Tarcza antykryzysowa - pomoc dla przedsiębiorców
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa to zbiór rozwiązań pomocowych dla firm oraz dla osób świadczących pracę na podstawie różnych umów. Pomoc ta może być wykorzystana na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem złych konsekwencji oddziaływania pandemii Covid-19. Krótki opis najpopularniejszych dofinansowań z tego zbioru przedstawiono w niniejszej publikacji.

Tarcza finansowa PFR

Wsparcie rządowe z tarczy finansowej PFR stanowi największą kwotową pomoc finansową dla firm. W zależności od statusu, wysokości przychodów, spadku obrotów, ilości pracowników i innych czynników firma może pozyskać od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kilkuset tysięcy złotych.

Należy jednak pamiętać, iż 25% tej przyznanej subwencji ma charakter zwrotny.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla firm, które poniosły negatywne skutki Covid-19.

Jednostka ubiegająca się o dofinansowanie nie może na dzień złożenia wniosku być zgłoszona do upadłości bądź likwidacji.

Ponadto beneficjent tarczy finansowej PFR nie może posiadać zaległości w składkach ZUS i podatkach na 31 grudnia 2019r.

Tarcza finansowa PFR przeznaczona jest dla mikro przedsiębiorstw, małych, średnich i dużych firm. Realizację dofinansowań dla dużych firm dokonuje Polski Fundusz Rozwoju. Jeśli chodzi o organizację wypłat subwencji dla mikro, małych i średnich firm, to każda taka firma może złożyć dokumenty za pośrednictwem swojego banku (poprzez bankowość elektroniczną).

Mikrofirma to osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zatrudniająca minimum 1 pracownika, ale nie więcej niż 9 pracowników (nie wliczając przedsiębiorcę), której roczny obrót lub suma bilansowa były równe lub mniejsze niż kwota 2.000.000 EURO na dzień 31 grudnia 2019 r.

Mała i średnia firma to osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zatrudniająca minimum do 249 pracowników (nie wliczając przedsiębiorcę), której roczny obrót lub suma bilansowa były równe lub mniejsze niż kwota 43.000.000 EURO i jednocześnie nie kwalifikuje się do statusu mikrofirmy na dzień 31 grudnia 2019 r.

Więcej szczegółów na stronie pod tym adresem:

Dopłaty do kosztów wynagrodzeń

Drugą w kolejności, co do wysokości pomocy dla przedsiębiorców stanowi pomoc dla firm mikro, małych, średnich i dużych zatrudniających, choć jednego pracownika na umowę o pracę lub osobę na umowę cywilnoprawną, u których nastąpiły negatywne skutki Covid-19 w postaci dopłat do wynagrodzeń i składek ZUS.

O powyższe dofinansowanie można starać się w:

 • Wojewódzkim urzędzie pracy (WUP),
 • Powiatowym urzędzie pracy (PUP).

Jednostka ubiegająca się o dofinansowanie nie może posiadać zaległości w podatkach i składkach ZUS na 30 września 2019 r, ani spełniać przesłanki kwalifikacji do upadłości firmy.

W obu przypadkach przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS, przy czym:

 • w przypadku dopłaty z WUP przedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć porozumienie z pracownikami, (którzy mają być objęci dofinansowaniem) określające obniżenie wymiaru czasu pracy oraz pracę w czasie przestoju ekonomicznego w firmie, a następnie podpisane porozumienie należy wysłać w ciągu 5 dni od dnia zawarcia do inspekcji pracy (właściwej ze względu na adres firmy),
 • w przypadku dopłaty z PUP nie ma obowiązku spisania porozumienia z pracownikami.

WUP dopłaca połowę do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS, ale po obniżeniu wymiaru czasu pracy, jeżeli nastąpił:

 • 15% spadek obrotów w firmie (60 dni roku 2019 do 60 dni roku 2020 r. liczone od 1 stycznia do dnia złożenia wniosku),
 • 25% spadek obrotów w firmie (30 dni liczone od 1 stycznia do dnia złożenia wniosku do poprzednich 30 dni).

PUP dopłaca kwotę do kosztów wynagrodzeń i składek ZUS uzależnioną od spadków obrotów w firmie. W myśl art. 15 zzb ust. 4 ustawy z dnia 2.03.2020 R. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w sytuacji, gdy spadek obrotów firmy wyniesie:

 • co najmniej 30%, to PUP może przyznać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem składek ZUS przypadających na pracodawcę,
 • co najmniej 50%, to PUP może przyznać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem składek ZUS przypadających na pracodawcę,
 • co najmniej 80%, to PUP może przyznać dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, nie więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem składek ZUS przypadających na pracodawcę.

Co bardzo ważne w przypadku dofinansowania otrzymanego z WUP pracodawca zobowiązany jest utrzymać zatrudnienie (tylko osoby objęte dofinansowaniem) przez okres dofinansowania oraz przez kolejne 3 miesiące od zakończenia tego okresu.

W przypadku dopłat do wynagrodzeń z PUP pracodawca jest zobligowany utrzymać zatrudnienie (tylko osoby objęte dofinansowaniem) przez okres pobierania dopłat.

Wnioski do WUP można aktualnie składać. Nie podano terminu zakończenia naboru, jednak o dofinansowanie nie można się starać dłużej niż do końca 2020 r.

W przypadku dofinansowań z PUP na stronach PUP w całej Polsce ogłaszany jest nabór, a przedsiębiorca ma tylko 14 dni na złożenie dokumentów.

Otrzymane dofinansowanie należy wydać wyłącznie zgodnie z celem, czyli na pokrycie części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS. Urzędy pracy będą wymagały rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną albo w formie papierowej.

Więcej szczegółów o dofinansowaniu z WUP tutaj:

Więcej szczegółów o dofinansowaniu z PUP tutaj.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców bez pracowników

Firmy, które nie zatrudniają pracowników i u których wystąpiły negatywne skutki Covid-19 mogą starać się także o dofinansowanie wypłacane przez 3 miesiące przez PUP. Dofinansowanie to przyznawane jest firmom, u których nastąpił spadek obrotów w konkretnym okresie.

Wnioski składa się w ciągu 14 dni od dnia pojawienia się ogłoszenia o naborze do tego dofinansowania.

Co ciekawe dopłaty przeznaczone są dla osób niezatrudniających pracowników, ale już osoba fizyczna prowadząca działalność i zatrudniająca osoby na umowę cywilnoprawną może skorzystać z tego rodzaju dofinansowania.

Jednostka ubiegająca się o dofinansowanie nie może posiadać zaległości w podatkach i składkach ZUS na 30 września 2019 r., ani spełniać przesłanki kwalifikacji do upadłości firmy.

Przedsiębiorca może uzyskać comiesięczną dopłatę na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli spadek obrotów wynosi:

 • najmniej 30%, to PUP może przyznać miesięczną dopłatę w wysokości 1.300 zł miesięcznie,
 • 50% do 80% to PUP może przyznać miesięczną dopłatę w wysokości 1.820 zł miesięcznie,
 • co najmniej 80% to PUP może przyznać miesięczną dopłatę w wysokości 2.340 zł miesięcznie.

Otrzymane dofinansowanie należy wydać wyłącznie na bieżące koszty prowadzenia firmy, Urzędy Pracy mogą wymagać późniejszego przedstawienia wykorzystania otrzymanego dofinansowania.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną albo w formie papierowej.

Więcej szczegółów o dofinansowaniu dla samozatrudnionych na tej stronie:

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla firm na 3 miesiące

Przedsiębiorcy, którzy odczuli złe konsekwencje Covid-19, będący płatnikami składek mogą składać wnioski o zwolnienie z opłacania składek przez 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj 2020 r.).

Zwolnienie to będzie obejmować składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i FGŚP oraz fundusz emerytur pomostowych.

Wniosek musi być złożony do 30 czerwca 2020 r.

100% zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące otrzymają firmy, które prowadzili działalność przed 1 lutym 2020 r. w okresie od 1 do końca lutego lub w okresie od 1 do końca marca oraz zgłaszali do ubezpieczeń mniej niż 10 osób.

Z kolei 50% zwolnienia z opłacania składek ZUS na 3 miesiące otrzymają firmy, które prowadzili działalność przed 1 lutym 2020 r. lub w okresie od 1 do końca lutego lub w okresie od 1 do końca marca oraz zgłaszali do ubezpieczeń 10 osób, ale nie mniej niż 50 osób.

W przypadku osób samozatrudnionych wymagane jest, aby prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. oraz wysokość przychodu z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł.

W najnowszym rozwiązaniu (ustawa jeszcze nie opublikowania w dzienniku ustaw) zwolnienia ze składek ZUS dla firm jednoosobowych limit 15.681 zł może być przekroczony jednak, gdy w lutym 2020 r. dochód z działalności gospodarczej był równy lub niższy niż 7.000 zł.

Więcej szczegółów o zwolnieniu z ZUS dla firm znajdziecie Państwo pod tym adresem.

Postojowe dla przedsiębiorców

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (wspólnicy spółki cywilnej), która rozpoczęła działalność przed 1 lutym 2020 r. i która poniosła negatywne skutki Covid-19 może ubiegać się przez 3 miesiące o świadczenie postojowe.

Świadczenie to wynosi 2.080 zł albo 1.030 zł, jeżeli przedsiębiorca korzysta z karty podatkowej i zwolnienia z VAT.

Postojowe mogą otrzymać także osoby aktualnie będące na uldze na start, ZUS preferencyjnym lub uldze mały ZUS plus.

Ze świadczenia z ZUS skorzysta także firma, która zawiesiła działalność po 31 stycznia 2020 r.

Co niezwykle ważne pierwszy wniosek o postojowe przedsiębiorca złoży, gdy zanotował, co najmniej 15% spadek przychodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku do jeszcze wcześniejszego miesiąca.

Natomiast w drugim i kolejnym wniosku o postojowe przedsiębiorca oświadcza, iż jego sytuacja materialna w związku z pandemią Covid-19 nie uległa poprawie.

Termin na złożenie wniosków to nie dłużej niż do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zniesienia stanu epidemii w RP.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną albo w formie papierowej.

Więcej szczegółów o świadczeniu postojowym dla firm na tej stronie:

Pożyczka do 5.000 zł dla przedsiębiorców

Inny typ dofinansowania dla firm stanowi pożyczka do 5.000 zł. Przeznaczona jest dla firm prowadzących działalność przed 1 marca 2020 r. i które miały status mikroprzedsiębiorcy na 29 luty 2020 r.

Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 12 miesięcy a oprocentowanie to około 0,05% stopy redyskonta weksli.

Po 3 miesiącach od dnia udzielenie pożyczki i w ciągu następnych 14 dni beneficjent może złożyć wniosek o umorzenie tej pożyczki. W takim kształcie i pozytywnej decyzji PUP pożyczka może okazać się całkowicie bezzwrotna.

Termin złożenia wniosku ogłaszany jest na stronach PUP w całej Polsce.

Wnioski można złożyć drogą elektroniczną albo w formie papierowej.

Więcej szczegółów o pożyczce do 5.000 zł na tej stronie:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.