Usługi parkingowe za granicą a różnice kursowe
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Usługi parkingowe za granicą a różnice kursowe

Przedsiębiorcy czy pracownicy udający się w podróż służbową natrafiają na konieczność dokonywania różnego rodzaju wydatków.

Wydatki te są o tyle istotne iż umożliwiają przemieszczanie się po płatnej autostradzie bądź zaparkowanie samochodu bardzo blisko celu.

Niestety potem pojawia się wiele znaków zapytania co do rozliczenia takich transakcji w księgach podatkowych podatnika. Jak należałoby rozliczyć zakup usług parkingowych nabytych poza terytorium Polski a na terenie jednego z krajów UE?

Co to są różnice kursowe

Różnice kursowe występują wtedy kiedy zobowiązanie / należność jest wyrażona w walucie obcej np. faktura za towary lub usługi i jednocześnie zapłata jest wyrażona w walucie obcej.

Uwzględniając art. 24c ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 zwanej dalej ustawą o PDOF) można wyróżnić dwa rodzaje różnic kursowych:

 • dodatnie różnice kursowe zwiększające przychody jako albo
 • ujemne różnice kursowe zwiększające koszty uzyskania przychodów.

Różnica kursowa powstanie jeżeli kurs obcej waluty przeliczony na złotówki różni się pomiędzy zobowiązaniem / należnością a zapłatą.

Różnica kursowa powstanie także od tzw. środków własnych na rachunku bankowym, kiedy to wartość tych środków dniu wpływu jest wyższa albo niższa od wartości tych środków w dniu zapłaty.

Nawiązując do art. 24c ust. 2 i 3 ustawy o PDOF dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 • przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest niższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

 • przychodu należnego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 • poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,
 • otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty lub innej formy wypływu tych środków lub wartości pieniężnych, według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,
 • kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przy obliczaniu różnic kursowych podatnik uwzględnia kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań.

Jeżeli jednak nie jest to możliwe zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w danym dniu to podatnik stosuje średni kurs ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Przez średni kurs ogłaszany przez NBP, należy rozumieć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

Nabycie usług parkingowych za granicą a odliczenie podatku VAT

Przedsiębiorcy udający się za granicę często ponoszą tam różnego rodzaju opłaty drogowe i parkingowe.

Jednym z takich opłat jest opłata parkingowa.

Nabywając usługę parkingową podatnik powinien wiedzieć o kilku istotnych kwestiach.

Podmiot świadczący usługi parkingowe na terenie UE w miejscu znajdującym się w jednym lub w kilku państwach UE ma obowiązek je opodatkować względem VAT na zasadach art. 28e ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570).

Oznacza to, iż miejscem opodatkowania VAT będzie miejsce położenia tego parkingu. Zatem podmiot świadczący usługi parkingowe wystawi dokument sprzedaży na którym poza kwotą netto znajdzie się stawka VAT właściwa dla danego kraju UE.

Patrząc teraz od strony nabywcy usług parkingowych, gdy nabędzie on taką usługę i otrzyma rachunek z doliczonym (zagranicznym) podatkiem VAT to taki podatek VAT powinien być traktowany jak polski podatek VAT. Pomimo nawet tego, że polski podatnik nie może go w odliczyć w miesiącu zakupu czy w 3 kolejnych okresach rozliczeniowych (bądź w dwóch kolejnych kwartałach). Może jednak ubiegać się o zwrot tego podatku VAT za pomocą procedury VAT-REF. To właśnie powoduje, że podatnik – nabywca nie może odliczyć tego podatku VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 43 lit a ustawy o PDOF podatek VAT nie jest kosztem uzyskania przychodów jednak wyjątkiem od reguły jest podatek VAT naliczony od nabytych towarów lub usług:

 • gdy podatnik jest zwolniony podmiotowo z VAT, lub
 • w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych z VAT,
 • w tej części, w której podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT – jeżeli naliczony VAT nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Tak więc podatek VAT naliczony wynikający z dokumentu sprzedaży z tytułu nabytej za granicą usługi parkowania z uwagi na możliwość ubiegania się o jego zwrot w procedurze VAT-REF nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Nabycie usług parkingowych co z kosztami?

Zakup usług parkingowych za granicą to poza podatkiem VAT kwota netto z dokumentu sprzedaży.

Jeżeli podatnik – nabywca parkuje za granicą samochód używany w firmie do działalności gospodarczej oraz prywatnie, wówczas ma prawo ująć 75% z kwoty netto w koszty firmy.

Jeżeli podatnik – nabywca parkuje za granicą samochód używany wyłącznie do działalności gospodarczej, wówczas ma prawo ująć 100% z kwoty netto w koszty firmy.

Kolejne pytanie jakie powstanie – co z różnicami kursami.

W sytuacji gdy podatnik użytkuje samochód osobowy tylko na cele działalności wówczas przeliczy wartość netto z dokumentu sprzedaży.

Natomiast gdy podatnik użytkuje samochód osobowy w firmie i prywatnie to przeliczy wartość 75% kwoty netto z dokumentu sprzedaży.

Przykład 

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT wyjechał w podróż służbową do Niemiec samochodem osobowym użytkowanym na podstawie umowy leasingu operacyjnego.

Gdy dojechał do celu zaparkował samochód na parkingu firmowym. Za parkowanie otrzymał dokument sprzedaży z doliczonym niemieckim podatkiem VAT na kwotę netto 80 EUR i 15,20 EUR VAT. Dokument ten został wystawiony dnia 13.10.2023r. Zapłata nastąpiła dzień wcześniej w dniu zaparkowania czyli 12.10.2023r.

 • Obliczenia kosztu z dokumentu sprzedaży usług parkingowych.

Przedsiębiorca będzie mógł ująć w koszty firmy 75% z kwoty netto – 80 EUR a więc 60 EUR.

Kurs waluty EUR z dnia 12.10.2023r. wyniósł – 4,5329 zł.

Koszt podatkowy za parking wyniósł więc 271,97 zł.

 • Obliczenia różnicy kursowej.

Zapłata za usługę parkingową dnia 12.10.2023r.

Kurs waluty EUR z dnia 11.10.2023r. wyniósł – 4,5183 zł.

Wartość zapłaty przeliczona na PLN wynosi 271,10 zł.

Różnica kursowa wynosi 0,87 groszy i jest to dodania różnica kursowa, która powinna być zaksięgowana w pozostałe przychody.

 

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.