Ulga na robotyzację
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Ulga na robotyzację

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Ulgę na robotyzację została wprowadzona w ramach Polskiego Ładu i została przewidziana na lata 2022–2026.

Celem tej ulgi jest zwiększanie produktywności i konkurencyjności polskich firm zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych.

Ulga na robotyzacja przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, które w celu usprawnienia produkcji zastosują roboty przemysłowe.

Z ulgi na robotyzację nie skorzystają zatem przedsiębiorcy stosujący jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

Art. 52jb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

„Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może odliczyć od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.”

Analogiczne uregulowania znalazły się także w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, co oznacza że z ulgi an robotyzację mogą skorzystać także podatnicy CIT.

Art. 38eb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

„Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.”

W kontekście zastosowania ulgi na robotyzację bez znaczenia pozostaje czy mamy do czynienia z małym, średnim czy dużym przedsiębiorcą oraz zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

Od 1 lutego 2023 roku weszła w życie poprawka do ustawy Polski Ład w zakresie ulgi na robotyzację, przez co z ulgi tej nie mogą skorzystać firmy, których działalność jest określona jako “szczególnie szkodliwa dla środowiska”.

 

Na czym polega ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w danym roku podatkowym, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Korzystając z ulgi na robotyzację przedsiębiorca sumarycznie dla celów podatku dochodowego rozlicza 150% poniesionych kosztów na robotyzację, a mianowicie 100% standardowo jako koszty uzyskania przychodów i dodatkowe 50% jako odliczenie w ramach ulgi na robotyzację, pod warunkiem że kwota odliczenia nie może przekroczy kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Na jakich zasadach można skorzystać z ulgi na robotyzację?

Firmy chcące usprawnić produkcję przez zastosowanie robotów przemysłowych, mogą odliczyć ulgę na robotyzację w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym koszty zostały poniesione.

Ulga ta ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022–2026. Trzeba mieć na uwadze, że odliczeniu podlegają wyłącznie koszty, które nie zostały podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócone.

W celu zastosowania ulgi na robotyzację należy złożyć zeznanie roczne PIT-36 (działalność gospodarcza opodatkowana według skali podatkowej) / PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym), wraz z informacją PIT-RB, zawierającą wykaz kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w roku podatkowym.

W przypadku, gdy podatnik w danym roku podatkowym wykaże stratę lub dochód niższy od kwoty przysługującego mu odliczenia, to z ulgi na robotyzację można wówczas skorzystać w całej kwocie lub w pozostałej części w zeznaniach rocznych PIT-36 / PIT-36L, składanych za kolejnych sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podatnicy stosujący ulgę na robotyzację muszę pamiętać, że w razie gdy:

  • przed końcem okresu amortyzacji w przypadku środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych lub
  • przed końcem podstawowego okresu umowy leasingu w przypadku umowy leasingu,

dojdzie do zbycia (Sprzedaży, darowizny) robotów lub urządzeń i maszyn peryferyjnych, to podatnik jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym nastąpiło to zbycie, do zwiększenia podstawy obliczenia podatku o kwotę dokonanych uprzednio odliczeń (art.  52jb ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

 

Jakie koszty  można odliczyć w ramach ulgi na robotyzację?

Na mocy art. 52jb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

1) koszty nabycia fabrycznie nowych:

a) robotów przemysłowych,

b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,

c) maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony) czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,

e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1;

3) koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) opłaty, o których mowa w art. 23b ust. 1, ustalone w umowie leasingu, o którym mowa w art. 23f, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych wymienionych w pkt 1, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.

Definicję robotów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych możemy znaleźć w art.  52jb ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.