Auto firmowe w rozliczeniu a przychód u ryczałtowca
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Auto firmowe w rozliczeniu a przychód u ryczałtowca

Kupno nowego pojazdu firmowego niekiedy wiąże się z pozostawieniem dotychczasowego w rozliczeniu w salonie, u dealera czy u innego sprzedawcy pojazdów samochodowych.

Powstaje wówczas pytanie czy pozostawienie pojazdu firmowego w rozliczeniu rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe? A jeżeli sytuacja dotyczy przedsiębiorcy stosujący ryczałt jako formę opodatkowania?

Co może być opodatkowane ryczałtem

Pamiętając o art. 6 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 zwanej dalej ustawą o ryczałcie) Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają:

 • przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przychody z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych,
 • otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz inne umowy o podobnym charakterze.

Opodatkowaniu ryczałtem podlegają wszelkie przysporzenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przychody ze źródła działalności gospodarczej mogą być zatem opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

 

Kiedy powstanie przychód z działalności gospodarczej

Moment w którym przedsiębiorca ma obowiązek opodatkować uzyskany przychód z działalności gospodarczej to:

 • dzień wykonania usługi albo dokonania dostawy towarów lub
 • dzień wystawienia faktury lub
 • dzień otrzymania należności – zapłaty.

Decydujące znaczenie dla momentu opodatkowana uzyskanego przychody ma to które zdarzenie wystąpiło najwcześniej.

W art. 14 ust. 1e ustawy o PDOF ustawodawca wskazał, iż gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Kupno nowego pojazdu i pozostawienie w rozliczeniu starego pojazdu

Często zdarza się, iż podatnik który nabywa nowy samochód albo bierze w leasing nowy samochód (nowy fabrycznie albo używany) ma dylemat czy pozostawić w rozliczeniu stary pojazd firmowy, wprowadzony na stan środków trwałych.

Jeżeli pozostawi start pojazd firmowy to będzie miał obowiązek właściwego rozliczenia tej transakcji z salonem samochodowym.

Pozostawiając pojazd firmowy w salonie w ramach rozliczenia w stosunku do nabycia kolejnego pojazdu przedsiębiorca powinien udokumentować.

To oznacza, że pozostawiony samochód firmowy w rozliczeniu dealer samochodowy odkupuje od przedsiębiorcy. Odkup ten będzie stanowił rabat który pomniejszy cenę zakupu nowego samochodu.

Niemniej przedsiębiorca powinien udokumentować zdarzenie pozostawienia pojazdu firmowego w rozliczeniu za nowy – wystawioną fakturą sprzedaży.

 

Załóż darmowe konto i wygodnie rozliczaj swój ryczałt.

 

Załóż darmowe konto  Rejestracja darmowego konta zapewnia dostęp do w pełni funkcjonalnej wersji programu (nie jest to wersja demonstracyjna), z której możesz korzystać przez 6 miesięcy. W tym okresie wprowadzisz do 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 poleceń księgowania, jeśli prowadzisz pełną księgowość.

  Rozpocznij już teraz!

  Administratorem danych osobowych jest Merit Aktiva Sp. z o.o. Powierzone dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera, wysyłki wiadomości marketingowych i reklamowych. Ponadto, dane przetwarzane będą w celu informowania o działaniu w/w aplikacji, w tym przesyłania komunikatów generowanych w ramach jej funkcjonalności.

   

   

  Kupno nowego pojazdu i pozostawienie w rozliczeniu starego pojazdu – kiedy opodatkować przychód

  Powstaje w tym momencie pytanie – kiedy powstanie przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu pozostawienia pojazdu firmowego w rozliczeniu a więc z tytułu sprzedaży dealerowi tego samochodu?

  Przychód z tytułu pozostawienia pojazdu firmowego w rozliczeniu powstanie:

  • w dniu dokonania dostawy tego pojazdu jeżeli to zdarzenie wystąpiło jako pierwsze lub
  • w dniu wystawienia faktury przez przedsiębiorcę jeżeli fakturę wystawiono szybciej niż dokonano dostawy tego pojazdu lub przed otrzymaniem zapłaty,
  • w dniu otrzymania przez przedsiębiorcę zapłaty za sprzedaż tego pojazdu jeżeli otrzymanie zapłaty nastąpiło przed wystawieniem faktury lub dostawą tego pojazdu.

   

  Kupno nowego pojazdu i pozostawienie w rozliczeniu starego pojazdu a stawka ryczałtu

  Sprzedaż pojazdu firmowego dla dealera w ramach pozostawienia tego pojazdu w rozliczeniu na poczet nabycia nowego stanowi przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli tak to należałoby ustalić właściwą stawkę ryczałtu.

  Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy o ryczałcie określa, iż przychód z działalności gospodarczej jest opodatkowana stawką ryczałtu 3% z tytułu odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło 6 lat, będących:

  • środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • składnikami majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł,
  • składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

  Zatem pozostawienie pojazdu firmowego w rozliczeniu będzie skutkowało sprzedażą tego pojazdu dla dealera a przychód z tej sprzedaży przedsiębiorca opodatkuje stawką ryczałtu 3%.

  Warto podkreślić, iż gdy przedsiębiorca pozostawiający pojazd firmowy wprowadzony do ewidencji środków trwałych w rozliczeniu jest czynnym podatnikiem VAT wówczas wystawia dla dealera fakturę z doliczonym podatkiem VAT należnym albo fakturę VAT-MARŻĘ.

  Jeżeli przedsiębiorca jest podatnikiem zwolnionym z VAT to fakturę wystawia na żądanie nabywcy. Jednakże należy pamiętać, iż gdy przedsiębiorca stosuje kasę fiskalną to może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zastosowania kasy przy sprzedaży środka trwałego ale pod warunkiem, iż transakcja ta zostanie w całości udokumentowana fakturą.

  Warto dodać, iż ta kwota przychodu ze sprzedaży będzie miała wpływ na przychód liczony do ustalenia miesięcznej składki zdrowotnej.

   

  Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


  Usprawnij swoją pracę,
  dołącz do nas!

  do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

  Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.