Zapłata za zobowiązania podatkowe w 2020r. - mikrorachunek

Zapłata za zobowiązania podatkowe w 2020r. – mikrorachunek

Już w styczniu 2020r. nastąpi kolejna rewolucja zmieniająca dotychczasowe przepisy podatkowe ale tym razem w zakresie obowiązku zapłaty podatków na jedno konto przypisane indywidualnie dla każdego podatnika. Rozwiązanie to ma ułatwić regulowanie zobowiązań podatkowych podatnikom, natomiast urzędom skarbowym identyfikowanie płatnika i dokonywanych przez niego płatności.

Od nowego roku zmiana miejsca zamieszkania czy siedziby firmy nie wpłynie w żaden sposób na płatność podatków bowiem będą one cały czas dokonywane na jeden, indywidualny mikrorachunek. Oprócz tego zniknie problem zapłaty podatku na nieprawidłowe konto bankowe urzędu skarbowego czy też problem przekazywania podatków wpłaconych do niewłaściwego urzędu.

Aktualne rozwiązania w zakresie regulowania zobowiązań i zaległości podatkowych

Jeszcze do końca 2019r. podatnicy opłacają swoje zobowiązania podatkowe w zależności od posiadanej formy organizacyjno-prawnej.

Podatnicy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek będący osobami fizycznymi regulują podatki PIT, VAT na konta właściwego urzędu skarbowego ze względu na adres zamieszkania.

Podatnicy będący osobami prawnymi prowadzącymi działalność gospodarczą opłacą podatki CIT, VAT na konta właściwego urzędu skarbowego ze względu na adres ich siedziby.

Oczywiście występują także na terytorium RP podmioty zarejestrowane wyłącznie dla celów rozliczenia podatku VAT, których to obsługuje wyodrębniony i wyspecjalizowany do tych celów urząd skarbowy.

W obowiązującym stanie prawnym podatnicy oprócz obowiązku identyfikacji właściwego urzędu skarbowego dla swojej firmy muszą odnaleźć właściwe konta dla wpłat różnego rodzaju podatków. Jednak w 2020r. sytuacja ulegnie sporej zmianie.

Obligatoryjny, jeden mikrorachunek dla wpłat podatków

Począwszy od stycznia 2020r. podatnicy będą obowiązkowo stosować jeden mikrorachunek podatkowy dla wpłat różnego rodzaju podatków. Podobnie jak przy jednym rachunku dla wpłat składek ZUS tak tutaj każdy podatnik będzie posiadał jeden, indywidualnie przypisany rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat podatków pochodzących tylko od niego.

W jaki sposób sprawdzić swój mikrorachunek?

Numer mikrorachunku podatkowego nadawany jest automatycznie tak więc nie trzeba nigdzie składać jakichkolwiek dokumentów aby go utworzy czy też dowiedzieć się jaki jest jego numer.

Każdy podatnik może już teraz wejść na poniższą stronę, wpisać swój identyfikator podatkowy nr PESEL albo nr NIP oraz pobrać numer swojego, indywidualnego mikrorachunku dla wpłat podatków.

https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego

Oprócz tego dane swojego numeru mikrorachunku podatnik uzyska również w każdym urzędzie skarbowym.

Uwaga na zakończenie funkcjonowania dotychczasowych rachunków bankowych urzędów skarbowych

Niezwykle ważną sprawą o jakiej podatnicy muszą pamiętać jest aktywność rachunków bankowych urzędów skarbowych przyjmujących do tej pory wpłaty podatków PIT, CIT, VAT i niektórych innych należności budżetowych.

Otóż w dniu 31 grudnia 2019r. rachunki te zostaną zamknięte a wszelkie wpłaty wysłane na te konta wrócą z powrotem do podatników.

Jakie zobowiązania i zaległości podatkowe będzie można wpłacać na mikrorachunek?

Na indywidualny mikrorachunek podatkowy każdy podatnik ureguluje zobowiązania
i zaległości dotyczące podatku:

 • PIT, CIT,
 • VAT,
 • pozostałych należności budżetowych.

Niestety na indywidualny mikrorachunek podatnik nie wpłaci zobowiązania dotyczącego PCC, akcyzy, podatku od spadków i darowizn, podatku od gier, podatku tonażowego oraz od wydobycia kopalin jak i innych, pozostałych podatków.

Numer indywidualnego mikrorachunku dla wpłat podatków

Numer indywidualnego mikrorachunku podatkowego np. 12 1234 1234 5671 7812 1569 6930 będzie zawierał tak jak zwyczajny rachunek bankowy 26 cyfr z czego:

 • pierwsze 2 cyfry stanowią sumę kontrolną – w omawianym przypadku 12,
 • kolejne 11 cyfr zawiera numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku –
  w omawianym przypadku 1234 1234 567,
 • kolejna cyfra to w przypadku cyfry 1 oznaczenie nr PESEL a w przypadku cyfry 2 oznaczenie nr NIP – w omawianym przypadku 1,
 • ostatnie 12 cyfr do identyfikator podatkowy nr PESEL lub nr NIP dopełniony zerami – w omawianym przypadku 7812 1569 6930.

Kto będzie zobligowany do stosowania mikrorachunku dla wpłat podatków

Indywidualny mikrorachunek podatkowy będzie od stycznia 2020r. obowiązkowo przypisany dla każdego podatnika i płatnika czy to prowadzącego jakąkolwiek działalność czy nieprowadzącego działalności.

Zatem mikrorachunek dla wpłat podatków jest obligatoryjny dla wszystkich osób oraz dla wszystkich firm zarejestrowanych na terytorium RP (nawet jeżeli są zarejestrowani w Polsce tylko do celów VAT) posiadających numer identyfikacyjny PESEL albo NIP.

Mikrorachunek to redukcja zaległości podatkowych

Prawodawca postanowił skorzystać ze sprawdzonego przez siebie rozwiązania (indywidualny rachunek dla wpłat składek ZUS) ustalającego priorytet pokrycia zaległości podatkowych każdego podatnika.

Oznacza to tyle, że tylko podatnicy nie posiadający żadnej zaległości podatkowej będą mogli przy dokonywaniu płatności podatków swobodnie określać, który podatek chcą zapłacić.

Wpłata to zostanie rozliczana według tego jak sobie zażyczy (określi) podatnik. Jeżeli nie określił on niczego, wówczas urząd skarbowy rozliczy daną wpłatę na zobowiązanie podatkowe o najbliższym terminie płatności.

W przypadku podatników posiadających zaległości nie wystąpi już taka dowolność we wskazywaniu, na jaki podatek ma być przekazana dana zapłata. W tych sytuacjach zostanie pokryta najpierw zaległość podatkowa o najstarszym terminie zapłaty jeżeli podatnik nie wskaże na jaką zaległość (jaki rodzaj podatku) dana zapłata ma być przekazana.

Zgodnie z art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa w przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe:

 • z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika,
 • których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Przykład 1

Podatnik w lutym 2020r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej posiada następujące zaległości podatkowe:

 • PIT-4R za grudzień 2019r. w terminie płatności 20 stycznia 2020r.,
 • VAT za grudzień 2020r. w terminie płatności 27 styczeń 2020r.

Podatnik uregulował wpierw zaległość wskazując podatek VAT. Urząd skarbowy rozliczy daną zapłatę zgodnie z określeniem podatnika.

Natomiast, w sytuacji gdy podatnik nie określiłby rodzaju podatku jakiego ma dotyczyć dana zapłata, wówczas zostałaby ona rozliczona na zaległość w podatku PIT-4R za grudzień 2020r. (a zatem została by przeznaczona na zaległość podatkową o najwcześniejszym terminie płatności).

Mikrorachunek dla wpłat podatków bez historii i możliwości otrzymania zwrotu podatków

Ustawodawca niestety nie przewidział możliwości udostępnienia podatnikowi historii mikrorachunku podatkowego niemniej będzie można zweryfikować czy dokonywane wpłaty zostały na mikrorachunku zostały przez urząd skarbowy rozliczone.

Z kolei w sytuacji, gdy podatnik chciałby ubiegać się o zwrot nadpłaty w podatku PIT, CIT, VAT wówczas nie będzie możliwości aby na mikrorachunek została ona przekazana. Zatem zwroty nadpłat podatków będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

 

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.