Indywidualna interpretacja podatkowa
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Indywidualna interpretacja podatkowa

Krajowe przepisy podatkowe nie należą do najprostszych. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że są one bardzo skomplikowane, niejasne i posiadające szerokie możliwości interpretacyjne. Stąd też przedsiębiorca bardzo często chcąc stosować dane instytucje podatkowe, ma dylemat czy w ogóle ma do tego prawo.

Jeżeli zatem nie chce ryzykować i narażać się na dolegliwe sankcje skarbowe, może on zwrócić się do organu podatkowego z prośbą o wyjaśnienie określonej wątpliwości.

Indywidualna interpretacja podatkowa gwarantuje podatnikowi, że w omówionej przez organ kwestii nie zostanie on pociągnięty do odpowiedzialności skarbowej, o ile będzie działał zgodnie ze wskazówkami zawartymi w treści interpretacji.

 

Indywidualna interpretacja podatkowa – czym jest?

Materia interpretacji indywidualnych została szczegółowo określona w Ordynacji podatkowej w art. 14b i nast. Mimo to ustawa nie zawiera definicji omawianej instytucji.

Warto zatem posiłkować się orzecznictwem Sądu Najwyższego. Zgodnie z nim indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego scharakteryzować można jako postać czy też formę zewnętrznego, jednostronnego działania administracji podatkowej, to jest czynność uprawnionych organów wykonujących administrację publiczną, która nie ma charakteru władczego rozstrzygnięcia i nie stanowi załatwienia sprawy w zakresie realizacji praw i obowiązków podatkowych zainteresowanego.

Zastosowanie się podmiotu prawa do treści wydanej interpretacji, a nie jej udzielenie i wydanie, tworzy związaną z nią ochronę prawną.

Jest to działanie nie władcze, informujące o obowiązującym prawie, a ściślej mówiąc – o uzasadnionych możliwościach jego stosowania, które prowadzić ma do jednolitości stosowania oraz do przestrzegania prawa podatkowego, przekonując do tego i przedstawiając w tym zakresie określone propozycje.

Zakres spraw, w których może zostać złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, jest bardzo szeroki.

Tak naprawdę może dotyczyć wszystkich istniejących zagadnień podatkowych, oprócz tych, które enumeratywnie zostały wskazane w ustawie (o tym poniżej). Wniosek może dotyczyć zarówno już zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych.

Trzeba pamiętać, że indywidualna interpretacja podatkowa nie chroni wnioskodawcy „dożywotnio”. Może być ona bowiem zmieniona lub uchylona.

Również w przypadku zmiany stanu prawnego może ona wygasnąć. Interpretacje nie są także wiążące dla organów podatkowych.

Ich postanowienia nie muszą zostać uwzględnione w toczącej się sprawie podatkowej. Interpretacja jest jedynie wskazaniem kursu wykładniczego dla urzędów skarbowych. Decyzja urzędnika może nie brać pod uwagę stanowiska Dyrektora KIS.

 

Ważne! Interpretacja jest wiążąca tylko dla podatnika, który o nią wystąpił.

 

Do kogo należy się zwrócić z wnioskiem?

Organem uprawnionym do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Nie tylko jednak Dyrektor KIS będzie władny interpretować przepisy prawa.

Uprawnienie takie posiadają również wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałek województwa, w sprawach powiązanych z działalnością swojego urzędu.

 

Załóż darmowe konto w księgowości online!

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  Kto może wnosić o indywidualną interpretację?

  Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który potrzebuje wydania interpretacji podatkowej w swojej sprawie. Może być to zatem:

  • osoba fizyczna;
  • osoba prawna – np. Sp. z o.o., SA, PSA,
  • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej – np. spółka jawna, spóła komandytowa;
  • inny podmiot – np. stowarzyszenie czy spółka cywilna.

  Co istotne, z wnioskiem o interpretację indywidualną może wystąpić więcej niż jeden uprawniony podmiot, tj. podmiot grupowy.

   

  Ważne! Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może być złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, tj. online pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-podatkowa-interpretacje-indywidualna.

   

  Indywidualna interpretacja podatkowa – kiedy jest niemożliwa?

  Nawet jeśli z wnioskiem wychodzi uprawniony podmiot, indywidualna interpretacja podatkowa nie zawsze będzie możliwa. Istnieją bowiem wyjątki, kiedy organ nie może wydać omawianego stanowiska.

   

  Dyrektor KIS nie wyda interpretacji podatkowej, jeżeli wniosek będzie dotyczył:

  • regulacji w przedmiocie właściwości, uprawnień i obowiązków organów podatkowych;
  • informacji objętych wiążącymi informacjami stawkowymi;
  • stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
  • sprawy, która została już rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego;
  • sprawy będącej przedmiotem porozumienia podatkowego albo porozumienia inwestycyjnego z organem podatkowym;
  • stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wskazującego na próbę uchylania się od obowiązków podatkowych;
  • sprawy, która może być rozstrzygnięta w decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści;
  • działań, które mogą być uznane za nadużycie prawa.

   

  Indywidualna interpretacja podatkowa a wniosek o wydanie interpretacji

  Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej powinien zawierać wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, jak również przedstawienie stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej tego stanu albo zdarzenia przyszłego.

  Organ interpretacyjny jest związany zakresem faktycznym i prawnym przedstawionym we wniosku.

  Przy czym wątpliwości podatkowe wnioskodawcy nie muszą być związane z pogłębioną analizą prawną, a jedynie powinny w sposób czytelny wskazywać, jaki problem interpretacyjny danych przepisów prawa ma podatnik.

  Reasumując, podmiot zainteresowany indywidualną interpretacją podatkową we wniosku powinien:

  • szczegółowo opisać sprawę;
  • postawić nurtujące go pytania;
  • przedstawić własne stanowisko co do kwestii poruszanych we wniosku.

   

  Czy interpretacja jest płatna?

  Tak, złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej jest odpłatne. Wnioskodawca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 40 zł.

  Opłata naliczana jest od jednego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeżeli zatem we wniosku zostanie przedstawione wiele stanów faktycznych albo zdarzeń przyszłych, opłata zostanie pobrana oddzielnie od każdego z nich. Opłata powinna być uiszczona w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Można uiścić ją również wraz z pismem.

   

  Istnieją również przypadki, kiedy organ podatkowy dokona zwrotu opłaty. Do takiej sytuacji dojdzie, gdy:

  • wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został wycofany w całości;
  • wniosek o wydanie interpretacji został wycofany w odniesieniu do przedstawionego w nim stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – w danej części;
  • kwota opłaty została uiszczona w kwocie wyższej od należnej – w adekwatnej części.

   

  Jaki jest czas na wydanie interpretacji?

  Prawodawca uznał, iż sprawy w przedmiocie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych nie mają charakteru „naglących” i „pilnych”.

  Stąd też organ ma aż trzy miesiące na wydanie interpretacji, licząc od dnia właściwego złożenia wniosku. Oznacza to również, że w przypadku konieczności uzupełnienia braków formalnych przez wnioskodawcę, termin ten liczony jest od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

  Jeżeli wniosek został złożony poprawnie, brak reakcji organu w terminie 3 miesięcy oznacza, że organ ten uznał przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Jest to tzw. milcząca interpretacja.

  Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się ze stanowiskiem Dyrektora KIS, może on zaskarżyć interpretację podatkową wydaną w jego sprawie.

  Skargę kieruje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia interpretacji podatnikowi.

  Skarga wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w kwocie 200 zł. Jeżeli WSA zgodzi się z argumentacją skarżącego, unieważni wydaną interpretację.

  W takiej sytuacji Dyrektor KIS będzie miał obowiązek w ciągu kolejnych 3 miesięcy ponownie rozpatrzyć wniosek, uwzględniając wytyczne zawarte w wyroku sądu.

   

  Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego

   


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.