Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków trwałych - środki transportu

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu (część 1)

Konkurencyjne ceny na rynkach europejskich powodują wzrastające zainteresowanie nowymi pojazdami wchodzących w skład oferty zagranicznych salonów samochodowych. Warto więc wiedzieć jak podatkowo rozliczyć tego typu transakcję.

Co to jest zakup nowego środka transportu z Unii Europejskiej

Jak się okazuje zakup nowego środka transportu z jednego z krajów wspólnoty ma charakter szczególny bowiem wystąpi zawsze, gdy w grę będzie wchodzić nabycie nowego środka transportu. Oznacza to, że nie ma znaczenia czy kupujący lub sprzedający jest osobą prywatną nie prowadzącą działalności, czy firmą. Ponadto pozostaje również bez znaczenia kwestia czy firma jest czynnym podatnikiem czy podatnikiem zwolnionym z VAT. Krótko mówiąc jeżeli przedmiotem transakcji jest nowy środek transportu, wówczas należy rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu, które oczywiście inaczej będzie rozliczone w przypadku nabycia przez osobę prywatną a inaczej gdy kupującym będzie firma.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu

w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Nowy środek transportu

W myśl art. 2 pkt 10 ustawy o VAT za nowe środki transportu uważa się przeznaczone do transportu osób lub towarów:

 • pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 cm3 lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6.000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy.

– za istotny moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego ustawodawca wskazał dzień,:

 1. pierwszej rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub
 2. w którym, po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego

Nabywca z powyższych dni powinien wybrać dzień, który będzie wcześniejszy .

W przypadku, gdy nie jest możliwe precyzyjne ustalenie dnia pierwszej rejestracji lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym:

 1. został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub
 2. dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta,
 • jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłużej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich,

– za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływającej uznaje się dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demonstracyjnych przez producenta,

 • statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1.550 kg, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego

– za moment dopuszczenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta;

Zakup nowego środka transportu od kontrahenta unijnego

Osoba lub firma, która dokonała nabycia nowego środka transportu musi je opodatkować:

 • z chwilą (w miesiącu) otrzymania tych towarów,
 • nie później jednak niż z dniem wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Z powyższego wynika, ze to na nabywcy ciąży obowiązek opodatkowania zakupu nowego środka transportu.

Opodatkowanie nabycia nowego środka transportu u podatników

Zakup nowego środka transportu od kontrahenta unijnego przez podatników może wystąpić, gdy:

 • nabywca jest czynnym podatnikiem VAT,
 • nabywca jest podatnikiem zwolnionym z VAT.

Podstawową kwestią w obu przypadkach jest to, że gdy nabywca kupuje nowy środek transportu w celu jego rejestracji i użytkowania w firmie na terenie kraju jako środka trwałego a nie jako towar handlowy przeznaczony na sprzedaż, wówczas będzie o zobowiązany bez jakiegokolwiek wezwania czy zawiadomienia urzędu skarbowego:

 • obliczyć i zapłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (data otrzymania samochodu ale nie później niż data wystawienia faktury) kwotę podatku VAT do właściwego dla firmy urzędu skarbowego,
 • także w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego złożyć formularz VAT-23 stanowiący informację o wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu wraz z kopią faktury potwierdzającej jego nabycie.

Oprócz powyższych obowiązków, w sytuacji gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, wówczas w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym powstał obowiązek podatkowy związany z zakupem nowego środka transportu, kupujący wykazuje w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w pozycji:

 • 38 podatek VAT należny, zapłacony w ciągu 14 dni do urzędu skarbowego z tytułu nabycia nowego środka transportu,
 • 43 podstawę opodatkowania VAT (najczęściej jest to wartość z faktury, umowy, powiększona o ewentualne koszty transportu, ubezpieczenia i inne),
 • 44 podatnik ma prawo odliczyć podatek VAT naliczony w wysokości:

– 100% jeśli nowy samochód stanowiący środek trwały firmy, będzie stanowił auto ciężarowego albo będzie zgłoszone do urzędu skarbowego jako auto osobowe służące tylko do działalności gospodarczej,

– 50% jeżeli nowy samochód stanowiący środek trwały firmy będzie użytkowany do celów mieszanych.

Ponadto powyższą transakcję kupujący, winien wykazać w informacji podsumowującej pod pozycją wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Z kolei w sytuacji, gdy nabywcą jest podatnik zwolniony z VAT (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zwolniona z VAT lub osoba prawna zwolniona z VAT), to poza wpłatą VAT w ciągu 14 dni oraz złożeniem formularza VAT-23 powinien:

 • dokonać rejestracji jeszcze przed zakupem nowego środka transportu rejestracji za pomocą formularza VAT-R do transakcji unijnych VAT-UE,
 • wykazać dany zakup w deklaracji VAT-UE jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 • ująć daną transakcję w rozliczeniu za okres (miesiąc) powstania obowiązku podatkowego w deklaracji VAT-8 w pozycji 20.

Warto tutaj odnotować, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie wystąpi, gdy towary nabywane są przez:

 • rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,
 • podatników, którzy prowadzą tylko sprzedaż zwolnioną z VAT,
 • podatników, którzy są podmiotowo zwolnieni z VAT (ze względu na obroty poniżej 200.000 zł),
 • osoby prawne, które nie są podatnikami.

– jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50.000 zł.

Jednak ustawodawca w art. 10 ust. 3 ustawy o VAT, iż powyższe zasady nie mają zastosowania gdy przedmiotem transakcji są nowe środki transportu. Tak więc nawet jeżeli podatnik zwolniony z VAT nie dokonywał żadnych transakcji wewnątrzwspólnotowych, to nabycie nowego środka transportu musi potraktować jak wewnątrzwspólnotowe nabycie nowego środka transportu i postąpić tak jak wcześniej opisano.

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.