Wniosek o wydanie WIS
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Wniosek o wydanie WIS – jak do tego podejść?

Z urzędem skarbowym lepiej nie zadzierać. Wie o tym każdy, kto choć raz w życiu musiał przechodzić przez kontrolę podatkową. W razie błędnego wyliczenia podatku przedsiębiorcę czeka nie tylko konieczność dokonania dopłaty, ale również zapłacenia odsetek, a niekiedy także kary administracyjnej. Aby się tego ustrzec, przynajmniej w kwestii podatku od towarów i usług, warto zwrócić się do organu z prośbą o potwierdzenie, jaka stawka VAT jest obowiązująca przy danej sprzedaży.

Wiążąca informacja stawkowa, bo o nią chodzi, stanowi gwarancję dla podatnika, iż wybrany rodzaj stawki VAT jest prawidłowy w świetle prawa podatkowego. Jak zatem złożyć wniosek o wydanie WIS?

 

WIS – czyli co?

WIS, czyli Wiążąca Informacja Stawkowa, jest to decyzja organu podatkowego, w którym określona zostaje właściwa stawka VAT według klasyfikacji CN dla towarów lub PKWiU dla usług.

Wiąże ona organy skarbowe, dzięki czemu podatnik, który otrzymał taką decyzję, ma gwarancję, że w przyszłości żaden urzędnik nie zakwestionuje stosowanej stawki VAT. Legitymując się WIS, przedsiębiorca może być spokojny, że w czasie kontroli podatkowej, przynajmniej w tej kwestii, nie zostanie nałożona na niego kara administracyjna za działanie niezgodnie z literą prawa.

Jak możemy przeczytać w art. 42a ustawy o VAT, WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. WIS nie dotyczy jednak eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Prócz stawki VAT, organ rozstrzyga również co do sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.

Dokument wydawany jest przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w formie decyzji administracyjnej na okres 5 lat i jest ważny od dnia następującego po dniu jej doręczenia.

 

Ważne! Prawomocna decyzja w przedmiocie WIS wiąże wszystkie organy skarbowe, nie tylko ten urząd, który wydał decyzję. Wiąże również podatnika.

 

Co zawiera WIS?

Wiążąca Informacja Skarbowa zawiera w swojej treści takie informacje jak:

 1. opis towaru lub usługi będących przedmiotem WIS; opis powinien być oparty na opisie sporządzonym we wniosku podatnika, ze stosownymi uzupełnieniami, jeżeli zostały dokonane;
 2. klasyfikacja towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług niezbędna do:
 3. określenia stawki podatku właściwej dla towaru albo usługi,
 4. stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – w przypadku, o którym mowa w  42b ust. 4 ustawy o VAT;
 5. stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

 

Dla kogo jest WIS?

Jak możemy wyczytać z ustawy, katalog podmiotów, które mają prawo do składania wniosku w omawianym temacie, jest ograniczony.

Co powinno oznaczać, że nie każdy może zwrócić się do organu z prośbą o wydanie decyzji. W praktyce jednak może to zrobić niemal każdy.

 

Przepis art. 42b ustawy o VAT mówi nam, że WIS jest wydawana na wniosek:

 • podatnika posiadającego numer identyfikacji podatkowej;
 • innego podmiotu, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług;
 • zamawiającego w rozumieniu ustawy — Prawo zamówień publicznych — w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym;
 • podmiotu publicznego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prawnym;
 • zamawiającego w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

 

Prawodawca na pierwszym miejscu umieścił podatników legitymujących się numerem identyfikacji podatkowej. Z kolei zgodnie z art. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, identyfikatorem podatkowym jest zarówno NIP, jak i PESEL. A zatem składać wnioski o WIS może naprawdę szeroka grupa podmiotów — będą to zarówno podatnicy podatku VAT, jak i podatnicy innych podatków, którzy nie są podatnikami VAT, czy nawet podmiotom niebędącym podatnikami, ale np. płatnikami składek ubezpieczeniowych. (por. Michalik 2024, wyd. 17, art. 42b VATU).

 

Co powinno znaleźć się we wniosku?

Wiemy, czym jest WIS, co powinna zawierać oraz kto ją wydaje. Przejdźmy zatem do wniosku. Składa się go wyłącznie elektronicznie na specjalnym formularzu za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Wnioski złożone w formie papierowej nie są rozpatrywane. Usługa co do zasady jest bezpłatna.

Jeśli jednak do rozpatrzenia wniosku konieczne będzie dokonanie dodatkowych badań lub analiz, organ wezwie podatnika do dokonania określonej opłaty od wniosku. Jeżeli podatnik działa przez pełnomocnika, wymagana jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Pierwszym, co wnioskodawca musi wskazać, to swoje dane, takie jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby, NIP lub inny numer umożliwiający identyfikację, adres do doręczeń (o ile jest inny niż zamieszkania lub siedziby). Jeżeli taki został ustanowiony, wymagane są również dane pełnomocnika.

Następnie przechodzimy do określenia przedmiotu żądania.

Wnioskodawca może ów przedmiot wniosku opisać dość dowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że wniosek musi zawierać elementy wskazane w art. 42b ust. 3 VATU, a mianowicie:

 • szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą scaloną (CN), Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług lub Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych;
 • wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie — w przypadku, o którym mowa w ust. 4;
 • wskazanie, czy wniosek dotyczy przypadku, o którym mowa w ust. 4.

 

Wspomniany ust. 4 stanowi, iż „Wniosek o wydanie WIS może zawierać żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku”.

Prócz powyższego, wnioskodawca musi również złożyć oświadczenie o prawdziwości danych pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia moc wiążąca WIS zostaje wyłączona i organy skarbowe nie muszą się do niej stosować.

Jeżeli okaże się, że wniosek posiada braki, organ wzywa podatnika do ich uzupełnienia.

Urząd może np. wezwać do dostarczenia próbki towaru albo do uiszczenia opłaty za badania lub analizy. Termin na uzupełnienie wniosku wynosi 7 dni. Nieuzupełnienie braków w tym czasie wiąże się z pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Jaki jest termin na wydanie WIS?

Nie tylko podatników obowiązują terminy. Organy skarbowe również muszą ich przestrzegać. W przypadku decyzji w przedmiocie WIS, urząd ma 3 miesiące na jej wydanie.

Termin należy liczyć od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Oznacza to, że jeżeli organ wezwał podatnika do uzupełnienia braków, powyższy termin liczony jest dopiero od daty uzupełnienia wniosku.

Dodatkowo, jeśli organ uzna, że do wydania WIS niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań lub analiz, które są czasochłonne, termin może zostać wydłużony. Nie jest jednak nigdzie określone, ile może to maksymalnie trwać. Trzeba uznać w takim wypadku, że do czasu zakończenia badań lub analiz.

 

WIS jest wiążące, ale można się od niego odwołać

WIS wiąże nie tylko organy skarbowe, ale również zainteresowanego podatnika. Co zatem gdy decyzja okaże niekorzystna dla zainteresowanego? W takiej sytuacji ma prawo się odwołać.

Odwołanie należy złożyć na piśmie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w terminie zawitym 14 dnia. Uchybienie terminowi sprawi, że decyzja stanie się prawomocna.

Organ rozpatrując wniosek, może również wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania WIS albo postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

W takim wypadku podatnikowi służy zażalenie. Na jego złożenie ma jednak tylko 7 dni. Pismo składa się również do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.