Oznaczenia w nowym JPK_V7 – od GTU 10 do GTU 13
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Oznaczenia w nowym JPK_V7 dla sprzedawanych niektórych towarów i usług – od GTU 10 do GTU 13

Symbole GTU od 01 do 13 są obligatoryjnym kodem dla oznaczania faktur sprzedaży w czasie ich rejestracji w nowym JPK_V7. Symbole GTU dotyczą tylko niektórych rodzajów sprzedawanych towarów lub usług. Jednak poza samą identyfikacją występują i inne problemy związane z oznaczeniem GTU w nowym pliku JPK_V7. Jak odnaleźć się w temacie symboli GTU 10 do GTU 13? Te i wiele kwestii problemowych poruszono w niniejszej publikacji.

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 10 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 10 Dostawa: – budynków, budowli i gruntów
Budynek Zgodnie z art. art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. prawo budowlane budynkiem należy nazwać obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Zgodnie z klasyfikacją PKOB budynki można podzielić na mieszkalne i niemieszkalne.

Budynek mieszkalny zgodnie z klasyfikacją PKOB to obiekt budowlany w którym minimum 50% całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywanej jest do celów mieszkalnych.

Budynek niemieszkalny zgodnie z klasyfikacją PKOB to obiekt budowlany przeznaczony (użytkowany) w większości na cele niemieszkalne. Zatem gdy mniej niż 50% całkowitej powierzchni użytkowej będzie użytkowana na cele mieszkalne, wówczas budynek ten będzie sklasyfikowany jako niemieszkalny.

Budowla Zgodnie z art. art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. prawo budowlane – budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
Grunt Według definicji słownika języka polskiego PWN 1997r. grunt to powierzchnia ziemi albo szczegółowiej warstwa ziemi przewidziana pod uprawę, pod budowę lub pozostałe zastosowanie.

Oczywiście występuje wiele rodzajów gruntów jednak dostawa wszystkich rodzajów gruntów objęta jest oznaczeniem GTU_10. Póki co prawodawca nie wyodrębnił wyjątków, których dostawa nie podlegałaby oznaczaniu GTU_10.

SZCZEGÓŁOWY OPIS Definicje budynku, budowli gruntu według polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych (PKOB) słownika języka polskiego PWN, encyklopedii PWN oraz ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Pomocniczo ustawa o podatku od towarów i usług.

Oznaczenie GTU_10 dotyczy sprzedaży budynków, budowli, gruntów na rzecz:

  • firm oraz pozostałych podmiotów,
  • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że sprzedaż budynków, budowli, gruntów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej którzy nie chcą faktury (czyli tam, gdzie nie wystąpi faktura) będzie udokumentowana jedynym dokumentem sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego. W takim wypadku dostawa takiego budynku, budowli, gruntu podatnik oznaczy symbolem „WEW” i jednocześnie nie powinien zastosować tutaj oznaczenia GTU_10. Jeśli jednak osoba prywatna zażądałaby fakturę albo po prostu faktura zostałaby wystawiona (obok aktu notarialnego) wówczas podatnik zbywający budynek, budowlę, grunt zastosuje oznaczenie wyłącznie GTU_10.

W odniesieniu z kolei do zbycia gruntów należy podkreślić, że oznaczeniu GTU_10 podlega sprzedaż wszystkich rodzajów gruntów dla wszystkich rodzajów nabywców a dodatkowo zbycie wszelkich udziałów, części w gruncie oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu

Druga wątpliwość jaka jest poruszana przy okazji oznaczenia GTU_10 to czy sprzedaż lokali mieszkalnych lub niemieszkalnych powinna być oznaczana ww. symbolem w ewidencji VAT. Nie powinna. Lokal nie jest ani budynkiem, ani budowlą.

Jednak już w tym miejscu należałoby zestawić inny przykład a mianowicie zbycie domu typu bliźniak a konkretniej jednego z tych dwóch połączonych domów. Wyjaśnienie tej kwestii odnośnie właściwej klasyfikacji można znaleźć w klasyfikacji PKOB, która mówi, iż domy typu bliźniak mogą stanowić odrębne budynki, jeżeli:

  • jeden dom od drugiego (wchodzący w skład bliźniaka) będzie oddzielony ścianą przeciwpożarową, która swój przebieg będzie miała od fundamentu budynku aż do dachu albo
  • jeżeli brak tej ściany to odrębność budynków w bliźniaku będzie można uznać, gdy będą oddzielnie użytkowane, będą posiadały odrębne wejścia oraz będą dysponować osobnymi instalacjami.

Trzecia kwestia to m.in. sprzedaż wszelkich usług budowlanych i wątpliwość czy zbycie te powinno być oznaczane GTU_10 czy nie? Świadczenie usług budowlanych nie powinno być oznaczone w nowym JPK_V7 oznaczeniem GTU_10.

Ostatnia już poruszana sprawa w aspekcie stosowania kodu GTU_10 to świadczenie usług wynajmu albo leasingu finansowego.

O ile w pierwszym przypadku nie należy stosować oznaczenia GTU_10 poza wyjątkiem, gdzie umowa najmu po skończeniu tegoż najmu określa przeniesienia własności na korzystającego to w przypadku leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu należy stosować GTU_10 z uwagi na to, że przy tej konstrukcji umowy dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel.

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 11 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 11 Dostawa: – usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
Gazy cieplarniane Art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z późn. zm. mówi, iż gazy cieplarniane to:

a)     dwutlenek węgla (CO2),

b)     metan (CH4),

c)     podtlenek azotu (N2O),

d)     fluorowęglowodory (HFCs),

e)     perfluorowęglowodory (PFCs),

f)      sześciofluorek siarki (SF6),

g)     inne niż wymienione wyżej gazowe składniki atmosfery zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, które pochłaniają i reemitują promieniowanie podczerwone.

 

Emisja Art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z późn. zm. mówi, iż emisja oznacza gazy cieplarniane wprowadzane do powietrza w wyniku działań człowieka, związanych z eksploatacją instalacji lub z wykonywaną operacją lotniczą
Emisja gazów instalacji
i operacji lot.
Zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z późn. zm. emisja gazów cieplarnianych dzieli się na:

1)     emisję gazów z instalacji dotyczącej dwutlenku węgla (CO2). podtlenku azotu (N2O), erfluorowęglowodorów (PFCs),

2)     emisję gazów cieplarnianych z operacji lotniczej dotyczącej dwutlenku węgla (CO2).

SZCZEGÓŁOWY OPIS USŁUG Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

 

Oznaczeniu w ewidencji VAT kodem GTU_11 podlegają wyłącznie usługi, na które składa się przeniesienie praw do emisji gazów cieplarnianych.

Przykładem takiej sprzedaży może być sprzedaż uprawnień do emisji CO2. Jednak należy zauważyć, iż zbycie energii elektrycznej, sprzedaż gazów i pozostałej energii nie będzie obligowało podatnika do zastosowania oznaczenia GTU_11 w nowym JPK_V7.

A zatem przedmiotem sprzedaży podlegającym oznaczeniu GTU_11 są wyłącznie usługi przeniesienia praw a nie sprzedaż przedmiotu tych praw. Natomiast zbywane prawa dotyczą tylko emisji gazów cieplarnianych wyszczególnionych powyżej w tabeli.

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 12 w nowym pliku JPK_V7

GTU 12

Grupa towarów lub usług (GTU)

Dostawa usług o charakterze niematerialnym:

– doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych
i prac rozwojowych

Usługi doradcze
Pozycja PKWiU Opis
62.02.2 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
66.19.91 Usługi związane z doradztwem finansowym
69.10.11 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
69.10.12 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
69.10.13 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
69.10.14 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
69.20.3 Usługi doradztwa podatkowego
69.20.31 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
69.20.32 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
70.22.11 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
70.22.12 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
70.22.13 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
70.22.14 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
70.22.15 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
70.22.16 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
70.22.3 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
71.11.24 Usługi doradcze w zakresie projektów architektoniczno-budowlanych
71.11.42 Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
71.12.11 Usługi doradztwa technicznego
71.12.31 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
74.90.13 Usługi doradztwa w sprawach środowiska
74.90.15 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
74.90.19 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane
Usługi księgowe
Pozycja PKWiU Opis
69.20.2 Usługi rachunkowo – księgowe
69.20.21 Usługi sprawdzania rachunków
69.20.22 Usługi sporządzania sprawozdań finansowych
69.20.23 Usługi w zakresie księgowości
69.20.24 Usługi sporządzania listy płac
69.20.29 Pozostałe usługi rachunkowo-księgowe
Usługi prawne
Pozycja PKWiU Opis
69.10.11 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
69.10.12 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
69.10.13 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
69.10.14 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
69.10.15 Usługi prawne dotyczące patentów, praw autorskich i pozostałych praw własności intelektualnej
69.10.16 Usługi notarialne
69.10.17 Usługi arbitrażowe i pojednawcze
69.10.18 Usługi prawne związane z aukcjami
69.10.19 Pozostałe usługi prawne
Usługi zarządcze
Pozycja PKWiU Opis
62.03.11 Usługi związane z zarządzaniem siecią
62.03.12 Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
63.11.12 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
66.11.19 Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
66.30.11 Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
66.30.12 Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi
68.32.11 Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
68.32.12 Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
68.32.13 Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie
69.20.4 Usługi zarządzania masą upadłościową
70.22.17 Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
90.02.19.1 Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej
Usługi marketingowe
Pozycja PKWiU Opis
73.11.12 Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
Usługi firm centralnych
Pozycja PKWiU Opis
70.1 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
Usługi reklamowe
Pozycja PKWiU Opis
73.1 Usługi reklamowe
73.11.11 Kompleksowe usługi reklamowe
73.11.12 Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
73.11.13 Usługi związane z rozwijaniem koncepcji reklamowych
73.11.19 Pozostałe usługi reklamowe
73.12.11 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.12 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.13 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w Internecie
73.12.14 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe powiązane z wydarzeniami
73.12.19 Pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.12.20 Pośrednictwo w odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe
Usługi badania rynku i opinii publicznej
Pozycja PKWiU Opis
73.2 Usługi badania rynku i opinii publicznej
73.20.11 Usługi badania rynku: badania/sondaże jakościowe
73.20.12 Usługi badania rynku: badania/sondaże ilościowe ad hoc
73.20.13 Usługi badania rynku: badania ilościowe ciągłe i regularne sondaże
73.20.14 Usługi badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł
73.20.19 Pozostałe usługi badania rynku
73.20.20 Usługi badania opinii publicznej
Usługi badań naukowych i prac rozwojowych
Pozycja PKWiU Opis
Dział 72 Pełny dział PKWIU o numerze 72 w skład, którego wchodzi szereg różnorodnych usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
Usługi szkoleniowe
Pozycja PKWiU Opis
Dział 85 Pełny dział PKWIU o numerze 85 w skład, którego wchodzi szereg różnorodnych usług w zakresie edukacji
Usługi wymienione według powyższych kodów PKWiU występują w objaśnieniach Ministra Finansów dotyczących stosowania kodów GTU_12 a ich szczegółowe wyjaśnienie przedstawiono w klasyfikacji PKWiU 2015

Oznaczeniu w ewidencji VAT kodem GTU_12 podlegają wyłącznie usługi niematerialne o kodach PKWiU podanych powyżej (zgodnie z objaśnieniami podanymi przez Ministerstwo Finansów). Zatem podatnicy powinni każdorazowo analizować sprzedawaną usługę lub usługi (widniejące na wystawionej fakturze sprzedaży) pod kątem PKWiU podanym powyżej, gdyż wiele zbliżonych usług do powyższych może nie być w ogóle objęte obowiązkiem zaznaczenia kodem GTU_12 przy rejestracji faktury sprzedaży w nowym JPK_V7.

Warto także podkreślić, iż jeżeli podatnik świadczy usługę złożoną to należy i analizuje usługi zawarte w GTU_12 to w pierwszej kolejności powinien zidentyfikować charakter podstawowej (przeważającej, głównej) usługi wchodzącej w skład usługi złożonej. Nawet jeśli usługa złożona składa się z kliku usług zawartych w GTU_12, ale usługa główna nie kwalifikuje się do GTU_12 to przedmiotem badań co do oznaczenia lub nie symbolem GTU_12 musi być właśnie usługa główna, podstawowa, przewodząca.

Jeżeli podstawowa, przewodząca usługa wchodząca w skład usługi złożonej nie będzie zawierać się w usługach będących w GTU_12 to sprzedawca nie powinien stosować tego kodu w tej sytuacji.

Jeśli jednak główna usługa będzie zawierać się w usługach zawartych w GTU_12 to rejestrujące fakturę dokumentującą daną sprzedaż zbywca oznaczy ją w ewidencji VAT,
w nowym JPK_V7 symbolem GTU_12.

Oznaczenie sprzedawanego towaru o symbolu GTU 13 w nowym pliku JPK_V7

Kod oznaczenia Grupa towarów lub usług (GTU)
GTU 13 Dostawa usług: – transportowych i gospodarki magazynowej
Dział 49 pozycja 4 PKWiU 2015 – Usługi transportowe
Pozycja PKWiU Opis
49.41.11 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami
49.41.12 Transport drogowy produktów naftowych cysternami
49.41.13 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami
49.41.14 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach
49.41.15 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych
49.41.16 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt
49.41.17 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta
49.41.18 Transport drogowy przesyłek pocztowych
49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów
49.41.20 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
49.42.11 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych
49.42.19 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami
Dział 52 pozycja 1 PKWiU 2015 – magazynowanie i przechowywanie towarów
Pozycja PKWiU Opis
52.10.11 Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych
52.10.12 Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
52.10.13 Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż
52.10.19 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ USŁUG Objaśnienia Ministerstwa Finansów nt. jakie kody z klasyfikacji PKWiU mają być stosowane przy oznaczeniu GTU_13 natomiast uszczegółowienie kodów można odnaleźć w klasyfikacji PKWiU 2015

Oznaczeniu w ewidencji VAT kodem GTU_13 podlegają wyłącznie usługi transportowe i magazynowania, przechowywania towarów o kodach PKWiU podanych powyżej (zgodnie z objaśnieniami podanymi przez Ministerstwo Finansów). Zatem podatnicy powinni każdorazowo analizować sprzedawaną usługę lub usługi (widniejące na wystawionej fakturze sprzedaży) pod kątem PKWiU podanym powyżej, gdyż wiele zbliżonych usług do powyższych może nie być w ogóle objęte obowiązkiem zaznaczenia kodem GTU_13 przy rejestracji faktury sprzedaży w nowym JPK_V7. Przykładem mogą być tutaj:

  • PKWiU 49.10.11 – Transport kolejowy pasażerski wycieczkowy i turystyczny,
  • PKWiU 49.10.19 – Pozostały transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,
  • PKWiU 49.20 – Transport kolejowy towarów,
  • PKWiU 49.3 – pozostały transport lądowy – pasażerski,
  • PKWiU 52.1 – usługi wspomagające transport lądowy,
  • wiele innych.

Podstawową kwestią przy świadczeniu usług transportowych jest to, iż gdy usługa ta wchodzi w skład kompleksowej sprzedaży np. sprzedaż towarów wraz z transportem a w cenę jest od razu wliczony koszt transportu, wówczas faktura dokumentująca sprzedaż kompleksową nie będzie winna być oznaczona w nowym JPK_V7 oznaczeniem GTU_13.

Jeżeli jednak usługa transportu będzie świadczona przez sprzedawcę towarów odrębnie (nie wchodzącą w cenę sprzedaży usługi / towaru kompleksowej) wówczas rejestracja tej faktury w JPK_V7 będzie wymagała zastosowanie dodatkowego oznaczenia przez sprzedawcę w ewidencji VAT czyli GTU_13.

Warto końcowo dodać, iż jeżeli sprzedawca korzysta z usług kurierskich a sam nie wyświadcza usług transportowych to w przypadku wystawiania faktury czy to z pozycją odrębną za transport czy wliczoną w łączną cenę sprzedaży, oznaczenie GTU_13 nie znajdzie zastosowania.

Tabela zbiorcza dla nowego pliku JPK_V7


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.