W jakich sytuacjach podatnik zostanie wykreślony przez urząd skarbowy z rejestru VAT

W jakich sytuacjach podatnik zostanie wykreślony przez urząd skarbowy z rejestru VAT

Podatnicy VAT zobowiązani są do okresowego rozliczania podatku VAT jak i dokonywania niezbędnych obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie. Na tym jednak nie kończą się obowiązki podatnika względem VAT. Istnieją także inne obowiązki, których niedopełnienie będzie skutkować wykreśleniem podatnika z rejestru podatników VAT. Ponadto w toku prowadzenia działalności podatnik może także zaniechać , które mogą także spowodować wykreślenie przez naczelnika urzędu skarbowego podatnika z rejestru VAT.

Co to jest rejestr podatników VAT

Rejestr podatników VAT jest ewidencją prowadzoną przez krajową administrację skarbową w której znajdują się:

 • czynni podatnicy VAT,
 • zwolnieni podatnicy VAT.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zwolnieni podatnicy VAT są to podatnicy sprzedający towary, produkty lub usługi, które są zwolnione z VAT (tzw. zwolnienie przedmiotowe). Natomiast do grona tych podatników nie należą podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT czyli ze względu na przekroczenie limitu obrotu rocznego 200.000zł

Podatnik nie istnieje lub zaprzestał prowadzenia działalności bez zawiadomienia urzędu skarbowego

W sytuacji, gdy urząd skarbowy w toku postępowania lub czynności sprawdzających stwierdzi, iż podatnik nie istnieje, wówczas dokonuje z urzędu jego wykreślenia z rejestru podatników VAT.

Podobnie wygląda sytuacja, gdy podatnik VAT, który:

 • zamyka dotychczas prowadzoną działalność,
 • przestaje sprzedawać towary lub usługi podlegające opodatkowaniu VAT (lub zwolnieniu z VAT w przypadku gdy podatnik znajduje się w rejestrze podatników zwolnionych z VAT)

– a nie złożył formularza VAT-Z w przypadku zamknięcia firmy oraz VAT-R w pozostałych przypadkach, wówczas urząd skarbowy po udokumentowanych próbach skontaktowania się z podatnikiem dokonuje jego wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT.

Działania urzędu najczęściej zmierzają do ustalenia czy podatnik faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności czy też prowadzenia sprzedaży opodatkowanej lub zwolnionej z VAT (nie należy tego mylić z korzystaniem przez podatnika ze zwolnienia z VAT na podstawie nieprzekroczenia limitu obrotu 200.000zł).

Nie podjęta poczta czyli brak komunikacji z podatnikiem

Istotnie ważną kwestią jest odbiór urzędowej korespondencji przez podatnika ponieważ notoryczne jej nieodbieranie może także skutkować wykreśleniem podatnika z rejestru podatników VAT. Inną tego typu przyczyną (nierzadko spotykaną) jest zmiana miejsca siedziby albo adresu dla korespondencji. Podatnik zapominając, ze na stare adresy może przychodzić poczta z urzędu skarbowego (także z innych urzędów) naraża się także na wykreślenie go z rejestru podatników VAT. Urząd skarbowy będzie podejmował wielokrotne próby kontaktu z podatnikiem i będzie te próby dokumentował.

Dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą

Kolejna przesłanka skutkująca wykreśleniem podatnika z rejestru VAT to podanie nieprawdy w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R. Urząd skarbowy w wyniku kontroli lub czynności sprawdzających wykreśli podatnik z rejestru podatników VAT jeżeli podatnik w zgłoszeniu rejestracyjnym podał nieprawdziwe dane (np. adres zamieszkania, dane identyfikacyjne).

Podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej

Urząd skarbowy może dokonać wykreślenia podatnika z urzędu z rejestru podatników VAT jeżeli podatnik lub jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Przesłaną do wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT będzie także sytuacja, w której podatnik dokonał zawieszenia działalności gospodarczej w związku z ustawą prawo przedsiębiorców na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy chyba że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności opodatkowane (sprzedaż opodatkowaną VAT) i zawiadomi o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności przed dniem:

 1. zawieszenia działalności gospodarczej albo
 2. rozpoczęcia wykonywania sprzedaży opodatkowanej VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Nie składanie deklaracji VAT

Organ skarbowy dokona wykreślenia podatnika (zobowiązanego do składania deklaracji VAT) z rejestru podatników VAT jeżeli nie złoży on deklaracji VAT przez:

 • 6 kolejnych miesięcy lub
 • 2 kolejne kwartały.

Jeżeli nawet podatnik zostanie wykreślony ale udowodni, iż faktycznie prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT po czym jak najszybciej złoży brakujące deklaracje VAT może liczyć na automatyczne przywrócenie go do rejestru podatników VAT.

Brak sprzedaży opodatkowanej VAT

Podatnicy VAT którzy przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały VAT nie wykażą w deklaracjach VAT żadnej ani żadnych zakupów narażają się na ich wykreślenie z rejestru VAT. Chodzi tutaj w szczególności o dość częste sytuacje polegające na składaniu przez 6 miesięcy albo 2 kwartały deklaracji zerowych. Tutaj także istnieje wyjątek a mianowicie jeżeli podatnik wykaże, ze deklaracje zerowe były składane na skutek specyficznej działalności gospodarczej (np. przychody i koszty powstają co pewien okres) naczelnik urzędu skarbowego przywróci takiego podatnik do rejestru podatników VAT.

Wystawianie pustych faktur

Podatnik wystawiający puste faktury VAT lub puste faktury korygujące czyli takie, które dokumentują czynności nie mające miejsca, może narazić się na wykreślenie z rejestru podatników VAT. Wyjątkowo jeżeli wykaże, że popełnił po prostu pomyłkę albo wystawienie takiej faktury miało miejsce bez jego wiedzy, wówczas urząd przywróci automatycznie tegoż podatnika do rejestru.

Wiedza o uczestnictwie w podejrzanym procederze

Urząd skarbowy dokona wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT jeżeli podatnik prowadzący działalność gospodarczą posiadał wiedzę, iż jego kontrahenci (nabywcy lub sprzedawcy) będący uczestnikami transakcji czy to w sposób pośredni czy też bezpośredni biorą udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Wykorzystanie przez podatnika działalności banków celu wyłudzenia podatku

Innym powodem wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT może być także posiadanie przez urząd skarbowy informacji wskazujących na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w postaci m.in.:

 • uchylania się od opodatkowania, podawania danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym (nie składanie deklaracji, nie ujawnianie podstawy opodatkowania, narażenie na uszczuplenie podatkowe),
 • zatajenia prowadzenia działalności lub rzeczywistych rozmiarów działalności,
 • podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w składanych deklaracjach podatkowych,
 • nie wystawiania faktur bądź wystawiania w sposób wadliwy,
 • podrabiania lub przerabiania faktur,
 • udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych lub przestępstw skarbowych.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.