Działalność regulowana
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Działalność regulowana

Reglamentacja działalności gospodarczej

 

Działalność regulowana jest trzecim stopniem (obok koncesji i zezwoleń ) reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce, a jednocześnie jej najprostszą formą.

Koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej uprawniają do wykonywania działalności gospodarczej na terenie całego kraju i przez czas nieokreślony, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

Trzeba także mieć na uwadze, że za uzyskanie koncesji, zmiany oraz promesy koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej pobierana jest opłata skarbowa, której wysokość uzależniona jest rodzaju reglamentowanej działalności.

W przypadku chęci prowadzenia działalności reglamentowanej, w tym działalności regulowanej trzeba spełnić szczegółowe warunki określone w przepisach prawa, konieczne jest również uzyskania prawa do jej podjęcia i wykonywania. Wniosek o  wpis do rejestru działalności regulowanej powinien być poprzedzony rejestracją samej działalności gospodarczej, a więc należy wcześniej zarejestrować działalność w Centralnej Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy udostępnia listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych oraz informację, oraz który urząd prowadzi rejestr danej działalności.

Lista uprawnień  (licencje, koncesje, zezwolenia oraz wpisy do rejestrów działalności regulowanej) oraz ograniczeń (zakazy wykonywania działalności określonej we wpisie do rejestru działalności regulowanej) dla poszczególnych organów

 

Kiedy niezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców, jeżeli odrębne przepisy stanowią, że dany rodzaj działalności jest działalnością regulowaną, przedsiębiorca może wykonywać tę działalność, jeśli spełnia warunki określone tymi przepisami i po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru działalności regulowanej.

Warunki wymagane prawem do wykonywania określonego rodzaju działalności regulowanej oraz tryb uzyskiwania wpisu do rejestru działalności regulowanej i wykreślenia z tego rejestru określają odrębne przepisy.

Do regulowanych działalności gospodarczych należą:

 • wyrób i rozlew wyrobów winiarskich. Wyrób i rozlew napojów spirytusowych. Wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego – rejestr prowadzony przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR);
 • przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania – rejestr prowadzi Marszałek województwa;
 • konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin – rejestr prowadzi Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa;
 • usługi detektywistyczne – rejestr prowadzi Minister właściwy do spraw wewnętrznych;
 • prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej – rejestr prowadzi Okręgowa rada lekarska ;
 • prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek – rejestr prowadzi Naczelna Rada Pielęgniarek;
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – rejestr prowadzi Starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności;
 • organizowanie imprez turystycznych – rejestr prowadzi Marszałek województwa;
 • działalność telekomunikacyjna 0 rejestr prowadzi Prezes UKE.

Rejestry działalności regulowanej są jawne, udostępniane w sieci teleinformatycznej i można je przeglądać za pośrednictwem organu prowadzącego dany rejestr działalności regulowanej.

W rejestrze ujawnione są dane dotyczące firmy przedsiębiorcy oraz jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Dodatkowo organ może udostępnić w sieci teleinformatycznej także inne dane, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.

W jaki sposób uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej?

W celu prowadzenia działalności regulowanej należy spełnić określone warunki jej prowadzenia, a także złożyć do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej oraz jako załącznik do wniosku oświadczenie o spełnianiu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności.

Na wniosek przedsiębiorcy i po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o spełnieniu odpowiednich warunków, organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Organ ten wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.

Uwaga

Przedsiębiorca podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może złożyć wniosek  o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem także w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

W razie ewentualnej kontroli przedsiębiorca prowadzący działalność regulowaną powinien przechowywać wszelkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.

Jeżeli przedsiębiorca zaprzestaje wykonywania działalności regulowanej, powinien złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Wniosek składany jest do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, nie trzeba składać oddzielnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, wystarczające jest wyrejestrowanie działalności z CEIDG lub wykreślenie z KRS.

Rozpoczynając działalność należy także pamiętać o księgowości.

Jest to niezbędny element w prowadzeniu firmy. Wybierając wygodną księgowość online można zaoszczędzić czas i ułatwić sobie pracę, jak choćby przygotowanie i wysyłkę plików JPK. W 360 Księgowość założysz darmowe konto, którego możesz używać do 6 miesięcy, dzięki czemu masz czas na zapoznanie się z programem i jego funkcjonalnościami.

 

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

  Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej, w drodze decyzji, odmawia wpisu przedsiębiorcy do rejestru w następujących sytuacjach:

  • jeżeli wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • jeżeli przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
  • w przypadkach określonych w odrębnych przepisach.

   

  Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.