Czy na ryczałcie można odliczać ulgi podatkowe
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Czy na ryczałcie można odliczać ulgi podatkowe

Przedsiębiorcy którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności mają ograniczone możliwości odliczenia ulg podatkowych, które są dostępne przy opodatkowaniu skalą podatkową.

Niemniej nie wiedzą, iż mogą odliczyć wiele ulg, które do pewnego momentu nie były dostępne dla ryczałtowców.

Z jakich ulg podatkowych może skorzystać przedsiębiorca stosujący ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej?

 

Ryczałt jako forma opodatkowania uzyskiwanych przychodów

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym podlegają przychody z tytułu:

Ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej mogą stosować osoby fizyczne prowadzące działalność:

 • w formie jednoosobowej,
 • w formie wspólnika spółki cywilnej osób fizycznych, jawnej osób fizycznych,
 • w formie przedsiębiorstwa w spadku osób fizycznych.

360 księgowość

 

Oczywiście wcześniej ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności trzeba wybrać. Jest na to czas do 20-tego miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu w roku kalendarzowym w którym ma być ryczałt wybrany. Dotyczy on zarówno rozpoczynających działalność jak i kontynuujących działalność w kolejnym roku.

Warto podkreślić, iż podatnik który przekroczy limit przychodów 2.000.000 EUR będzie musiał od kolejnego roku zaprowadzić księgi rachunkowe. Zatem utraci prawo do stosowania ryczałtu.

Ryczałtu nie mogą stosować przedsiębiorcy, którzy wykonywali pracę na rzecz byłego pracodawcy a zakres pracy pokrywa się z zakresem wykonywanej działalności gospodarczej.

Ryczałt mogą stosować także tylko niektóre rodzaje działalności. Rodzaje te wymieniono m.in. w art. 12 i dalszych ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540).

Rozliczenie roczne przychodów z ryczałtu, zapłaconych składek ZUS oraz innych ulg podatkowych odbywa się poprzez złożenie zeznania rocznego PIT-28 za poprzedni rok kalendarzowy w terminie do ostatniego dnia kwietnia roku następnego.

I tu powstaje wątpliwość. Jakie ulgi podatkowe są dostępne dla ryczałtowców?

 

Z jakich ulg nie można skorzystać stosując ryczałt

Podatnicy, którzy stosują ryczałt do opodatkowania osiąganych przychodów z działalności gospodarczej nie mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem ani wspólnego rozliczenia dochodów z dzieckiem.

Dotyczy to sytuacji w której:

 • osiągają tylko przychody z działalności opodatkowane ryczałtem,
 • osiągają przychody z działalności opodatkowane ryczałtem oraz przychody opodatkowane skalą podatkową.

Jedynie sytuacja w której małżonek lub małżonkowie osiągają przychody z najmu prywatnego i dodatkowo osiągają oboje przychody opodatkowane skalą podatkową daje możliwość wspólnego rozliczenia w stosunku do przychodów opodatkowanych skalą podatkową.

Poza tym podatnicy osiągający przychody opodatkowane tylko ryczałtem nie skorzystają z ulgi:

 • do ukończenia 26 roku życia (można jednak odliczyć jeżeli podatnik osiąga także dochody opodatkowane skalą podatkową),
 • na dzieci (można jednak odliczyć jeżeli podatnik osiąga także dochody opodatkowane skalą podatkową),
 • na badania i rozwój,
 • na robotyzację – roboty przemysłowe w celu usprawnienia produkcji,
 • na wydatki na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę,
 • na wejście na rynek nowego produktu,
 • na wytworzenie nowego produktu.

 

Ryczałtowiec odliczy składki ZUS społeczne i 50% zdrowotnej

Na początek należy podkreślić, iż podatnik ma prawo od przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem odliczyć:

 • zapłacone w danym roku rozliczeniowym składki ZUS społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) – składki te może odliczać także miesięcznie zgodnie z datą ich zapłaty (w miesiącu ich zapłaty),
 • zapłacone w danym roku rozliczeniowym składki ZUS zdrowotne w wysokości 50% ich wysokości – składki te może odliczać także miesięcznie zgodnie z datą ich zapłaty (w miesiącu ich zapłaty).

 

Odliczeniu od przychodów z działalności opodatkowanych ryczałtem podlegają składki ZUS zapłacone.

To oznacza, że także składki ZUS zaległe zapłacone w roku podatkowym także podlegają odliczeniu w miesiącu / roku zapłaty.

 

Ryczałtowiec odliczy stratę podatkową

Oczywiście w okresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym nie powstają straty podatkowe.

Niemniej gdy podatnik wcześniej stosował formę opodatkowania – skalę podatkową albo podatek liniowy mógł wówczas ponieść straty.

Straty z 5 ostatnich lat ubiegłych powstałych gdy podatnik stosował skalę podatkową albo podatek liniowy mogą być odliczone od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym.

Należy jednak pamiętać, iż straty podatkowe z działalności gospodarczej (skala podatkowa, podatek liniowy) mogą być odliczane tylko z tego samego źródła przychodów a więc także z działalności gospodarczej (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt).

Strata z działalności gospodarczej (skala podatkowa, podatek liniowy) nie mogą być odliczane z odrębnego źródła przychodów jakim jest najem prywatny.

 

Z jakich ulg może skorzystać podatnik stosujący ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym może skorzystać z ulg przedstawionych w poniższej tabeli.

 

Z jakich ulg może skorzystać przedsiębiorca na ryczałcie
w zeznaniu rocznym PIT-28 składanym za rok 2023
Rodzaj ulgi Objaśnienie
Zapłacone składki ZUS społeczne, zdrowotne W miesiącu / roku zapłaty:

·         społeczne w całości,

·         zdrowotne w 50%

Strata podatkowa Z ostatnich 5 lat kalendarzowych
Ulga termomodernizacyjna Poniesione wydatki na termomodernizację domu do którego podatnik posiada tytuł własności (odliczenie do 6 lat od dnia poniesienia pierwszego wydatku) do wartości łącznej 53.000 zł
Ulga na internet Wydatki na internet do sumy łącznie 760 zł wydatkowanej przez 2 kolejne lata kalendarzowe z rzędu
Wpłaty na IKZE Zapłacone w roku podatkowym wpłaty do wysokości limitu:

·         8 322 zł – osoba fizyczna,

·         12 483 zł – przedsiębiorca

Zwolnienie dla:

·         rodzin 4+,

·         dla pracujących seniorów

Zwolnienie z podatku z tytułu dochodów z umowy o pracę, zlecenie, dzieło, działalności gospodarczej to kwoty łącznie 85.528 zł rocznie

Dodatkowo obowiązuje kwota wolna 30.000 zł rocznie

Przekazane darowizny:

·         na organizacje pożytku publicznego,

·         w postaci oddanej krwi,

·         rzeczowe na cele edukacji zawodowej,

·         na cele kultu religijnego

Łączna wartość przekazanych darowizn nie może przekroczyć 6% dochodu występującego w roku odliczania tych darowizn
Przekazane darowizny:

·         w postaci oddanego osocza,

·         na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów,

 

Limity roczne:

·         osocze – do wartości 8.750 zł,

·         charytatywno – opiekuńcze – bez limitu

Ulga na związki zawodowe Do 840 zł rocznie
Ulga rehabilitacyjna ·         wydatki na leki – 100 zł za każdy miesiąc wydatku,

·         wyposażenie wnętrza o sprzęt dla niepełnosprawnych,

·         wyposażenie samochodu w sprzętu dla niepełnosprawnych,

·         zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji

·         zakup niektórych wyrobów medycznych,

·         odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego (także opiekuna),

·         odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne,

·         opłacenie przewodników osób niewidomych, psa przewodnika,

·         odpłatne przewozy,

·         pozostałe wydatki

Ulga na złe długi Podatnik nie otrzymał / zapłacił należności (zobowiązania) w terminie 90 dni od terminu płatności:

·         wierzyciel może obniżyć przychód,

·         dłużnik ma obowiązek zwiększyć przychód

Ulga na nabycie terminala płatniczego Do 2.500 zł rocznie
Ulga abolicyjna Odliczenie od podatku zapłaconego podatku od pracy za granicą
Ulga na powrót Zmiana rezydencji podatkowej na polską

Kwota wolna od opodatkowania do limitu 85.528 zł od przychodów:

·         umowy o pracę,

·         zlecenie, dzieło,

·         działalności gospodarczej.

 

Należy dodać, iż odliczenia ww. ulg podatnik dokonuje:

 • bezpośrednio w zeznaniu rocznym PIT-28 w odpowiednim wierszu i/lub
 • dołączając załącznik PIT-O

Jak można zaobserwować przedsiębiorca stosujący ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej może skorzystać aktualnie z dość dużego katalogu ulg i odliczeń.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.