Ulga na prototyp
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Ulga na prototyp

Ulga na robotyzację, ulga na ekspansję, ulga IP BOX, ulga na działalność badawczo-rozwojową to niektóre z ulg, które mogą być zastosowane u niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Do tego grona począwszy od 2022r. dołączyła także ulga na prototyp.

Powstaje zatem pytanie – co o za ulga i co umożliwia podatnikom CIT?

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp jest stosunkowo młodą ulgą podatkową. Obowiązuje ona począwszy od stycznia 2022r. Ulga ta pozwala podatnikowi na limitowane odliczenie od dochodu kosztów produkcji nowego produktu, który dopiero co ma wejść na rynek.

Jednakże ulga na prototyp dotyczy nowo – wyprodukowanego wyrobu ale wytworzonego na podstawie prowadzonych przez podatnika prac badawczo – rozwojowych.

Podstawa prawna ulgi na prototyp mieści się w art. 26ga ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 zwanej dalej ustawą o PIT) oraz w art. 18ea ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 zwanej dalej ustawą o CIT).

Kto skorzysta z ulgi na prototyp

Ulga na prototyp została skierowana do podatników prowadzących działalność gospodarczą z tym, że w przypadku:

  • podatników PIT skorzystać z niej mogą podatnicy stosujący formę opodatkowania podatek liniowy albo skala podatkowa dla opodatkowania dochodów z owej działalności,
  • podatników CIT uzyskujących przychody z działalności innej niż z zysków kapitałowych z wyjątkiem podatników stosujących estoński CIT.

Ulga na prototyp skierowana jest to wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Nie występują uwarunkowania limitu obrotu do którego podatnik może skorzystać z ulgi. Ulga skierowana jest także do wszystkich form organizacyjno-prawnych.

Z ulgi na prototyp nie skorzystają natomiast podatnicy rozliczający się na podstawie zryczałtowanych form opodatkowania.

Funkcjonowanie ulgi na prototyp

Ulga na prototyp obejmuje swym zasięgiem nowy produkt, który ma być wyprodukowany i wprowadzony na rynek w ramach próbnej (testowej) produkcji. Niemniej ulga ta odnosi się do nowo opracowanego produktu (wyrobu) wyłącznie na płaszczyźnie prowadzonej działalności B+R.

Prawodawca na cele ulgi na prototyp wyróżnił przy tym trzy istotne pojęcia. Mianowice co rozumie pod pojęciem nowego produktu, produkcji próbnej nowego produktu a także wprowadzenia na rynek nowego produktu.

Prawodawca przez nowy produkt rozumie produkt w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem usługi.

Nawiązując do art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) – produkt to wyrób wytworzony, przetworzony przez jednostkę który nie będzie podlegał już dalszej obróbce. Produktem będzie zatem wyrób zakończony, kompletny i gotowy do wprowadzenia go na rynek do sprzedaży.

Z kolei jako przez produkcję próbną nowego produktu ustawodawca rozumie etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych.

Dodatkowo etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.

Natomiast wprowadzenie nowego produktu na rynek według ustawodawcy to wszelkie działania które są podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

Trzeba zauważyć, iż ulga na prototyp odnosi się wyłącznie do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych.

Funkcjonowanie ulgi na prototyp z podziałem na podatników PIT oraz CIT zaprezentowano w poniższej tabeli.

 

Funkcjonowanie ulgi na prototyp
Podatnicy PIT Podatnicy CIT
Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową albo podatkiem liniowym kwotę stanowiącą 30% sumy:

1)    kosztów produkcji próbnej nowego produktu oraz

2)    kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu,

– przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 30% sumy:

1)    kosztów produkcji próbnej nowego produktu oraz

2)    wprowadzenia na rynek nowego produktu,

– przy czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych.

W tym miejscu należy zadać sobie pytanie jakie koszty produkcji i wprowadzenia na rynek mogą być uwzględnione w odliczeniu od dochodu.

Poniżej przedstawiono w oparciu o art. 26ga ust. 5, 6, 7, 8 ustawy o PIT a także art. 18ea ust. 5, 6, 7, 8 ustawy o CIT jakie koszty produkcji próbnej nowego produktu oraz jego wprowadzenia na rynek uznaje prawodawca wobec zastosowania ulgi na prototyp.

 

Koszty kwalifikujące się do odliczenia w ramach ulgi na prototyp
Podatnicy PIT oraz CIT
Koszty produkcji próbnej nowego produktu Cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych
Wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego zaliczonego do grup 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu
Koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu
Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu Badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia
Badania cyklu życia produktu
Systemu weryfikacji technologii środowiskowych

Warto zwrócić uwagę na to iż koszty kwalifikujące się do odliczenia od postawy opodatkowania w ramach ulgi odnoszą się do określonych grup środków trwałych.

Odliczenie ww. kosztów w ramach ulgi na prototyp będzie przysługiwało podatnikowi jeżeli koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu zostały faktycznie poniesione w roku podatkowym, za który jest dokonywane odliczenie i nie zostały podatnikowi zwrócone np. w formie dotacji, subwencji, innych form zwrotów kosztów.

 

Grupy środków trwałych na które wydatki kwalifikują się do odliczenia w ramach ulgi na prototyp
GRUPA PODGRUPA OPIS
3 31 KOTŁY GRZEWCZE I PAROWE
32 TURBINY I INNE MASZYNY NAPĘDOWE
33 MASZYNY ELEKTRYCZNE WIRUJĄCE
34 TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE
4 41 OBRIABIARKI DO METALI
42 MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
43 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

44 MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I

GAZÓW

45 PIECE PRZEMYSŁOWE
46 URZĄDZENIA DO WYMIANY CIEPŁA
47 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
48 POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO

ZASTOSOWANIA

5 50 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
51 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
52 MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH
53 MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
54 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO
55 MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ
56 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO
57 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
58 MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
59 MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ
6 60 ZBIORNIKI
61 URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
62 URZĄDZENIA DLA RADIOFONII I TELEWIZJI, URZĄDZENIA

TELEKOMUNIKACYJNE, URZĄDZENIA ALARMOWE I SYGNALIZACYJNE

63 URZĄDZENIA ELEKTROENERGETYCZNE PRZETWÓRCZE I ZASILAJĄCE
64 DŹWIGI I PRZENOŚNIKI
65 URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
66 URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE
68 POZOSTAŁE URZĄDZENIA TECHNICZNE
8 80 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Należałoby w tym miejscu wyjaśnić co oznacza cena nabycia a co koszt wytworzenia.

Należy także podkreślić, iż koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu pomniejsza się o podatek VAT.

Nie dotyczy to sytuacji w których podatek VAT nie stanowi podatku naliczonego do odliczenia albo podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT.

Kiedy podatnicy PIT oraz CIT mogą dokonać odliczenia kosztów w ramach ulgi na prototyp

Podatnik, który poniósł wydatki związane z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek nowego (próbnego) produktu odliczenia 30% tych wydatków w ramach ulgi na prototyp dokonuje:

  • w zeznaniu za rok podatkowy w którym poniósł te wydatki.

Jeżeli podatnik za rok odliczenia ulgi nie uzyskał dochodu a poniósł straty (ewentualnie wysokość dochodu jest niższa niż ulga) odliczenia całości ulgi lub części dokonuje w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podatnik, którzy korzysta ze zwolnień dochodu z tytułu:

  • działalności prowadzonej na terenie SSE,
  • realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105)

– prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku CIT.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.