Zbiorcza faktura korygująca
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Zbiorcza faktura korygująca

Z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że jeżeli po wystawieniu faktury wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wystawionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, podatnik, wystawia wówczas fakturę korygującą.

Fakturę korygującą zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, podatnik wystawia, gdy:

 • podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
 • stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.

Kiedy wystawia się fakturę korygującą?

Korygowanie pierwotnie wystawionej faktury z powyższych powodów następuje poprzez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.

Celem wystawienia faktury korygującej jest podanie właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu.

Istotą faktur korygujących jest zatem korekta faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.  

Faktury korygujące mogą powodować:

 • zmniejszenie podstawy opodatkowania – faktury korygujące „in minus” lub
 • zwiększenie podstawy opodatkowania – faktury korygujące „in plus”.

Faktury korygujące podlegają rozróżnieniu także ze względu na powód ich wystawienia, co z kolei implikuje rozliczenie ich w odpowiednim okresie.

Fakturę korygującą fakturę ustrukturyzowaną wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej.

 

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  Zbiorcza faktura korygująca – udzielenie opustu lub obniżki ceny

  Możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej w razie udzielenia opustu lub obniżki ceny, wynika wprost z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

  Zgodnie bowiem z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, która:

  1) zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany opust lub udzielana obniżka;

  2) może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą – w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług.

  Oczywiście poza dodatkowym wskazaniem okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka ceny, zbiorcza faktura korygująca wystawiana w związku z tym opustem lub obniżką, powinna zawierać także wszystkie inne elementy wymagane dla faktury korygującej.

  Jeżeli zbiorcza faktura korygująca obejmuje wszystkie dostawy towarów i wykonane usługi w danym okresie na rzecz nabywcy, to podatnik nie musi zamieszczać na niej nazw towarów lub usług objętych tą korektą. W przeciwnym razie, czyli gdy korekta nie dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług nabytych przed danego kontrahenta, podatnik ma obowiązek zamieścić nazwy wszystkich towarów lub usług objętych tą korektą.

  Oznacza to, że niezależnie od tego czy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w stosunku do wszystkich sprzedanych w danym okresie towarów i usług czy tylko do ich części, ma prawo wystawić zbiorczą fakturę korygującą.

  W przypadku natomiast, gdy zbiorcza faktura korygująca dotyczy wszystkich transakcji z danego okresu na rzecz jednego kontrahenta, podatnik może skorzystać z dodatkowego uproszczenia, a mianowicie nie wskazywania w wystawianej zbiorczej fakturze korygującej wszystkich nazw towarów lub usług objętych korektą.

  Przykład

  Na podstawie zawartej umowy, Pan Bartosz prowadzący działalność gospodarczą, dokonujący hurtowych dostaw towarów na rzecz swojego kontrahenta, po spełnieniu przez nabywcę odpowiednich warunków wielości dostaw zapisanych w umowie i po zakończeniu kwartału, udziela kontrahentowi dodatkowego opustu dotyczącego wszystkich zrealizowanych dostaw w danym kwartale. Pan Bartosz może skorzystać wówczas z uproszczenia polegającego na wystawieniu zbiorczej faktury korygującej bez wskazywania nazw (rodzajów) towarów objętych korektą, ponieważ korekta ta dotyczy wszystkich dostaw towarów z danego kwartału. Wystawiając zbiorczą fakturę korygującą, Pan Bartosz powinien zamieścić natomiast dodatkową informację wskazującą okres, do którego odnosi się udzielany opust.

  Czy wystawienie zbiorczej faktury korygującej z innego powodu niż opust lub obniżka ceny jest dopuszczalne?

  W ustawie o podatku od towarów i usług nie znajdziemy zapisów mówiących wprost o tym, że wystawianie zbiorczych faktur korygujących z innego powodu niż opust lub obniżka ceny jest dozwolone. Ustawa ta nie zawiera jednak także przepisów zabraniających ich wystawiania.

  W konsekwencji oznacza to, że wystawianie zbiorczych faktur korygujących jest dopuszczalne, jednak pod warunkiem że faktury te zawierają wszystkie dane wymagane dla faktur korygujących wskazane w art. 106j. ust. 2 ustawy o VAT.

  Możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej z innego powodu niż opust lub obniżka ceny potwierdza interpretacja indywidualna sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.389.2022.2.JSZ z dnia 24 sierpnia 2022 roku wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

  Dyrektor KIS uznał bowiem, że możliwe jest wystawienie zbiorczej faktury korygującej dotyczącej korekty zmieniającej ceny sprzedawanych przez Wnioskodawcę produktów. Przy czym w przypadku, gdy korekta dotyczy obniżki ceny sprzedawanych towarów, możliwe jest skorzystanie z uproszczenia, o którym mowa w art. 106j ust. 3 ustawy.

  Natomiast gdy faktura zbiorcza korygująca dotyczy innych przypadków niż obniżka ceny, to taka zbiorcza faktura korygująca musi spełniać wszystkie warunki określone dla faktur korygujących wskazane w art. 106j. ust. 2 ustawy.

  Stosownie do art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, faktura korygująca powinna zawierać:

  1) (uchylony)

  2) numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

  2a) numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca, z wyjątkiem faktur korygujących wystawianych do faktur, dla których nie został nadany numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur;

  3) dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

  1. a) określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-5, czyli datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
  2. b) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;

  4) (uchylony)

  5) jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;

  6) w przypadkach innych niż wskazane w pkt 5 – prawidłową treść korygowanych pozycji.

  Dodatkowo faktura korygująca zgodnie z art. 106 ust. 2a ustawy o VAT może zawierać wyrazy „faktura korygująca” albo „korekta” oraz przyczynę korekty.

  Podanie tych danych nie jest obligatoryjne, uzależnione od decyzji podatnika.

  W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości zalecamy jednak, aby te dane zostały zamieszczone na fakturze korygującej, szczególnie że od przyczyny wystawienia korekty uzależnione jest rozliczenie podatku w odpowiednim okresie.

  Przykład

  Pan Maksymilian dokonuje cyklicznych dostaw towarów na rzecz jednego kontrahenta. W styczniu 2024 roku wystawił na jego rzecz trzy faktury dokumentujące dokonane w tym miesiącu dostawy towarów. 31 stycznia 2024 roku kontrahent zwrócił część towarów z każdej dostawy dokonanej w styczniu.

  Pan Maksymilian może w tym przypadku wystawić zbiorczą fakturę korygującą do faktur pierwotnych wystawionych na rzecz danego kontrahenta w styczniu, pod warunkiem że wystawiona zbiorcza faktura korygująca będzie zawierała wszystkie dane wymagane dla faktur korygujących wskazane w art. 106j. ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

   

  Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.