Handel samochodami a ryczałt
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Handel samochodami a ryczałt

Osoba decydująca się na założenie i prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej staje przed wyborem formy opodatkowania.

Jest to ważny aspekt prowadzenia działalności, ponieważ przemyślany wybór przyczynia się do powstania odpowiednio niższego podatku dochodowego do zapłaty.

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania zyskująca w ostatnich latach na popularności ze względu na preferencyjne stawki podatku oraz składkę zdrowotną opłacaną ryczałtowo według progów przychodu osiąganego przez podatnika.

Handel samochodami – jaka stawka ryczałtu?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się różnymi stawkami podatku, przyporządkowanymi w zależności od zakresu prowadzonej działalności. Rodzaj sprzedawanych towarów lub usług ma zatem wpływ na stawkę ryczałtu, w oparciu o którą należy ustalać zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego do zapłaty.

W kontekście handlu samochodami zastosowanie mogą mieć różne stawki ryczałtu, w zależności od tego jakich dokładnie czynności podatnik dokonuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3,0% od przychodów  z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. Stosownie natomiast do art. 4 pkt. 3 tej ustawy, działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

W kontekście handlu samochodami 3 % stawka ryczałtu obowiązuje zatem wówczas, gdy podatnik nabywa samochody stając się ich właścicielem, a następnie je odsprzedaje, samochody są nabywane i odsprzedawane na własny rachunek przedsiębiorcy.

Zwróćmy uwagę, że aby móc zastosować stawkę 3 %, nabywane i następnie sprzedawane towary muszą być w stanie nieprzetworzonym.

W zakresie stosowania 3% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy handlu samochodami, przyjmuje się za dopuszczalne dokonanie przez przedsiębiorcę drobnych napraw czy przeglądów, nie powodujących zmiany formy ani przeznaczenia odsprzedawanych samochodów.

Mogą to być jednak tylko drobne prace, niedopuszczalne jest stosowanie 3% stawki ryczałtu w przypadku, gdy podatnik nabywa samochody, dokonuje ich modernizacji, a następnie odsprzedaje.

Trzeba mieć na uwadze, że wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w działalności gospodarczej w zakresie handlu samochodami nie zawsze będzie opłacalny dla przedsiębiorcy, pomimo iż jest to preferencyjna forma opodatkowania i stawka ryczałtu wynosi 3%.

Stosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego wiąże się bowiem w ustalaniem wysokości podatku do zapłaty od osiągniętego przychodu, bez pomniejszenia go o koszty jego uzyskania.

Przed dokonaniem wyboru, warto zatem szczegółowo przeanalizować specyfikę działalności, szacunkowe przychody i koszty, a następnie porównać dostępne formy opodatkowania, zarówno w zakresie podatku dochodowego jak i składki zdrowotnej do zapłaty.

Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej samochodów wiąże się natomiast z koniecznością zastosowania 8,5% stawki podatku. Zwróćmy jednak uwagę, że pośrednicząc w sprzedaży, czyli wówczas gdy nie ma miejsca nabycie samochodów i ich odsprzedaż, przychodem przedsiębiorcy jest jedynie prowizja, a nie pełna cena sprzedawanych pojazdów.

 

Handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych jako wyłączenie z opodatkowania ryczałtem

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie może być jednak stosowany przez każdego podatnika, ustawodawca wskazał bowiem szereg sytuacji, w których przedsiębiorca zostaje pozbawiony prawa do rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego.

Opodatkowanie ryczałtem jest możliwe pod warunkiem, że przychody podatnika w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Na mocy art. 8 ust. 1 pkt 4 lit. f ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co do zasady nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Jeżeli dany podatnik uzyska przychód w związku z handlem częściami lub akcesoriami do pojazdów mechanicznych, traci prawo do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania swojej działalności gospodarczej.

Trzeba mieć na uwadze, że dotyczy to wszystkich przychodów z działalności gospodarczej podatnika, a nie tylko przychodów z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Jeżeli zatem przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, to nie przysługuje mu prawo do skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zarówno w zakresie handlu samochodami, jak i handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 3  ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

 

Przykład

Pan Włodzimierz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami i korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 1 sierpnia 2023 roku Pan Włodzimierz uzyskał przychód ze sprzedaży części do samochodu.

Pomimo iż uzyskany przez przedsiębiorcę przychód był jednorazowy, to skutkuje to utratą przez Pana Włodzimierza prawa do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania także w stosunku do przychodów w zakresie handlu samochodami.

Uzyskanie przychodu z handlu częściami lub akcesoriami do pojazdów mechanicznych stanowi bowiem bezwzględne wyłącznie z z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stosunku do wszystkich przychodów osiąganych przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Bez znaczenia pozostaje, czy przychód osiągnięty z tego tytułu jest jednorazowy czy cykliczny.

Ze względu na zaistnienie wyłączenia podmiotowego, przedsiębiorca traci prawo do opodatkowania ryczałtem z dniem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży części do samochodu.  handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, czyli od 1 sierpnia 2023 roku i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.