Prawo do odliczenia VAT 
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Adres na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Prawo do odliczenia VAT

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wskazanego na fakturze dokumentującej zakup towarów lub usług to podstawowe prawo przedsiębiorcy zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że czynnemu podatnikowi VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wskazanego na fakturze wyłącznie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Oznacza to, że aby dokonać obniżenia obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zakupione towary czy usługi muszą mieć związek z wykonywanymi przez przedsiębiorcę czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

„W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.”

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy. W art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług zawarto listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  • nabycia towarów i usług,
  • dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jaki adres należy wskazać na fakturze?

Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usług i stanowi podstawę do odliczenia podatku VAT przez nabywcę.

Na podstawie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać następujące dane:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku

od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której

mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie

zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość

sprzedaży netto);

12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych,

o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż

zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek

podatku;

15) kwotę należności ogółem.

 

Z przytoczonych regulacji wynika, że niezbędnym elementem faktury VAT są adresy sprzedawcy i nabywcy. W ustawie o podatku od towarów i usług nie wskazano natomiast jakie konkretnie adresy powinny zostać wskazane na fakturze VAT.

W przypadku, gdy jedną ze stron transakcji jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, brak doprecyzowania w ustawie o VAT, jaki adres należy zamieścić na fakturze VAT może okazać się problematyczny w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania.

W interpretacji indywidualnej sygn. 0115-KDIT1-2.4012.151.2018.1.KK z dnia 20 kwietnia 2018 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie określenia prawidłowego adresu zamieszczanego na fakturach stwierdzono co następuje:

„(…) skoro przepisy nie precyzują jaki adres należy wskazać na fakturze w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, przyjąć należy, iż będzie to adres zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym, tj. w przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej), w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności.”

 

Tym samym organ podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej potwierdził, że osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie prowadząca działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania, na fakturze powinna podawać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy adres na fakturze wpływa na prawo do odliczenia VAT?

Zarówno na wystawionych jak i otrzymywanych fakturach VAT, podatnicy są obowiązani do umieszczania adresów podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym bądź zgłoszeniu aktualizacyjnym w zakresie podatku od towarów i usług, czyli na druku VAT-R.

W przypadku, gdy spełnione zostały zarówno przesłanki pozytywne wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy, a więc w szczególności jeżeli faktury VAT dokumentują nabycie towarów lub usług wykorzystywanych przez podatnika będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu, to podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT, bez względu na to, czy na fakturze zostanie wskazany adres siedziby działalności czy adres prowadzenia i wykonywania działalności, o ile adresy te są zgodne z danymi identyfikacyjnymi wskazanymi przez podatnika w zgłoszeniu rejestracyjnym / aktualizacyjnym.

Oznacza to, że podatnik może posługiwać się w prowadzonej działalności więcej niż jednym adresem, o ile te adresy zostały podane w zgłoszeniu rejestracyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym w zakresie podatku od towarów i usług, czyli na druku VAT-R.

Niezależnie od tego, który z tych adresów zostanie wskazany w treści faktury VAT, dokumentującej zakup towarów lub usług wykorzystywanych przez podatnika do czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Różne adresy na fakturach bez wpływu na odliczenie VAT

Interpretacja indywidualna sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.27.2022.1.KW z dnia 15.03.2022 roku została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie różnych adresów na fakturach a prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów handlowych.

Wnioskodawcą jest firma będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Firma zajmuje się sprzedażą podzespołów automatyki przemysłowej głównie dla przemysłu.

Towary te podlegają opodatkowaniu stawką VAT 23%. Są to towary, które są kupowane od dostawców, a następnie w ramach prowadzonej działalności sprzedawane odbiorcom prowadzącym zarejestrowaną działalność gospodarczą, na które firma nalicza podatek VAT 23%. Działalność została zarejestrowana pod adresem zamieszkania jednego ze wspólników, adres ten jest adresem rejestracji. Pod tym adresem nie jest prowadzona działalność handlowa spółki.

Faktycznie działalność prowadzona jest w biurze handlowym, które aktualnie mieści się pod innym adresem. Adres ten jest miejscem prowadzenia i wykonywania działalności. Oba adresy zostały zgłoszone w US i wpisane do CEiDG każdego ze wspólników. Z racji występowania dwóch adresów, mają miejsce sytuacje, że Wnioskodawca otrzymuje faktury za zakup towarów i usług wystawiane przez dostawców zarówno na adres rejestracji lub na adres miejsce prowadzenia i wykonywania działalności.

Zadano pytanie czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od towarów i usług z faktur, które Wnioskodawca otrzymuje od dostawców za zakupiony towar handlowy przeznaczony do dalszej odsprzedaży, jeżeli na takim dokumencie jest podana prawidłowa – pełna nazwa odbiorcy faktury oraz poprawny numer NIP podatnika, bez względu na to czy adres podatnika na takim dokumencie jest wpisany zgodnie z rejestracją działalności czy biura handlowego, w którym jest wykonywana działalność gospodarcza.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że przysługuje mu prawo do odliczenia VAT niezależnie od tego, który adres został wskazany na fakturze VAT.

Organ podatkowy w uzasadnieniu podkreślił, że zarówno na wystawionych jak i otrzymywanych dokumentach księgowych, w tym fakturach, podatnicy są obowiązani do umieszczania adresów podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R dla podatku od towarów i usług, a następnie przypomniał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury uzależnione jest nie tylko od spełnienia warunków wynikających z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, ale również od niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Istotnym jest by dane dotyczące podatnika podawane w treści faktury oraz innych dokumentów księgowych były zgodne z danymi identyfikacyjnymi wskazanymi przez niego w zgłoszeniu rejestracyjnym w zakresie podatku od towarów i usług, bądź zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Dyrektor KIS potwierdził, że warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest spełniony, ponieważ nabywane towary handlowe przeznaczone są do dalszej odsprzedaży i podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, towary te są zatem wykorzystywane przez Państwo do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, skoro faktury, o których mowa we wniosku dokumentują nabycie towarów wykorzystywanych przez Wnioskodawcę będącego zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT wyłącznie do czynności podlegających opodatkowaniu, to Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT, bez względu na to, czy na fakturze zostanie wskazany adres siedziby działalności czy adres biura handlowego, w którym wykonywana jest działalność, jeśli adresy te są zgodne z danymi identyfikacyjnymi wskazanymi przez Państwo w zgłoszeniu rejestracyjnym.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.