W jaki sposób korygować nowy plik JPK_V7?
Karolina Szopa- Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej.

W jaki sposób korygować nowy plik JPK_V7?

Począwszy od rozliczenia za październik / IV kwartał 2020 roku czynni podatnicy VAT zostali zobligowani do sporządzania i dostarczania do urzędu skarbowego nowych dokumentów rozliczeniowych w postaci pliku JPK_V7M / JPK_V7K składających się z części ewidencyjnej i części deklaracyjnej. Przedsiębiorcy rozliczający się miesięcznie z podatku VAT muszą składać co miesiąc obie części – ewidencyjną i deklaracyjną, natomiast podatnicy stosujący kwartalne rozliczenie za dwa pierwsze miesiące danego kwartału sporządzają i wysyłają do urzędu skarbowego jedynie część ewidencyjną, natomiast za miesiąc kończący kwartał część ewidencyjną za dany miesiąc i część deklaracyjną jako podsumowanie całego kwartału. Wszelkie błędy, jakie wystąpią w nowym pliku JPK_V7 powinny być korygowane poprzez ponowne złożenie struktury JPK_V7 do US w formie korekty.

Błędy w pliku JPK_V7

Może się zdarzyć, że plik JPK_V7M /JPK_V7K przekazany do urzędu skarbowego zawiera błędy. W takim wypadku podatnik ma obowiązek skorygowania pliku. Z uwagi na to, że począwszy od rozliczenia za październik / IV kwartał 2020 plik JPK_VAT i deklaracja VAT zostały połączone, ale korygowane dane mogą odnosić się wyłącznie do części ewidencyjnej, wyłącznie do części deklaracyjnej albo obu tych części, każdorazowe skorygowanie pliku JPK_V7 wymaga analizy, którą z tych części skorygować i w jaki sposób. Korygowana może być bowiem jedynie część deklaracyjna, jedynie część ewidencyjna albo obie te części jednocześnie.

Sposób korygowania danych w nowym pliku JPK_V7M / JPK_V7K uzależniony jest od tego, czy popełniony błąd w pierwotnie złożonym dokumencie rozliczeniowym wpływa na wysokość podstawy opodatkowania.

Korektę pliku JPK_V7M / JPK_V7K można sporządzić w trzech różnych wariantach:

  1. Korekta wyłącznie części ewidencyjnej pliku JPK_V7– składa się ją w sytuacji, gdy dane w części ewidencyjnej są nieprawidłowe ale korekta nie wpływa na część deklaracyjną.
  2. Korekta tylko części deklaracyjnej JPK_V7 – składa się ją w razie, gdy dane w części deklaracyjnej są nieprawidłowe ale korekta nie wpływa na część ewidencyjną.
  3. Korekta całego JPK_V7 (części ewidencyjnej i części deklaracyjnej) – składa się ją wówczas, gdy dane zarówno w części deklaracyjnej jak i ewidencyjnej są nieprawidłowe i wymagają korekty.

Korekta pliku JPK_V7M / JPK_V7K nie zawsze musi zatem składać się z części ewidencyjnej i deklaracyjnej, jeżeli popełniony błąd odnosi się jedynie do części ewidencyjnej, składając korektę trzeba wypełnić tylko część ewidencyjną. Wraz z nią nie składamy wówczas części deklaracyjnej, która nie uległa zmianie.

Korekta pliku JPK_V7 nie wpływająca na wysokość podatku VAT

Pierwszą grupą błędów, jakie mogą wystąpić w nowym pliku JPK_V7 są błędy w danych formalnych takich jak np. błędny numer NIP, nazwa lub adres nabywcy. Jeżeli mamy do czynienia z tego typu błędem, nie wypływającym na wysokość podatku należnego i naliczonego, należy wówczas skorygować tylko część ewidencyjną. Korekta danych formalnych nie wiąże się bowiem ze zmianą informacji przekazanych do US w części deklaracyjnej struktury JPK_V7.

W razie, gdy struktura JPK_V7M / JPK_V7K zawiera błąd, należy złożyć nowy plik JPK_V7M / JPK_V7K, który powinien zawierać zarówno dane pierwotne jak i dane skorygowane. W przypadku, gdy korekta nie wpływa na wysokość podatku VAT, podatnik powinien w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 ująć błędny wpis ze znakiem minus oraz prawidłowy podając pierwotny numeru dokumentu. Nie można zatem usunąć błędnego zapisu i następnie dodać prawidłowy zapis albo edytować poprzedni zapis i w ten sposób poprawić jedynie błędne informacje. W korekcie JPK_V7 w części ewidencyjnej konieczne jest wystornowanie błędnego wpisu, a więc uwzględnienie w ewidencji błędnego wpisu ze znakiem przeciwnym oraz dodanie nowego wpisu z poprawnymi danymi.

Przykład

Pani Marta w pliku JPK_V7M składanym za październik 2020 roku wpisała błędny adres nabywcy.. Pomyłka w danych adresowych nie wpływa na podstawę opodatkowania, a tym samym część deklaracyjną pliku JPK_V7M, dlatego wystarczające jest złożenie korekty części ewidencyjnej JPK_V7M. Pani Marta powinna w części ewidencyjnej pliku JPK ująć błędny wpis ze znakiem minus oraz dodać nowy wpis podając w nim prawidłowe dane adresowe kontrahenta.

Korekta wyłącznie części deklaracyjnej pliku JPK_V7

Drugą grupą błędów, jakie mogą wystąpić w nowym pliku JPK_V7M / JPK-V7K są błędy odnoszące się wyłącznie do części deklaracyjnej nowego pliku JPK. Do tego typu błędów zaliczyć możemy wykazanie błędnej kwoty VAT do zwrotu czy błędnej kwoty ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Jeżeli zatem popełniony błąd nie ma wpływu na część ewidencyjną, a korygowane informacje zmieniają jedynie część deklaracyjną struktury JPK_V7, podatnik powinien przekazać do urzędu skarbowego jedynie poprawioną część deklaracyjną nowego pliku JPK.

Korekta pliku JPK_V7 mająca wpływ na podstawę opodatkowania

Kolejna grupa błędów w pliku JPK odnosi się zarówno do części ewidencyjnej, jak i deklaracyjnej, a więc są to w szczególności błędy w kwocie podatku należnego czy odliczonego, brak uwzględnienia faktury sprzedaży w dacie wystąpienia obowiązku podatkowego czy odliczenie podatku VAT na podstawie faktury zakupu, względem której podatnik nie miał prawa do odliczenia VAT. W takiej sytuacji korygowane dane mają wpływ na podstawę opodatkowania, a co za tym idzie informacje zawarte zarówno w części ewidencyjnej, jak i części deklaracyjnej pliku JPK_V7. Do urzędu skarbowego złożyć należy wówczas plik JPK składający się z obu części, zawierający prawidłowe dane, w pliku JPK powinny znaleźć się dane pierwotne i dane skorygowane.

W jaki sposób korygować błędne kody GTU i oznaczenia w nowym pliku JPK_V7?

Plik JPK_V7M /JPK_V7K obowiązujący od października 2020 roku to dokument składający się z części deklaracyjnej i części ewidencyjnej. Część ewidencyjna stanowi odwzorowanie składnej do tej pory deklaracji VAT, natomiast część ewidencyjna została rozbudowana o wiele dodatkowych oznaczeń – procedur oraz kody GTU przyporządkowane wybranym rodzajom transakcji. Dodatkowe oznaczenia i kody GTU zostaną omówione szczegółowo w kolejnych artykułach.

Dobranie odpowiednich oznaczeń czy kodów GTU jest czynnością skomplikowaną i budzi wiele wątpliwości wśród podatników, dlatego nie można wykluczyć błędów w tym zakresie, szczególnie w początkowych okresach rozliczeniowych, za które przedsiębiorcy są zobligowani do wysyłki nowej struktury JPK_V7. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób korygować plik JPK_V7 w razie popełnienia błędu dotyczącego błędnie zastosowanych bądź braku wskazania kodów GTU czy dodatkowych procedur. Do takiej sytuacji odniosło się Ministerstwo Finansów na stronie, na której zostały zamieszczone pytania i odpowiedzi dotyczące pliku JPK_V7.

W jaki sposób robi się korekty błędnych oznaczeń GTU, gdy mimo prawidłowo wystawionej faktury popełniono błędy w ewidencji?

Istnieją 2 alternatywne sposoby prezentowania w pliku takich korekt:

  • całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym. Ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
  • pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W ten sposób można korygować błąd w zaksięgowaniu faktury niezależnie od tego, w ilu oznaczeniach GTU popełniono błąd.

W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.

Jakie przewidziano sankcje podatkowe za błędy w pliku JPK_V7?

Wprowadzone od 1 października regulacje prawne to dla podatników nie tylko szereg dodatkowych obowiązków ewidencyjnych, ale także nowe sankcje podatkowe za błędy w pliku JPK_V7M / JPK_V7K. Za każdy błąd w części ewidencyjnej struktury JPK, organ podatkowy ma prawo do nałożenia kary w kwocie 500 zł. Szczegółowe regulacje odnośnie sankcji przyznawanych za błędy w pliku JPK_V7 opisano w art. 109 ust. 3f-3h ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego w przesłanej ewidencji błędów, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, naczelnik urzędu skarbowego wzywa podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. Podatnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, przesyła do naczelnika urzędu skarbowego ewidencję skorygowaną w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub składa wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.

Jeżeli podatnik:

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

– naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd w pliku JPK uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.

W razie stwierdzenia błędu w pliku JPK_V7 we własnym zakresie, czyli bez wezwania od naczelnika urzędu skarbowego, podatnik powinien niezwłocznie skorygować plik JPK_V7. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć korektę pliku JPK w terminie do14 dni licząc od dnia:

  • wykrycia, że przekazana do urzędu skarbowego ewidencja zawiera błędy lub zostały wykazane dane niezgodne ze stanem faktycznym, lub
  • dokonania zmiany danych zawartych w przekazanej do US ewidencji.

Przypomnijmy, że dotychczas obowiązujące przepisy odnośnie pliku JPK_VAT składanego za okresy przed 1 października 2020 roku nie przewidywały sankcji za nieprawidłowości w przesyłanych przez podatników plikach JPK_VAT. Począwszy od rozliczenia za październik 2020, warto zatem zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość sporządzonego i przesłanego do urzędu skarbowego pliku JPK_V7, za popełnione błędy grożą bowiem dotkliwe kary. Warto podkreślić, że regulacje prawne nie normują rodzaju błędów w JPK, za które może zostać nałożona kara 500 zł za każdy błąd w JPK, w ustawie zastosowane zostało jedynie ogólnikowe stwierdzenie błędów „które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji”). Jak widzimy pozostaje spore pole interpretacji owych błędów dla organów podatkowych, które praktycznie za każdy błąd mogą ukarać podatnika, uznaniowość sankcji może budzić niepokój wśród podatników. Resort zapewnił, że kary „będą nakładane tylko na tych podatników, którzy poprzez celowe, uporczywe działania i wprowadzane błędy uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji”, natomiast jak będzie wyglądało stosowanie nowych sankcji w wysokości 500 zł za każdy błąd w JPK_V7 będziemy mogli zweryfikować w praktyce.

Stosowanie kar za błędy w JPK złożone za okresy przed 1 października 2020 roku

Dobrą wiadomością dla podatników jest to, że organowi podatkowemu nie przyznano prawa do nałożenia na przedsiębiorcę kary finansowej 500 zł za każdy błąd w JPK za okresy sprzed 1 października 2020 roku. Potwierdzenie takiego stanowiska możemy znaleźć w jednej z odpowiedzi na pytania na stronie MF dotyczące pliku JPK_V7.

Czy regulacje związane z sankcją 500 zł za każdy błąd w ewidencji VAT, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji (art. 109 ust. 3f-3h ustawy o VAT) od 1 października 2020 r. będą odnosić się również do okresów sprzed 1 października? Inaczej mówiąc, czy naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć karę pieniężną za błędy w ewidencji VAT (JPK_VAT) przesłanej za okresy przed 1 października ?

Nie. Regulacje związane z sankcją 500 zł za każdy niepoprawiony błąd w ewidencji VAT, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, nie będą odnosić się do ewidencji VAT przesłanej za okresy przed 1 października 2020r.

Korekta wcześniejszych okresów

Korygowanie dokumentów rozliczeniowych z okresów przed październikiem 2020 roku, czyli składanych na starych zasadach, należy korygować także na starych zasadach. Niezależnie od  momentu, w którym takie korekty będą składane nie zmienia się sposób, w jaki podatnik powinien je złożyć. Oznacza to, że trzeba dostarczyć do US plik JPK_VAT w formie korekty wraz z korektą deklaracji VAT-7 lub VAT-7K lub wyłącznie korektę pliku JPK_VAT albo wyłącznie korektę deklaracji VAT, w zależności od rodzaju popełnionego błędu.

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie korekt składanych za okresy  rozliczeniowe poprzedzające rozliczenie na nowych zasadach:

W grudniu 2020 r. u podatnika pojawiła się konieczność złożenia korekty JPK_VAT za luty 2020 r. Jaką strukturę JPK_VAT należy użyć do korekty JPK_VAT za luty 2020 r.?

Wszystkie okresy sprzed dnia wejścia w życie nowego JPK_VAT korygujemy przy użyciu struktury JPK_VAT(3). Dlatego składając w grudniu 2020 r. korektę JPK_VAT za luty 2020 r. należy użyć JPK_VAT(3).

Nowy plik JPK_V7 obowiązuje począwszy od rozliczenia za październik / IV kwartał 2020 i dopiero od tych okresów ewentualne korekty powinny być składane na nowych zasadach.

Przykład

Pan Marcin stosujący miesięczne rozliczenie w VAT w listopadzie 2020 wykrył błąd w rozliczeniu za lipiec 2020 roku. Faktura kosztowa na zakup części do samochodu osobowego, dla którego rodzaj dysponowania określono jako mieszany została wykazana w ewidencji w pełnej kwocie podatku VAT do odliczenia. Pan Marcin zawyżył zatem VAT do odliczenia w pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7 za lipiec 2020. Konieczne jest zatem ponowne złożenie pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7 w formie korekty, ze wskazaniem jedynie 50% kwoty VAT do odliczenia z faktury na zakup części do samochodu, a więc stosując zasady analogiczne jakie obowiązywały w rozliczeniu VAT za lipiec 2020.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.