Usługi dodatkowe w biurze rachunkowym
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Usługi dodatkowe w biurze rachunkowym

Usługi dodatkowe w biurze rachunkowym stanowią nieodłączony element wobec świadczonych usług księgowych niemal w każdym biurze.

Oczywiście występują też usługi dodatkowe w żaden sposób nie powiązane z usługami księgowymi np. świadczenie dodatkowo usług ubezpieczeniowych.

Warto zadać sobie pytanie – jakie usługi na ogół obowiązkowo świadczy biuro rachunkowe a jakie dodatkowo oraz jakie przykładowo usługi będą usługami świadczonymi dodatkowo?

Usługi księgowe – prowadzenie uproszczonej księgowości i inne usługi

Biura rachunkowe świadczą nie tylko stricte usługi księgowe ale wiele dodatkowych usług wspomagających te usługi.

Niektóre biura rachunkowe świadczą usługi księgowe dla klientów – firm stosujących formę opodatkowania dla przychodów z prowadzonej działalności:

 • podatkiem liniowym,
 • skalą podatkową,
 • ryczałtem ewidencjonowanym,
 • kartą podatkową.

Świadczenie usług księgowych dla klientów zobowiązanych do stosowania księgowości uproszczonej to wykonywanie w imieniu klienta i na jego rzecz usług polegających na:

 • prowadzeniu właściwej ewidencji rozliczającej dochód (przychód) podlegający opodatkowania podatkiem dochodowym – PKPiR dla podatku liniowego albo skali podatkowej, ewidencji przychodów dla ryczałtu, brak ewidencji dla karty podatkowej,
 • złożeniu rocznych zeznań rozliczających podatek dochodowy dotyczący prowadzonej działalności na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych (PKPiR, ewidencja przychodów),
 • prowadzeniu ewidencji VAT zakupu i sprzedaży (jeżeli klient jest czynnym podatnikiem VAT) oraz przesyłanie jej i deklaracji JPK_V7 w odpowiednich terminach do właściwego urzędu skarbowego klienta,
 • prowadzeniu ewidencji środków trwałych,
 • prowadzeniu akt osobowych pracowników,
 • rozliczaniu wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców,
 • rozliczaniu składek ZUS przedsiębiorcy, pracowników, zleceniobiorców jak i przesyłanie do ZUS stosownych deklaracji.
 • świadczeniu innych, dodatkowych usług.

Warto podkreślić, iż niekiedy z usług biura rachunkowego korzystają podatnicy którzy prowadzą działalność objętą jedynie opodatkowaniem podatkiem VAT np. rolnik prowadzący działalność rolniczą, który zrezygnował ze zwolnienia z VAT i zarejestrował się jako czynny podatnik VAT.

Usługi księgowe świadczone są jedynie na podstawie dokumentacji firmy, którą do biura dostarczy klient. Wszelkie braki w tej dokumentacji klient jest zobowiązany niezwłocznie uzupełnić i to w odpowiednich terminach.

Usługi księgowe – prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych oraz inne usługi

Świadczenie usług księgowych w niektórych biurach rachunkowych to także prowadzenie w imieniu klienta i na jego rzecz ksiąg rachunkowych.

Nawiązując do art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych obejmuje:

 • stosowanie przyjętej polityki rachunkowości;
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 • wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 • poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Należy zaznaczyć, iż kwestia przechowywania dokumentacji klienta jest różnie uregulowana w umowie o świadczenie usług księgowych.

Ponadto biuro rachunkowe może dysponować biegłym rewidentem a więc osobą uprawnioną do badania sprawozdania finansowego albo może uczestniczyć w pozyskaniu usług od takiego specjalisty. Może także w ogóle nie pośredniczyć w kwestii badania sprawozdania finansowego a klient we własnym zakresie poszuka biegłego rewidenta.

Oczywiście poza pełnymi księgami rachunkowymi biuro rachunkowe:

 • sporządza roczne zeznanie rozliczające podatek dochodowy dotyczący prowadzonej działalności na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • prowadzi ewidencję VAT zakupu i sprzedaży (jeżeli klient jest czynnym podatnikiem VAT) oraz przesyłanie jej i deklaracji JPK_V7 w odpowiednich terminach do właściwego urzędu skarbowego klienta,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych,
 • prowadzi akt osobowych pracowników,
 • rozlicza wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców,
 • rozlicza składek ZUS przedsiębiorcy, pracowników, zleceniobiorców jak i przesyłanie do ZUS stosownych deklaracji.
 • świadczy inne, dodatkowe usługi.

Biuro rachunkowe może świadczyć także usługi wspomagające świadczone usługi księgowe lub inne usługi dodatkowe. Jakie to mogą być usługi?

 

Usługi księgowe wspomagające świadczone usługi księgowe czyli usługi dodatkowe

Biura rachunkowe często poza podstawowym zakresem świadczonych usług oferują wiele usług wspomagających świadczone usługi księgowe czy innych usług dodatkowych nie związanych ze świadczonymi usługami księgowymi.

Typowe usługi dodatkowe zaprezentowano w poniższej tabeli.

 

Niektóre, typowe usługi dodatkowe świadczone przez biura rachunkowe
Lp. Opis usług
1. Pomoc w założeniu działalności gospodarczej (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego)
2. Szkolenia z podstaw prowadzenia działalności gospodarczej na płaszczyźnie obciążeń podatkowych ale i obowiązków przedsiębiorcy względem różnych organów administracji państwowej wobec prowadzonej działalności gospodarczej
3. Pomoc w aktualizacji wniosków CEIDG czy zgłoszeń do KRS
4. Wystawianie faktur / not w imieniu i na rzecz klienta
5. Przygotowanie dokumentacji (reprezentowanie klienta) na potrzeby kontroli US, ZUS, IP, innych instytucji
6. Przygotowanie dokumentacji, danych finansowych (także wypełnienie formularzy) dla różnych instytucji finansowych
7. Sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń np. o niezaleganiu w podatkach czy składkach, dla pracowników, komunikacja z organami państwowymi
8. Sporządzanie odpowiedzi na pisma dotyczące egzekucji komorniczej albo administracyjnej
9. Sprawozdania dla GUS, NBP, środowiskowe, paliwowe i wiele innych
10. Sporządzanie innych deklaracji takich jak PCC-3, dotyczących podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatków i opłat lokalnych, pozostałych
11. Wsparcie księgowe przekraczające standardową (średnią) wielkość obsługi okresowej
12. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy
13. Prowadzenie dokumentacji PFRON
14. Sporządzenie korekty deklaracji ZUS (z winy klienta)
15. Sporządzenie korekty deklaracji zeznania rocznego, ewidencji i deklaracji JPK_V7 (z winy klienta)
16. Reprezentacja klienta (różne kwestie) zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem
17. Pozostałe usługi

 

Poza powyższymi usługami dodatkowymi można spotkać się także z poniższymi usługami dodatkowymi świadczonymi przez biura rachunkowe lub gdy biuro pośredniczy w pozyskaniu specjalisty z innej dziedziny.

 

Inne usługi dodatkowe świadczone przez biura rachunkowe
Lp. Opis usług
1. Pomoc przy sporządzeniu polityki rachunkowości
2. Przygotowanie nieobowiązkowego sprawozdania finansowego za różne okresy czasu
3. Pomoc w wypełnieniu dokumentacji ubiegania się o różnego rodzaju dotacje
4. Indywidualne zlecenie analizy podatkowej, analizy kosztowo-przychodowej, przepływów finansowych czy zupełnie zindywidualizowanych raportów (prognoz) dostosowanych do potrzeb klienta
5. Pomoc w sporządzeniu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
6. Pomoc w sporządzeniu delegacji krajowej albo zagranicznej
7. Pomoc w wypełnieniu niezwykle ważnego formularza zgłoszeniowego VAT-R
8. Pomoc w wypełnieniu deklaracji na podatek od spadków i darowizn
9. Pomoc przy zgłoszeniu oraz obsłudze procedury rozliczania VAT OSS lub innych
10. Pomoc we wdrożeniach systemów księgowych, przeszkoleniach pracowników, reorganizacji działu księgowości i nie tylko
11. Indywidualne zlecenie analizy podatkowej, analizy kosztowo-przychodowej, przepływów finansowych czy zupełnie zindywidualizowanych raportów dostosowanych do potrzeb klienta
12. Pośrednictwo przy innych usługach np. ubezpieczeniowych, kredytowych, innych dofinansowań lub zupełnie innych usług
13. Opłaty za dostarczenie dokumentów po terminie czy różnego rodzaju monity
14. Pozostałe usługi

 

Końcowo warto podkreślić, że zakres świadczonych usług dodatkowych winien być usankcjonowany w umowie pomiędzy biurem rachunkowym a klientem. To jednak nie wszystko.

W umowie powinny być także zapisy wskazujące które konkretnie czynności dodatkowe będą świadczone dla klienta. Tego typu zapisy można dodać sporządzając aneks do umowy.

Mogą oczywiście występować też zapisy o ewentualnej możliwości skorzystania z usług dodatkowych ale jeżeli do nich dojdzie – warto mieć skonkretyzowane zapisy w umowie albo dodatkowy dokument do umowy precyzujący jakie dodatkowe usługi są wykonywane.

Przy realizacji niektórych usług dodatkowych można wspomóc się narzędziami zintegrowanymi z systemami finansowo-księgowymi, które obliczają czas poświęcony na realizację takiego zadania albo narzędziami zewnętrznymi nie związanymi z systemami finansowo-księgowymi.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.