Jak stosować nowe oznaczenia GTU w nowym pliku JPK_V7
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Jak stosować nowe oznaczenia GTU dotyczące dokumentów sprzedaży niektórych towarów i usług w nowym pliku JPK_V7

We wprowadzonym od 1 października 2020r. nowym pliku JPK_V7 pierwszą nowością i zarazem problemem dla podatników jest obowiązek oznaczenia dokumentów sprzedaży dokumentujących zbycie niektórych towarów i usług specjalnymi kodami od GTU 01 do GTU 13. Każdy kod dotyczy konkretnych towarów lub usług.

W jaki sposób odnaleźć się w nowej sytuacji gospodarczej? Szereg wskazówek zawarto w cyklu publikacji na temat nowego JPK_V7.

Obowiązek podatkowy i podstawowe zasady rozliczenia podatku VAT bez zmian

W pierwszej kolejności trzeba podkreślić, iż zasady powstania obowiązku podatkowego u sprzedawców, a więc momentu (miesiąca) opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT nie uległ zmianie. Tak więc przypisując kody GTU do dokumenty sprzedaży w nowym pliku JPK_V7 podatnik musi pamiętać o tym niezwykle ważnym fakcie.

Tak więc jeżeli oznaczenia GTU (także rodzaje procedur i dokumentów) będą dotyczyć towaru lub usługi widniejących na dokumencie sprzedaży wystawionym przed 1 października 2020r. ale obowiązek podatkowy powstanie już w październiku 2020r. i dalej, wówczas podatnik będzie miał obowiązek oznaczyć odpowiednim symbolem dany dokument sprzedaży.

Zatem oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą także dokumentów wykazywanych w czasie jej obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to również np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik będzie korzystać z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.

Przykłady

Tak więc mogą wystąpić niektóre poniższe przypadki na sprzedaż towaru objętego tabelą GTU:

 • podatnik wystawił fakturę sprzedaży we wrześniu a sprzedaż nastąpiła w październiku 2020r. – obowiązek podatkowy powstał w październiku 2020r. a więc faktura powinna zostać zarejestrowana w nowym JPK z kodem GTU,
 • podatnik wystawił fakturę sprzedaży w październiku a sprzedaż nastąpiła we wrześniu 2020r. – obowiązek podatkowy powstał we wrześniu 2020r. a więc faktura nie powinna zostać zarejestrowana w nowym JPK z kodem GTU,
 • podatnik wystawił fakturę sprzedaży do paragonu dla osoby nieprowadzącej działalność w październiku 2020r. – faktura nie powinna zostać zarejestrowana w nowym JPK z kodem GTU,
 • podatnik wystawił fakturę sprzedaży do paragonu dla firmy w październiku 2020r. – faktura powinna zostać zarejestrowana w nowym JPK z kodem GTU
 • podatnik wystawił paragon stanowiący fakturę uproszczoną dla firmy (zawierający nr NIP nabywcy) na kwotę 450zł brutto – faktura powinna zostać zarejestrowana w nowym JPK z kodem GTU,
 • podatnik wystawił paragon nie będący fakturą uproszczoną na kwotę 450zł brutto – oczywiście paragon ten nie powinien zostać zarejestrowany w nowym JPK z kodem GTU,
 • podatnik otrzymał we wrześniu zaliczkę 5.000zł brutto i wystawił we wrześniu na tę kwotę fakturę zaliczkową, w październiku dokonał sprzedaży wystawił fakturę końcową na kwotę 15.000zł brutto – faktura zaliczkowa nie powinna zostać zarejestrowana w nowym JPK z kodem GTU, ale faktura końcowa na różnicę, a więc na sumę 10.000 zł już tak.

Dzielenie faktur sprzedaży w nowym pliku JPK_V7

Niektórzy podatnicy posiadający pewne możliwości magazynowe mogą zastosować pewne rozwiązania stanowiące mały element jednolicenia przy procesie wystawiania faktur sprzedaży:

 • podatnik może wystawić np. dwie faktury sprzedaży z których jedna dotyczy np. tylko GTU 07 a druga tylko GTU 05,
 • podatnik może wystawić np. dwie faktury sprzedaży z których jedna nie dotyczy żadnego towaru lub usługi objętego kodami GTU, a druga tylko GTU 12,
 • podatnik może wystawić także jedną fakturę sprzedaży, gdzie przedmiotem sprzedaży będą towary i usługi z jednym lub kilkoma kodami GTU oraz inne nie zawarte w tabeli GTU.

Przydatne wyszukiwarki

Podatnicy szukający i identyfikujący właściwe kody dla sprzedawanych towarów i usług względem prawidłowego stosowania określonych GTU mogą posłużyć się poniższymi wyszukiwarkami.

Wyszukiwarka CN:

https://ext-isztar4.mf.gov.pl/taryfa_celna/Browser?lang=PL&date=20181215

Wyszukiwarka PKWiU 2015:

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

Pozostałe wyszukiwarki GUS:

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

Faktury korygujące a GTU w nowym pliku JPK_V7

Jak już wspomniano w pierwszej części publikacji zasady korygowania ewidencji VAT oraz rozliczenia danej korekty nie uległy zmianie. Jest to bardzo ważne w sytuacji zrozumienia zasad korygowania także w nowym pliku JPK_VAT.

Z uwagi na to, iż wprowadzane zostają oznaczenia GTU dla sprzedaży niektórych towarów i usług, to korekty ewidencji już w nowym pliku JPK_V7 niektórych sytuacji występujących w praktyce przybiorą niżej wymienione rozwiązania.

Rozwiązanie nr 1

Faktura pierwotna wystawiona przed 1 października 2020r. zawierająca towar lub usługę zarówno z tabeli GTU i spoza niej (nie wymagająca wówczas żadnych oznaczeń w JPK_VAT) a następnie wystawiona w październiku 2020r. faktura korygująca (którą sprzedawca jest zobowiązany ująć w ewidencji VAT także w październiku 2020r.) tę sprzedaż towarów lub usług zawartych w tabeli GTU, którą podatnik jest zobowiązany ująć w ewidencji VAT także w październiku 2020r. –  daną fakturę korygującą podatnik ujmie w JPK_V7 za październik 2020r. z odpowiednim symbolem GTU.

Warto dodać, iż faktura korygująca może także dodać nową pozycję towaru lub usługi (nie występującą w fakturze pierwotnej sprzedaży) zawierającą się w tabeli GTU i w takim wypadku, gdy podatnik ma obowiązek ująć ją w październiku 2020r. ma obowiązek oznaczyć w nowym JP_V7 odpowiednim symbolem GTU.

Rozwiązanie nr 2

Faktura pierwotna wystawiona przed 1 października 2020r. zawierająca towar lub usługę z tabeli GTU i spoza tabeli (nie wymagająca wówczas żadnych oznaczeń w JPK_VAT) a następnie wystawiona w październiku 2020r. faktura korygująca (którą sprzedawca jest zobowiązany ująć w ewidencji VAT także w październiku 2020r.) tę sprzedaż towarów lub usług, ale nie zawartych w tabeli GTU – daną fakturę korygującą podatnik ujmie w JPK_V7 za październik 2020r. bez oznaczania symbolem GTU.

Korekta błędnie przypisanego oznaczenia GTU w ewidencji JPK_V7

Jeżeli podatnik oznaczył fakturę sprzedaży w nowym JPK_V7 nieprawidłowym kodem GTU, wówczas powinien dokonać korekty w jeden z dwóch poniższych metod:

Rozwiązanie nr 1

Zastąpienie błędnego zapisu prawidłowym (jeżeli korekta wystąpiła jeszcze przed przesłaniem pierwotnego JPK_V7).

Rozwiązanie nr 2

Drugie rozwiązanie polega na pozostawienie nieprawidłowego GTU i jednocześnie dodanie:

 • pojedynczego zapisu – storno (dane z błędnego zapisu ze znakiem „-”),
 • drugiego odrębnego od pierwszego zapisu z prawidłowym GTU.

Powyższy sposób korekty dotyczy również pomyłek w większej ilości GTU na jednej fakturze.

Jak oznaczać symbolami GTU dokumenty sprzedaży w nowym JPK_V7

Podatnik nie ma obowiązku wpisywać owych kodów na wystawionych dokumentach sprzedaży (w formie papierowej). Przypisanie odpowiedniego oznaczenia GTU dla pojedynczego dokumentu sprzedaży odbywa się w czasie uzupełniania pliku JPK_V7. Jednak warto, aby podatnik na etapie wystawiania faktury sprzedaży przypisał adnotację do jakiego GTU (lub jakich GTU) ma być przypisany towar widniejący na danej fakturze sprzedaży. Przyspieszy to bowiem późniejszą rejestrację dokumentu dla celów ewidencyjnych i rozliczenia podatku w księgach firmy.

Oznaczenia GTU dotyczą wyłącznie dokumentów sprzedaży, tak więc nie należy ich oznaczać w odniesieniu do dokumentów zakupu. Ponadto dotyczą sprzedawanych towarów i usług, a więc czynności niezakwalifikowane jako sprzedaż nie należy oznaczać symbolami GTU nawet jeśli dany towar lub usługa zawiera się w tabeli towarów GTU od 01 do 13.

Symbole GTU dotyczą niektórych, sprzedawanych towarów i usług

Kolejna bardzo ważna kwestia to to, iż towary i usługi zawarte w tabeli GTU dotyczą konkretnych towarów i usług. Powoduje to, że pozostałe towary niezawierające się w tabeli nie należy oznaczać symbolami GTU.

Przypisanie odpowiedniego oznaczenia GTU następuje w ten sposób, że gdy choć jedna pozycja widniejąca na fakturze sprzedaży (niezależnie od wartości) dotyczy jednego z kodów GTU (np. GTU 01) to należy oznaczyć daną fakturę numerem GTU 01. Tak więc oznaczenie GTU wpisuje się dla całej faktury nawet gdy w niej znajduje się tylko jedna pozycja dotycząca GTU.

Podatnik nie ustala żadnych wartości do wpisanego do JPK_V7, symbolem GTU oznacza tylko pojedynczy dokument sprzedaży (zidentyfikowanym w wykazie GTU od 01 do 13).

Warto zaznaczyć, iż przy jednej fakturze sprzedaży w pliku JPK_V7 mogą być przypisane dwa lub więcej oznaczeń GTU (jeżeli faktura sprzedaży będzie zwierała dwa lub więcej towarów i usług zawartych w wykazie GTU).

Ponadto jeden dokument sprzedaży może posiadać nie tylko oznaczenie GTU, ale i odpowiedniej procedury sprzedaży oraz typu dokumentu sprzedaży (o czym będzie mowa w kolejnych publikacjach).

Jakie dokumenty sprzedaży należy oznaczać dokumenty sprzedaży kodami GTU od 01 do 13

Symbole GTU podatnik przypisuje tylko do faktury sprzedaży, gdzie choć jedna pozycja na niej zawiera towar lub usługę zawartą w tabeli GTU. Zatem symbole GTU dotyczą sprzedaży niektórych towarów i usług.

Obowiązek zaznaczenia przez podatnika w pliku JPK_V7 przy danym dokumencie sprzedaży odpowiedniego symbolu GTU od 01 do 13 będzie dotyczył tylko:

 • towarów lub usług zawartych w wykazie GTU,
 • towarów lub usług sprzedanych wyłącznie przez podatnika (refakturowanych także).

Dokumenty sprzedaży, których będą dotyczyć nowe oznaczenia GTU to:

 • faktura sprzedaży dokumentująca transakcję opodatkowaną (lub zwolnioną z VAT) na terytorium RP (sprzedaż krajowa),
 • faktura sprzedaży dokumentująca transakcję opodatkowaną poza terytorium RP (sprzedaż zagraniczna typu WDT, eksport towarów, świadczenie usług dla kontrahenta zagranicznego)
 • faktura sprzedaży (w tym faktura uproszczona) wystawiana do paragonów na rzecz podatników (FP),
 • faktura zaliczkowa sprzedaży,
 • faktura sprzedaży VAT-MARŻA dokumentujące sprzedaż towarów używanych,
 • faktura korygująca sprzedaż (tylko jeżeli korekta dotyczy towaru lub usługi objętego kodem lub kodami GTU),
 • refaktura za zakupione we własnym imieniu usługi i wyświadczone na rzecz podmiotu trzeciego,
 • faktury dotyczące bonów jednego przeznaczenia (dotyczące towarów lub usług objętych wykazem GTU).

Kiedy nie należy oznaczać dokumenty sprzedaży kodami GTU od 01 do 13

Poza obowiązkowymi czynnościami zaznaczenia dokumenty sprzedaży odpowiednim kodem GTU od 01 do 13 występuje także dokumenty lub sytuacje, w których podatnik nie może oznaczać.

Są nimi:

DOKUMENTY SPRZEDAŻY ORAZ PRZYPADKI W REJESTRZE SPRZEDAŻY VAT, KTÓRE PODATNIK NIE MOŻE OZNACZAĆ KODAMI GTU W JPK_V7
1)     miesięczny raport sprzedaży z kasy fiskalnej,

2)     zbiorcze podsumowanie sprzedaży nieudokumentowanej,

3)     zbiorcze podsumowanie sprzedaży zwolnionej z obowiązku dokumentowania ewidencją sprzedaży przy pomocy kasy fiskalne,

4)     korekta ulgi na złe długi w podatku VAT (art. 89a ust. 1 i 4 ustawy o VAT),

5)     nabycia towarów lub usług, które wymagają ujęcia podatku VAT należnego po stronie sprzedaży (WNT, import usług, import towarów).

Jak wskazuje MF symbolami GTU sprzedawca nie oznaczy przekazania prezentów o małej wartości to jednak nie wszystko.

Dodatkowo nieodpłatne przekazanie towarów nie stanowiące dostawy towarów nie należy oznaczać jakimkolwiek symbolem GTU, ale stanowiące dostawę towarów już tak. Oczywiście nieodpłatne przekazanie towarów, przy nabyciu których podatnik odliczył VAT stanowi dostawę towarów, ale wówczas należy taką transakcję oznaczyć symbolem rodzaju dokumentu „WEW” ale i zastosować odpowiednie oznaczenie GTU.

 

Jeżeli podatnik utworzył dokument wewnętrzy oznaczony w pliku JPK_V7 jako „WEW” mający wpływ na rozliczenie podatku VAT należnego, wówczas nawet jeżeli dokument ten dotyczy towaru lub usługi z wykazu GTU to podatnik nie oznacza żadnym symbolem GTU dokumentu z symbolem „WEW”.

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.