Korekta VAT w procedurze ulgi na złe długi: odzyskanie i zmniejszenie VAT

Korekta VAT w procedurze ulgi na złe długi

Przedsiębiorcy coraz częściej mają do czynienia z dłużnikami, którzy miesiącami nie płacą za wystawione faktury. Bywają także sytuacje, w których zapłata nigdy nie następuje. Przedsiębiorca, który posiada takie należności nie jest pozbawiony możliwości odzyskania długu. Co natomiast z zapłaconym już podatkiem VAT należnym od powyższych faktur?

Odzyskanie VAT od niezapłaconych faktur

Ustawodawca stworzył możliwość na korektę podatku VAT od wystawionej faktury jednak podatnik, któremu nie zapłacono za wystawione faktury ma do tego prawo ale zarazem nie jest to obowiązek. W praktyce oznacza, iż podatnik wcale nie musi dokonywać korekty zapłaconego wcześniej podatku VAT.

Zmniejszenie podatku VAT z tytułu nieopłacenia faktur

Podatnik – wierzyciel ma możliwość dokonać korekty in minus podstawy opodatkowania oraz podatku VAT należnego z tytułu dokonanej uprzednio dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski w odniesieniu do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta może dotyczyć także części nieopłaconej należności. W takiej sytuacji korekcie ulega część podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na nieopłaconą fakturę, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Co oznacza uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności? Powyższej korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT wierzyciel może dokonać tylko w przypadku gdy:

 • niezapłacona wierzytelność nie została uregulowana,
 • nieopłacona wierzytelność nie została sprzedana w jakiejkolwiek formie dalej (np. firmie windykacyjnej)

– w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Warunki dokonania zmniejszenia podatku VAT z tytułu nieopłacenia faktur

Możliwość dokonania korekty podstawy opodatkowania i VAT jest obwarowane spełnieniem wszystkich poniższych warunków:

 • wierzyciel dokonał sprzedaży towarów lub usług na rzecz czynnego podatnika VAT, nie będącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
 • wierzyciel i dłużnik są czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami VAT,
 • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Bezwzględnie należy pamiętać, iż:

 • powyższą korektę należy dokonać w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną oraz pod warunkiem że do dnia złożenia przez sprzedawcę – wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub sprzedana w jakiejkolwiek formie,
 • w sytuacji, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT z tytułu nieopłaconych faktur, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, sprzedawca – wierzyciel zobowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku VAT w rozliczeniu za miesiąc (kwartał), w którym dłużnik zapłacił daną należność lub została ona zbyta przez sprzedawcę – wierzyciela. Jeżeli zapłata należności została dokonana tylko w części, podstawę opodatkowania oraz kwotę VAT sprzedawca – wierzyciel zwiększa w odniesieniu do tej części.

Jak dokonać korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT od niezapłaconych faktur

Podatnik – wierzyciel, któremu nie zapłacono za fakturę lub faktury po 150 dniach od upływu terminu płatności na fakturze oraz przy zachowaniu powyższych warunków ma możliwość dokonania zmniejszenia podstawy opodatkowania czyli kwoty netto oraz podatku VAT zawartego w nieopłaconej fakturze.

Pierwszy krok to dokonanie korekty na minus w rejestrze VAT sprzedaży zarówno kwoty netto z faktury jak i podatku VAT,

Drugi krok to uwzględnienie powyższych kwot w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w pozycjach:

 1. 15 (podstawa) i 16 (kwota VAT) – dotyczy sprzedaży opodatkowanej stawką 5%.
 2. 17 (podstawa) i 18 (kwota VAT) – dotyczy sprzedaży opodatkowanej stawką 8%
 3. 19 (podstawa) i 20 (kwota VAT) – dotyczy sprzedaży opodatkowanej stawką 5%

Trzeci krok to zaznaczenie na drugiej stronie deklaracji VAT w tabeli G, w pozycji nr 68 kwadratu TAK – oznaczającego dokonanie przez wierzyciela zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze skorygowania podstawy opodatkowania i kwoty VAT,

Czwarty ostatni krok to obligatoryjne wypełnienie załącznika VAT- ZD (elektronicznie pojawia się w momencie zaznaczenia pozycji z trzeciego kroku) do deklaracji VAT:

 1. Komórka nr 1 – uzupełnienie numeru NIP,
 2. Komórka nr 4 lub 5 – uzupełnienie miesiąca lub kwartału, w którym wierzyciel dokonuje korekty składając daną deklarację VAT-7 lub VAT-7K z załącznikiem VAT-ZD,
 3. Komórka nr 6 – uzupełnienie roku, w którym wierzyciel dokonuje korekty,
 4. W tabeli A w komórce nr 8 należy uzupełnić rodzaj firmy wierzyciela:
  1. wszelkie spółki zaznaczają komórkę nr 1,
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaznaczają komórkę nr 2,
 5. W tabeli A w komórce nr 9 należy uzupełnić dane firmy wierzyciela:
  1. spółki uzupełniają nr REGON,
  2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzupełniają imię i nazwisko oraz datę urodzenia,
 6. W tabeli B wierzyciel musi uzupełnić odrębnie każdą nieopłaconą fakturę, w stosunku do której chce skorygować podatek VAT:
  1. w komórce nr B należy wpisać nazwę dłużnika
  2. w komórce nr C należy wpisać NIP dłużnika
  3. w komórce nr D1 należy wpisać nr wystawionej faktury dla dłużnika,
  4. w komórce nr D2 należy wpisać datę powyższej – wystawionej faktury dla dłużnika,
  5. w komórce nr E należy wpisać termin płatności z powyższej – wystawionej faktury dla dłużnika,
  6. w komórce nr F należy wpisać kwotę podstawy opodatkowania (kwota netto z faktury lub część kwoty netto z faktury),
  7. w komórce nr G należy wpisać kwotę podatku VAT należnego (kwota VAT z faktury lub jego część).

Po uzupełnieniu jednej faktury można kliknąć przycisk dodaj w celu uzupełnienia kolejnych nieopłaconych faktur, w stosunku do których wierzyciel chce odzyskać VAT.

Przykład 1

Pan Grzegorz prowadzący mały sklep wędkarski sprzedał osobie fizycznej nieprowadzącej działalności znaczną ilość sprzętu wędkarskiego z odroczonym terminem płatności. Jak się okazało za sprzęt nie otrzymał zapłaty. Niestety Pan Grzegorz nie może skorygować podatku VAT od niezapłaconych faktur za sprzęt, gdyż jego odbiorca nie jest podatnikiem VAT.

Przykład 2

Pan Mieczysław prowadzi warsztat samochodowy. Wystawił usługi za przeglądy motorów z datą wystawienia 03.07.2017r. oraz datą płatności 10.07.2017r. Odbiorca nie uregulował faktury. Pan Mieczysław będzie miał prawo skorygować podstawę jak i zapłacony wcześniej od tej faktury podatek VAT jeżeli zapłata nie nastąpi do 09.12.2017r. (150 dzień).

Jeżeli natomiast przed upływem 150 dni od dnia następnego po ostatnim dniu terminu płatności należność z faktury została sprzedana, wówczas Pan Mieczysław nie będzie mógł skorzystać z możliwości korekty.

Przykład 3

Pan Zbigniew prowadzący działalność gastronomiczną sprzedał 05.02.2017r. firmie usługę cateringową o znacznej wartości. Należność z faktury nie została do dziś dzień opłacona w związku z czym Pan Zbigniew chciał skorzystać z możliwości korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT z niezapłaconej faktury. Przed złożeniem deklaracji VAT wraz z zawiadomieniem do właściwego urzędu skarbowego Pan Zbigniew sprawdził status swojego dłużnika i okazało się, że jest on podmiotem zwolnionym z VAT. Niestety w tym wypadku Pan Zbigniew nie będzie mógł skorzystać z korekty podstawy opodatkowania i podatku VAT, chyba że dłużnik dokona rejestracji jako podatnik VAT czynny.

***

Wypróbuj 360 Księgowość za darmo! 

 • Prosty do opanowania i łatwy w obsłudze
 • Testuj w nieograniczonym czasie
 • 100 faktur sprzedaży i 100 rachunków za darmo
 • Gotowe na Jednolity Plik Kontrolny (JPK)
 • Darmowe wsparcie techniczne i email

Testuj darmową wersję! 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.