Wsteczna rejestracja dla celów VAT
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Wsteczna rejestracja dla celów VAT

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Podatkami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności ( art. 15 ust. 1 ustawy o VAT). Zgodnie z art. 96 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Rejestracji należy zatem dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 ustawy, przy czym przepis nie określa, jak wcześnie rejestracja powinna nastąpić. Natomiast powinna ona nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dokonanie pierwszej czynności opodatkowanej.

Czynni podatnicy VAT co do zasady są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25-tego dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Czy przedsiębiorca ma prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z datą faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej?

W przypadku, gdy podatnik pomimo formalnego braku rejestracji dla celów VAT od początku prowadzenia działalności gospodarczej, działa jak zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, a więc w szczególności:

  • prowadzi stosowną ewidencję do celów rozliczeń podatku VAT,
  • wystawia faktury VAT i nalicza podatek VAT od dokonanych transakcji sprzedaży towarów lub usług,
  • wypełnia i składa pliki JPK_V7,
  • odprowadza podatek VAT do urzędu skarbowego,

to takie działanie podatnika wskazuje, że od chwili rozpoczęcia działalności zamierzał być czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie dopełnił jednak formalności rejestracyjnych wynikających z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, czyli formalnego obowiązku złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R.

Takie okoliczności powodują, że przedsiębiorcy przysługuje prawo do wstecznej rejestracji dla celów VAT, czyli do rejestracji jako podatnik VAT czynny z datą faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Interpretacja

W interpretacji indywidualnej sygn. 0111-KDIB3-1.4012.112.2022.1.ABU z 23.03.2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko w sprawie wstecznej rejestracji dla celów VAT. Wnioskodawczyni w dniu (…) września 2021 roku złożyła wniosek w formie elektronicznej o wpis jako przedsiębiorcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i tym samym rozpoczęła prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, której głównym przedmiotem było świadczenie usług prawniczych podlegających pełnemu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 113 ust. 13 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawczyni przy składaniu wniosku o wpis do CEiDG omyłkowo nie złożyła deklaracji rejestracyjnej do podatku VAT (VAT-R). Od początku prowadzenia działalności gospodarczej oraz wraz z wystawieniem pierwszej faktury VAT, Wnioskodawczyni działała jak czynny podatnik podatku VAT, a zatem prowadziła ewidencję do celów rozliczeń podatku VAT, naliczała podatek VAT, wypełniała deklaracje podatkowe w rozliczeniu miesięcznym oraz regularnie odprowadza podatek do urzędu skarbowego.

W grudniu 2021 roku Wnioskodawczyni uzyskała drogą telefoniczną od pracownika urzędu skarbowego informację, że nie jest formalnie podatnikiem VAT. W dniu (…) stycznia 2022 roku Wnioskodawczyni dokonała aktualizacji danych w CEiDG, jednocześnie dokonując rejestracji dla celów podatku VAT, poprzez wypełnienie w formie elektronicznej formularza VAT-R. W urzędzie skarbowym odmówiono jej jednak przyjęcia wniosku VAT-R z datą wsteczną, tj. od momentu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej i polecono złożyć zgłoszenie do VAT od 14 stycznia 2022 r., tj. od momentu wpływu wniosku VAT-R do urzędu skarbowego.

Wnioskodawczyni została poinformowana, że będzie mogła być podatnikiem czynnym dopiero od 14 stycznia 2022 r.

Wnioskodawczyni zadała pytanie czy przysługuje jej prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z datą faktycznego rozpoczęcia działalności, tj. od (…) września 2021 r., skoro od tego momentu zamierzała być podatnikiem VAT czynnym, działała jako podatnik VAT czynny i co za tym idzie czy ma prawo do złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od dnia (…) września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie prawa do rejestracji jako podatnik VAT czynny z datą faktycznego rozpoczęcia działalności jest prawidłowe.

Organ podatkowy w uzasadnieniu swojej decyzji podkreślił, że Wnioskodawczyni od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej wystawiała faktury VAT naliczając podatek VAT, wypełniała miesięczne deklaracje podatkowe odprowadzając należny podatek do urzędu skarbowego i prowadziła zgodnie z art. 109 ust. 3 Ustawy o VAT ewidencję do celów rozliczeń podatku VAT.

Okoliczności te wskazują, że pomimo formalnego braku rejestracji do podatku VAT, Wnioskodawczyni zachowywała się jak zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług, a takie zachowanie wskazuje, że od chwili rozpoczęcia działalności zamierzała być czynnym podatnikiem podatku VAT.

Dyrektor KIS uznał, że Wnioskodawczyni powinna złożyć do urzędu skarbowego formularz VAT-R, podając faktyczną datę złożenia zgłoszenia do urzędu, a następnie powinna skorygować zgłoszenie rejestracyjne VAT-R poprzez jego aktualizację i wskazując w nim datę faktycznego rozpoczęcia działalności, tj. (…) września 2021 r. oraz wskazać faktyczny okres rozliczeniowy, za który złożyła pierwszą deklarację VAT.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.