Faktury korygujące wystawione w 2021r. rozliczane na starych zasadach
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Faktury korygujące wystawione w 2021r. rozliczane w ewidencji VAT na starych zasadach

Podatnicy w 2021r. są świadkami kolejnej, znacznej ilości wchodzących w życie zmian w różnych ustawach podatkowych. Niektóre z tych zmian dotyczą ustawy o podatku od towarów i usług, czyli ustawy o podatku VAT. Adresatem tych zmian są przede wszystkim przedsiębiorcy.

Czego można się spodziewać w 2021r. w przypadku zmian odnoszących się do faktur korygujących? Czy można temu w jakiś sposób zaradzić? O tym i o wielu innych aspektach opowiedziano w niniejszej publikacji.

Faktura korygująca

Faktura korygująca to podstawowe prawne narzędzie służące do korygowania pierwotnych wartości oraz danych występujących na fakturze sprzedaży. Tak więc faktura korygująca poprawia:

 • dane formalne (tabela),
 • pozycje ilościowo-wartościowe faktury (cena, ilość, wartość towaru lub usług, podatek VAT).
Dodatkowe elementy faktury korygowane za pomocą faktury korygującej
1. Dane odbiorcy
2. Błędy w nazwach i określeniach towarów lub usług
3. Datę wystawienia
4. Datę sprzedaży
5. Nr faktury
6. Termin płatności
7. Sposób płatności

Zatem za pośrednictwem faktury korygującej można poprawić także wszystkie te elementy jakie koryguje nota korygująca.

Jak objaśnia art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli po wystawieniu faktur nastąpi jedno z niżej wyszczególnionych zdarzeń, sprzedawca jest zobligowany do wystawienia faktury korygującej:

 • sprzedawca udzielił rabatu, opustu lub obniżki ceny,
 • sprzedawca podwyższył cenę,
 • kupujący zwrócił sprzedawcy opakowanie, towar,
 • sprzedawca zwrócił nabywcy część lub całość zapłaty, którą dokona ł kupujący całości lub części zapłaty,
 • stwierdzono pomyłkę w cenie, ilości towarów lub usług, stawce podatku VAT, lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca in minus do końca 2020r.

Do końca roku 2020 ujęcie faktury korygującej in minus odbywało się na takich zasadach, że obniżenia podstawy opodatkowania i podatku VAT (czyli rejestrację faktury korygującej przez sprzedawcę) sprzedawca mógł dokonać wyłącznie, jeżeli posiadał potwierdzenie odbioru przez klienta faktu otrzymania danej faktury korygującej.

Jeżeli dane potwierdzenie odbioru faktury korygującej sprzedawca otrzymał:

 • przed terminem (np. 25 listopada 2020r.) złożenia pliku JPK_V7 za okres 10/2020r. to fakturę korygującą in minus mógł zaksięgować w okresie 10/2020r.,
 • po upływie terminu (np. 25 listopada 2020r.) złożenia pliku JPK_V7 za okres 10/2020r. to fakturę korygującą in minus mógł zaksięgować w okresie 11/2020r.,
 • po upływie terminu (np. 28 grudnia 2020r.) złożenia pliku JPK_V7 za okres 11/2020r. to fakturę korygującą in minus mógł zaksięgować w okresie 12/2020r.,

Zatem w 2020r. sprzedawca mógł zarejestrować w JPK_V7 fakturę korygującą in minus w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał potwierdzenie odbioru faktury korygującej dokonane przez kupującego.

Formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej in minus

Urzędy skarbowe akceptują takie formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej (obniżającej podstawę opodatkowania), które jednoznacznie wskazują na odbiór danej faktury przez nabywcę. Przykładowymi rodzajami potwierdzeń odbioru faktury korygującej są:

Przykładowe formy potwierdzeń faktury korygującej
1. Podpisanie korekty przez nabywcę.
2. Pocztowe lub kurierskie potwierdzenie odbioru przesyłki zawierającej fakturę korygującą.
3. Potwierdzenia elektroniczne o odbiorze faktury korygującej (mail, faks, inne).
4. Pisemne oświadczenie nabywcy o odbiorze faktury korygującej.
5. Pozostałe formy potwierdzenia odbioru.

Rewolucja w rejestracji faktur korygujących w 2021r.

Moment rejestracji w ewidencji JPK_V7 faktur korygujących wystawionych od 1 stycznia 2021r. uległ znacznej zmianie. Zgodnie z aktualnym art 29a ust. 13 ustawy o VAT, jeżeli po wystawieniu faktury pierwotnej, podatnik wystawił fakturę korygującą in minus (z powodu udzielenia rabatu, skonta, zwrotu towarów, zwrotu przez nabywcę zaliczki, należności) rejestracji faktury korygującej w ewidencji JPK_V7 podatnik dokonuje:

 • za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz
 • warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Jeżeli jednak podatnik w danym miesiącu (wystawienia faktury korygującej) nie posiada ww. dokumentacji – obniżenia podstawy opodatkowania (rejestracji faktury korygującej w ewidencji JPK_V7) dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Podatnicy mogą jeszcze w 2021r. rozliczać faktury korygujące na starych zasadach. W jaki sposób?

Warto podkreślić, iż prawodawca dał jeszcze w 2021r. możliwość rozliczania faktur korygujących in minus u sprzedawcy na starych zasadach, a więc w miesiącu otrzymania potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej.

Mowa tu o art. 13 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 2419).

Ustawodawca w tym przepisie mówi, iż w przypadku faktur korygujących sprzedaży in minus wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania:

 • za przyczyną rabatu, obniżki ceny, skonta, zwrot towarów, zaliczki, należności lub
 • w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze

– podatnicy mogą stosować poprzednie przepisy (obowiązujące przed 1 stycznia 2021r.) ujmowania korekt sprzedaży in minus, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.

Rezygnacja z wyboru ujmowania korekt sprzedaży in minus według przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 2021r. może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem, że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą.

Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Wybór lub rezygnacja ze starych zasad ujmowania faktur korygujących sprzedaży in minus w ewidencji JPK_V7
Wybór Rezygnacja
Wybór starych zasad rejestracji w ewidencji JPK_V7 musi być uzgodniony przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021r. Nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wybrano stare zasady korekty.
Obligatoryjna, pisemna forma rezygnacji. Obligatoryjna, pisemna forma rezygnacji.
Faktury korygujące in minus wystawione po dniu wyboru starych zasad podatnik ujmuje według obowiązujących przepisów przed dniem 1 stycznia 2021r. Faktury korygujące in minus wystawione po dniu rezygnacji podatnik ujmuje według nowych zasad.

 

Załącznik do opracowania: Porozumienie dotyczące wyboru zasad ujmowania w ewidencji VAT faktur korygujących sprzedaż in minus w 2021 roku.

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.