Zmiany w WDT i WNT w świetle zmian SLIM VAT 3
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Zmiany w WDT i WNT w świetle pakietu modyfikującego niektóre ustawy podatkowe SLIM VAT 3

Modyfikacje niektórych ustaw podatkowych składające się na pakiet SLIM VAT 3 obejmuje swym zasięgiem wiele obszarów problemowych, z którymi do tej pory przez wiele lat zmagali się podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

Jednymi z owych problemów są kwestie stosowania przez sprzedawcę stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów albo odliczenie podatku VAT z tytułu transakcji stanowiącej u kupującego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Te kwestie ale i inne poruszono w niniejszej publikacji.

Zmiany w kwotach limitów dla statusu małego podatnika VAT

Małym podatnikiem VAT w roku 2022 są podatnicy, u których wartość sprzedaży wyrażona w PLN wraz z kwotą podatku VAT w poprzednim roku podatkowym nie była wyższa niż równowartość:

 • 1.200.000 euro lub
 • 45.000 euro w przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem,
 • zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi.

księgowość

Modyfikacje przepisów składające się na pakiet SLIM VAT 3 proponują zwiększenie powyższego limitu 1.200.000 EUR do sumy 2.000.000 EUR.

Najistotniejszymi profitami statusu małego podatnika VAT są m.in.

 • możliwość korzystania z rozliczenia podatku VAT według metody kasowej (podatek VAT sprzedawca rozlicza i płaci za miesiąc otrzymania zapłaty za wystawioną fakturę sprzedaży),
 • kwartalne rozliczenie podatku VAT – czyli obowiązek składania części deklaracyjnej JPK_V7K po zakończeniu kwartału kalendarzowego (niemniej część ewidencyjna musi być wysyłana co miesiąc).

W 2023r. planowane jest aby status małego podatnika VAT uzyskali podatnicy u których wartość sprzedaży wyrażona w PLN wraz z kwotą podatku VAT w poprzednim roku podatkowym nie była wyższa niż równowartość 2.000.000 euro.

Pozostałe kwestie mają pozostać bez zmian.

Zatem najprawdopodobniej w 2023r. więcej podatników skorzysta z możliwości kwartalnego rozliczania podatku VAT oraz metody kasowej.

 

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) a warunki zastosowania stawki 0% VAT

W aktualnym stanie prawnym gdy polski podatnik – sprzedawca nie posiada dokumentów potwierdzających wywóz (i odbiór) towarów poza terytorium RP w ramach transakcji WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów) to musi opodatkować ją i wykazać w ewidencji VAT (JPK_V7)

z właściwą dla wywożonego towaru krajową (polską) stawką VAT.

Następnie gdy otrzyma dokumenty stwierdzające wywóz towarów poza terytorium RP i ich odbiór przez kontrahenta z UE – ma prawo dokonać korekty zarejestrowanej już transakcji WDT z polską stawką VAT na transakcję WDT ze stawką VAT 0%.

Korekty tej sprzedawca miał dokonywać w rozliczeniu za okres dokonania dostawy.

I tutaj podatnicy mieli problem z określeniem dokładnego okresu w którym należy dokonać tej korekty (korekty krajowej stawki VAT na stawkę 0% VAT z uwagi na otrzymanie dokumentów wywozu).

SLIM VAT 3 wprowadza w tym zakresie jedną istotną zmianę.

księgowanie

Obowiązek podatkowy dla WDT powstaje:

 • z chwilą wystawienia faktury przez podatnika – sprzedawcę albo
 • nie później niż do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy jeżeli faktura nie została wystawiona.

Nowododany art. 42 ust. 12a w ustawie o VAT umożliwi dokonanie korekty ze stawki krajowej do stawki 0% VAT w miesiącu powstania obowiązku podatkowego dla WDT.

Tak więc jeżeli podatnik sprzedawca otrzyma dokumenty potwierdzające wywóz towarów (w ramach WDT) poza terytorium RP oraz ich odbiór przez unijnego odbiorcę to, gdy:

 • wystawi fakturę np. w miesiącu maju 2022r. a w lipcu 2022r. otrzyma powyższe dokumenty to korektę JPK_V7 dotyczącą ujęcia stawki 0% w ewidencji VAT dla tej transakcji sporządzi za miesiąc maj 2022r.,
 • nie wystawi faktury a dostawę w ramach WDT dokonać w miesiącu marcu 2022r. a w lipcu 2022r. otrzyma powyższe dokumenty to korektę JPK_V7 dotyczącą ujęcia stawki 0% w ewidencji VAT dla tej transakcji sporządzi za miesiąc marzec 2022r.

Warto dodać, iż poza korektą JPK_V7 podatnik będzie zobligowany jeszcze do korekty informacji podsumowującej VAT-UE za okres w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT.

 

Prawo do odliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)

Na mocy art. 86 ust. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej ustawą o VAT prawo do odliczenia podatku VAT u kupującego powstaje w rozliczeniu za okres,

w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy w przypadku WDT powstanie:

 • z dniem wystawienia faktury przez podatnika – sprzedawcę albo
 • nie później niż do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy jeżeli faktura nie została wystawiona.

Ustawodawca zastrzegł jednak, iż prawo do odliczenia podatku VAT u nabywcy w przypadku transakcji WNT nastąpi w miesiącu wystawienia faktury (albo do 15-tego następnego miesiąca jeśli nie ma faktury) jeżeli:

 1. otrzyma fakturę dokumentującą WNT, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
 2. uwzględni kwotę podatku należnego VAT z tytułu WNT w JPK_V7.

Jeżeli nabywca w ciągu 3 miesięcy nie otrzyma faktury, to po tym okresie musi pomniejszyć odliczony wcześniej podatek VAT naliczony (w ewidencji JPK_V7 na bieżąco). To skutkuje okresowym zwiększeniem podatku VAT należnego do zapłaty.

Oczywiście gdy kupujący otrzyma np. po 4 miesiącach fakturę zakupu dokumentującą transakcję WNT,

wówczas będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w ewidencji JPK_V7 w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury.

Podatnik może także dokonać korekty rozliczenia JPK_V7 za okres w którym wykazał podatek VAT należny z tytułu transakcji WNT (za miesiąc powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy).

SLIM VAT 3 przewiduje w tej materii znaczną zmianę.

księgowość online

Niemniej ta zmiana może spowodować, iż nabywcy mogą mieć z kolei problem z określeniem miesiąca powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy z tytułu transakcji która u nabywcy kwalifikuje się jako WNT.

Końcowo należy wspomnieć, iż zmiany w ramach pakietu SLIM VAT 3 mają wejść w życie w 4 kwartale 2022r.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.