Wycofanie samochodu firmowego na cele prywatne w 2022 r.
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Wycofanie samochodu firmowego na cele prywatne w 2022 r.

Wielu podatników prowadzących działalność gospodarcza zastanawia się nad wycofaniem z firmy samochodu stanowiącego środek trwały.

Przepisy dotyczące przekazania środka trwałego na cele prywatne w pewnych okolicznościach uległy zmianie. Mowa tu o dalszej odsprzedaży.

Jednak w przypadku wycofania samochodu firmowego na cele osobiste przedsiębiorcy należy zwrócić szczególną uwagę na kilka ważny aspektów

Wycofanie składnika majątku firmowego

Czynność wycofania składników majątku jest praktykowany przez przedsiębiorców już od wielu lat.

Wycofanie składnika majątku oznacza formalne przeniesienie go z użytkowania w działalności (mieszanego albo tylko w działalności) na użytek wyłącznie prywatny.

Od momentu wycofania składnika majątku na cele prywatne podatnik zaprzestaje jego użytkowania w działalności. Rozpoczyna użytkowanie w ramach zarządu osobistym majątkiem.

Moment wycofania samochodu firmowego z działalności

Wycofując składnik majątku z działalności podatnik jest zobowiązany do zaprzestania dokonywania odpisów amortyzacyjnych bowiem w dniu wycofania samochodu firmowego rozpoczyna jego prywatne użytkowanie.

Zatem podatnik będzie zobligowany do:

 • sporządzenia protokołu przekazania środka trwałego na cele osobiste,
 • sporządzenia dokumentu LT na okoliczność wycofania środka trwałego z działalności,
 • wykreślenia z ewidencji środków trwałych wycofanego samochodu firmowego,
 • zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następnego po miesiącu wycofania,
 • sporządzenia dowodu wewnętrznego, gdy podatnik jest zobowiązany do opodatkowania podatkiem VAT wycofania składnika majątku,
 • sporządzenia dowodu wewnętrznego, gdy podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty podatku VAT naliczonego (który odliczył przy nabyciu) czyli jeżeli nie upłynęło 60 miesięcy (lub 12 miesięcy) od dnia jego nabycia.

Wycofanie samochodu firmowego z działalności a skutki w podatku dochodowym

Czynność wycofania samochodu firmowego z działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Zgodnie bowiem z art. 10 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późn. zm. źródłami przychodu są m.in. przychody z działalności gospodarczej a jeśli zostały one osiągnięte poza działalnością to swoje mogą mieć w:

 • działalności wykonywanej osobiście,
 • najmie,
 • kapitałach pieniężnych,
 • działach specjalnej produkcji rolnej,
 • innych źródłach,
 • niezrealizowanych zyskach,
 • odpłatnym zbyciu.

Sprzedaż samochodu firmowego po jego wycofaniu z działalności a podatek PIT

Sprzedaż składników majątku nawet jeżeli zostały wycofane z działalności gospodarczej (a więc po wycofaniu) będą opodatkowane 19% podatkiem dochodowym PIT:

 • w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie,
 • w przypadku odpłatnego zbycia innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie
 • w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jednakże podatnik nie może zastosować okresu pół roku w odniesieniu do składników majątku wymienionych w poniższej tabeli.

Sprzedaż samochodu firmowego po wycofaniu z działalności w okresie 6 lat od wycofania
Rodzaj składnika majątku Okres sprzedaży po wycofaniu Źródło przychodu i opodatkowanie
Rzeczy ruchome, wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie umowy leasingu Między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat Z działalności gospodarczej,

Opodatkowanie tak jak dochodu z działalności

Środki trwałe albo wartości niematerialne i prawne, podlegające ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Składniki majątku których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł z wyłączeniem składników, których wartość początkowa nie przekracza 1.500 zł
Składniki majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych
Składniki majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

Powyższe oznacza, że sprzedaż samochodu firmowego w ciągu 6 lat od wycofania go z firmy będzie opodatkowana w ramach dochodów z działalności gospodarczej.

Dotyczy to samochodów firmowych będących środkami trwałymi, użytkowanymi powyżej i poniżej jednego roku ale także będącymi niskocennymi składnikami majątku czyli o wartości poniżej 10.000zł ale powyżej 1.500 zł oraz stanowiący obce środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu.

I to właśnie miesiąc sprzedaży samochodu firmowego po jego wycofaniu będzie miesiącem w którym podatnik będzie mógł ująć w koszty dotychczas niezamortyzowaną jego wartość.

Wycofanie samochodu firmowego a podatek VAT

Podatnik który chce wycofać samochód firmowy z działalności gospodarczej może być zobowiązany do dokonania dwóch czynności rozliczeniowych względem podatku VAT:

 • opodatkowania VAT czynności wycofania samochodu firmowego,
 • korekty podatku VAT już odliczonego w momencie zakupu samochodu.

Opodatkowanie VAT samochodu firmowego wycofanego z firmy

Zgodnie z tym co mówi art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem jeżeli podatnik prowadzący działalność wycofał z działalności składnik majątku – samochód firmowy, to w miesiącu wycofania będzie musiał opodatkować ową czynność.

Jednakże tylko wtedy gdy przy zakupie tego samochodu miał prawo do odliczenia w części lub w całości podatku VAT z otrzymanej faktury dokumentującej te nabycie.

Co istotne poza nabyciem dotyczy to także przypadku gdy składnik majątku – samochód firmowy został zaimportowany, wytworzony lub wytworzono jego części składowe.

Opodatkowanie VAT samochodu firmowego wycofanego z firmy a jego wartość

Podatnik zanim dokona wycofania samochodu firmowego z działalności jest zobowiązany ustalić jego wartość rynkową na dzień jego wycofania.

Ta wartość zostanie użyta jako wartość stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem VAT.

Jednak należy jeszcze pamiętać, iż ustalona wartość stanowo kwotę brutto a więc winna być jeszcze pomniejszona o podatek VAT (według stawki VAT właściwej dla wycofanego samochodu firmowego).

Przykładowo jeżeli wartość rynkowa samochodu firmowego w dniu jego wycofania wyniesie 20.000zł (podatnik mógł odliczyć podatek VAT przy jego zakupie w części lub w całości) to podstawa opodatkowania wyniesie 16.260,16 zł (20.000 zł / 1,23).

Wycofanie samochodu firmowego przy nabyciu którego nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT

Warto podkreślić, iż jeżeli przy zakupie samochodu firmowego podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT, wówczas czynność wycofania nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sytuacja taka będzie miała miejsce jeżeli podatnik nabędzie do działalności samochód na podstawie faktury VAT-MARŻA, umowy kupna.

Podatnik nie odliczy podatek VAT przy jego nabyciu także kiedy:

 • był podatnikiem podmiotowo zwolnionym z podatku VAT,
 • nabycie samochodu firmowego służyło wyłącznie działalności zwolnionej (przedmiotowe zwolnienie z VAT).

Wycofanie samochodu firmowego w ciągu 5 lat lub 1 roku

Podatnik, który dokona sprzedaży firmowego samochodu osobowego i przysługiwało mu częściowe lub całkowite odliczenie podatku VAT przy nabyciu – będzie zobligowany do korekty podatku VAT naliczonego wtedy, gdy sprzeda firmowy samochód osobowy:

 • o wartości powyżej 15.000 zł w ciągu 5 lat od jego nabycia,
 • o wartości maksymalnie 15.000 zł w pierwszym roku licząc od daty jego nabycia.

Wiele ciekawych informacji znajdziecie także w artykule o uldze na start.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.