeli wydatek nie jest wymieniony w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów firmowych nie spowoduje to możliwości zaliczenia go do kosztów firmowych.

Każdy wątpliwy wydatek należy odnieść do powyższych warunków i sprawdzić czy będzie je spełniał łącznie.

 

Strój baletnicy a koszt podatkowy?

Tytuł ten powoduje zwrócenie uwagi na to, iż nie każdy wydatek firmowy przeznaczony na odzież będzie stanowił koszt uzyskania przychodu firmy.

Strój baletnicy może być przykładowo kosztem podatkowym jeżeli podatnik otworzy działalność polegającą na świadczeniu usług tańców baletowych i musi zaopatrzyć się w takowy strój.

Może to być także koszt podatkowy jeżeli firma świadczy usługi organizacji tańców baletowych i zatrudnia baletnice a w efekcie zapewnia im stroje baletowe.

Jednakże w firmach, których przedmiotem działalności nie są występy artystyczne baletnic lub przedsiębiorcy nie są baletnicami wydatek na tzw. odzież roboczą należy traktować bardzo ostrożnie.

Tak więc wszystkie powyższe przesłanki kosztu firmowego muszą być spełnione a dodatkowo wydatek na odzież musi być tożsamy z profilem prowadzonej działalności. Innymi słowy charakter stroju firmowego musi odpowiadać (pasować) specyfice (przedmiotowi) prowadzonej działalności przez podatnika.

 

Wydatki na odzież przedsiębiorcy a koszt podatkowy?

Warto na wstępie przytoczyć część sentencji prawomocnego wyroku wydanego przez WSA w Warszawie z dnia 31.07.2013r. o sygn. III SA/Wa 659/13.

Sąd stwierdza, iż (…) Orzecznictwo generalnie stoi na stanowisku, że wydatków na odzież nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, mimo że w pewnej mierze schludny strój określonego rodzaju może warunkować możliwość osiągania przychodów.

Podkreśla się jednak, że w zasadzie w każdym przypadku wydatki takie zaspokajają również potrzeby osobiste przedsiębiorcy (czy też pracowników), co powoduje, że pozostają one bez związku z osiąganiem przychodów.

Zakupiony ubiór są to rzeczy osobiste, których z istoty rzeczy nie zalicza się do kosztów podatkowych, niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu mieszczą się w toku prowadzonej działalności.

Jedynie wydatki na odzież typowo ochronną (roboczą) oraz na odzież opatrzoną cechami charakterystycznymi dla firmy (logo, krój, kolor), która utraciła przez to charakter odzieży osobistej, mogłyby uzasadniać zaliczenie do kosztów podatkowych.

Rzeczy osobiste nie należą do kosztów podatkowych. Nie mogą być uznane za koszty prowadzenia działalności gospodarczej wydatki, które ponosi każda osoba fizyczna i to niezależnie od tego, czy prowadzi określoną działalność gospodarczą, czy też nie (por. wyrok NSA z 24 stycznia 2001 r., SA/Sz 1875/99, LEX nr 49802). (…).

Sąd zwraca uwagę na to, że jeżeli zakupiona odzież do firmy posiada charakter osobisty, wówczas taki zakup nie może stanowić wydatków firmowych.

Jedynie nabycie odzieży przystosowanej do charakteru firmowego i pozbawionej charakteru osobistego będzie wydatkiem stanowiącym koszt uzyskania przychodu w działalności oczywiście odzieży wpasowującej się w profil działalności gospodarczej podatnika.

 

Stanowiska organów podatkowych w aspekcie nabycia odzieży do firmy

Poniżej przedstawiono kilka ciekawych stanowisk organów podatkowych, w których uzasadniono zakup jakiej odzieży i dlaczego może być ujęty w kosztach firmowych.

 1. W interpretacji indywidualnej z dnia 30.09.2016r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPB-1-1/4511-381/16-3/BK – Dyrektor stwierdza, że zakup odzieży sportowej i obuwia sportowego:
 • wykorzystywanych przez podatnika w trakcie prowadzenia zajęć sportowych może stanowić koszty firmy,
 • przeznaczonych dla klientów podatnika oznaczonych logo jego firmy może stanowić koszt firmowy,
 • przeznaczonych dla klientów podatnika nieoznaczonych logo jego firmy nie może stanowić kosztu firmowego.

W powyższej sytuacji przedsiębiorca prowadzi działalność jako osoba fizyczna. Działalność ta to prowadzenie treningów personalnych, udzielanie konsultacji żywieniowych, tworzenie planów treningowych, przygotowywanie podopiecznych do udziałów w zawodach sportowych.

Podatnik kupuje specjalistyczne obuwie sportowe – buty biegowe, kolarskie, narciarskie, snowboardowe oraz odzież sportową – koszulki, spodnie, stroje kolarskie, pływackie, kurtki sportowe, kurtki zimowe na stok.

Poza odzieżą podatnik nabywa także sprzęt do fitnessu.

Zajęcia są prowadzone w różnych obiektach przez co podatnik opłaca wstępy i wszystkie inne opłaty za siebie i swoich klientów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zgodził się, że zakup powyższej odzieży może stanowić koszt uzyskania przychodów.

 1. Wydatki na odzież jako przedmiot interpretacji indywidualnej z dnia 30.09.2016r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPB-1-1/4511-381/16-3/BK.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na audytowaniu producentów żywności i opakowań (ubojnie zwierząt hodowlanych, drukarnie fleksograficzne, offsetowe i rotograwiurowe. Przychody z działalności są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Podatnik podejmuje działalność w kontaktach z najwyższym kierownictwem audytowanych przedsiębiorstw jak i na halach produkcyjnych, gdzie występuje bardzo duże ryzyko zabrudzenie odzieży krwią zwierząt lub farbami drukarskimi.

Wykonywanie jej wymaga propagowania prowadzonej działalności i zwiększania rozpoznawalności na spotkaniach z pracownikami firm oraz dojścia do maszyn i urządzeń audytowanych procesów.

Podatnik nabywa odzież taką jak koszule, garnitury, spodnie, kurtkę, którą nosi tylko na poczet realizacji przedmiotu działalności.

Odzież jest trwale oznaczona logiem firmy, w celu oraz zachęcania klientów do utrzymania kontaktów z podatnikiem oraz nabywania usług. Logo jest używane także w kontaktach z klientami w emailach, pismach, materiałach reklamowych.

Logo jest trwale zamieszczone na zakupionej odzieży w widocznym miejscu co skutkuje iż odzież traci charakter osobisty.

Dyrektor KIS uznał, iż jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki uznania za koszt firmowy oraz ww. ubrania nie będą wykorzystywane przez podatnika w celach prywatnych, to wydatki na zakup tej odzieży, opatrzonej w sposób trwały i widoczny cechami charakterystycznymi dla firmy (nazwa firmy), mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

 1. W interpretacji indywidualnej z dnia 25.09.2020r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.540.2020.1.MK1 – Dyrektor uznał, iż wydatki na zakup odzieży i obuwia stanowią wydatki o charakterze osobistym i nie mogą być uznane za związane z działalnością gospodarczą podatnika. Zatem nie będą stanowiły kosztów firmowych. Brak jest zdaniem Dyrektora KIS związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy ich poniesieniem a uzyskiwaniem przychodów.

Okoliczności tej sytuacji przedstawiały się następująco.

Podatnik z 1 grupą inwalidzką prowadzi działalność kancelarii adwokackiej. Często nabywa elegancką odzież i buty.

Podatnik w ramach wykonywanej działalności musi zadbać o estetyczność ubiory aby przed dobrze prezentować się przed klientami.

Nabywana odzież używana jest tylko w działalności. Z racji profilu działalności podatnik musi nabywać elegancką odzież.

Podatnik stwierdził, iż nie ma możliwości opatrzenia tej odzieży logiem firmowych. Klienci po prostu nie chcą aby wykonując czynności podatnik używał odzieży z logiem reklamowym.

W tym przypadki Dyrektor KIS uznał, że powyższe nabycie odzieży nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów.

 1. W interpretacji indywidualnej z dnia 25.07.2022r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygn. 0114-KDIP3-1.4011.540.2020.1.MK1 – Dyrektor uznał, iż wydatki poniesione na zakup garnituru, tj. marynarki, kamizelki, spodni, oraz akcesoriów do garnituru, tj. butów i paska, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Okoliczności tej sytuacji przedstawiały się następująco.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług związanych z analizą biznesowo-informatyczną – określanie potrzeb i wymagań klientów wobec produkowanej dla nich aplikacji.

Podatnik musi przed klientem prezentować się w odpowiednim stroju, co będzie skutkowało rozpoznawalnością firmy jak i postrzeganiem osoby podatnika.

Podatnik zamierza nabyć garnitur, koszula, pasek do spodni i buty.

Podatnik chce oznaczyć garnitur w sposób stały monogramami w postaci inicjałów identyfikujących tak firmę podatnika, jak i jego samego.

W tej sytuacji Dyrektor KIS uznał, że powyższe nabycie odzieży nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów.

 

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.