Specjalny rachunek VAT - co nowego w transakcjach rozliczeniowych?
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Co nowego w transakcjach rozliczeniowych dokonywanych za pomocą specjalnego rachunku VAT

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą przywykli do korzystania ze specjalnego rachunku VAT przypisanego do rachunku firmowego każdego przedsiębiorcy.

 

Znają już podstawowe funkcje tegoż rachunku i wiedzą, z jakiego tytułu mogą obciążyć ten rachunek oraz kiedy mają prawo wypłacić z niego zgromadzone środki.

Niebawem podatników czeka kilka nowości w zakresie funkcjonowania specjalnego rachunku VAT. Jakie to zmiany?

 

Nowa opcja umożliwiająca wypłatę środków zgromadzonych na specjalnym rachunku VAT

 

Naczelnik urzędu skarbowego może na drodze wydanej decyzji odmówić, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT:

 • w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności (podatek VAT, CIT, PIT, akcyza, należności celne, odsetki od tych zobowiązań) – w wysokości odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, według stanu na dzień wydania decyzji,
 • w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:
 • zobowiązanie podatkowe z tytułu podatków i (podatek VAT, CIT, PIT, akcyza, należności celne, odsetki od tych zobowiązań) nie zostanie uregulowane, w szczególności, gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych, lub
 • wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności (podatek VAT, CIT, PIT, akcyza, należności celne, odsetki od tych zobowiązań), lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Nowością w kwestii odmowy przekazania środków pieniężnych z rachunku VAT jest to, że decyzja odmowna dotycząca ich wypłaty w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i należności podatkowych nie będzie mogła być wydana, jeżeli owe zaległości podatkowe zostały objęte decyzją wydaną przez urząd skarbowy w przedmiocie:

 

 • rozłożenia na raty danej zaległości podatkowej,
 • odroczenia terminu danej zaległości podatkowej.

Warto podkreślić, iż brak możliwości odmowy przekazania środków pieniężnych ze specjalnego rachunku VAT, gdy zaległość jest na drodze urzędowej decyzji rozłożona na raty lub jej termin zapłaty został odroczony ma zastosowanie do sytuacji:

 • wnioskowania o przekazanie środków z rachunku VAT przez wspólników w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub spółki handlowej niemającej osobowości prawnej (spójka jawna, komandytowa),
 • wnioskowania o przekazanie środków z rachunku VAT przez podmiot niebędący podatnikiem.

Środki z rachunku VAT przekazane na rachunek techniczny będą wolne od zajęcia

 

W aktualnym stanie prawnym środki pieniężne wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia należności innych niż z tytułu podatków: VAT, CIT, PIT, akcyzy, należności celnych, składek ZUS, a także odsetek od tych zobowiązań-to środki pieniężne zgromadzone:

 • na rachunku VAT,
 • na rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu.

Prawodawca do krótkiego katalogu środków wolnych od zajęcia doda jeszcze środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionym rachunku technicznym służącym do identyfikacji posiadacza rachunku VAT (w przypadkach, kiedy jest prowadzony rachunek techniczny do rachunku VAT – np. likwidacja rachunku).

 

Modyfikacje ustawowe w operacjach obciążenia specjalnego rachunku VAT

 

Jedną z możliwości dokonania zapłaty ze specjalnego rachunku VAT jest uregulowanie należności z tytułu składek ZUS.

Nowością w zakresie operacji obciążających specjalny rachunek VAT jest to, iż będzie możliwe regulowanie z tegoż rachunku VAT także i należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, do których poboru obowiązana jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

Modyfikacje ustawowe w operacjach uznania specjalnego rachunku VAT

 

Na specjalny rachunek VAT mogą wpływać kwoty podatku VAT wynikające z otrzymania należności przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności, wnioskowane zwroty z podatku VAT czy kwoty podatku VAT wynikające z dokonywanych przez podatnika korekt.

Uznanie rachunku VAT może wystąpić również z tytułu przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku. Do tej pory przekazanie środków pieniężnych mogło więc nastąpić jedynie pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku. I tu nastąpi zmiana.

Podatnik będzie miał możliwość przekazania środków z rachunku VAT swojej firmy prowadzonego w jednym banku na inny rachunek VAT swojej firmy prowadzonym w zupełnie innym banku.

 

Wypłata środków ze specjalnego rachunku VAT w sytuacji jego zamknięcia

 

Kolejną nowością w kwestii wypłat dokonywanych ze specjalnego rachunku VAT jest dookreślenie przez prawodawcę w jaki sposób ma nastąpić przekazanie środków pieniężnych w sytuacji zamknięcia specjalnego rachunku VAT.

W przypadku, gdy podatnik zdecyduje się na zamknięcie rachunku firmowego w danym banku, ten bank automatycznie zamyka również specjalny rachunek VAT prowadzony (przypisany) do tego rachunku firmowego.

 

Jeżeli podatnik dodatkowo nie wskaże innego rachunku VAT w celu przekazania środków pieniężnych z zamykanego rachunku VAT, to bank przed zamknięciem danego rachunku VAT dokonuje przekazania środków pieniężnych, na nim zgromadzonych, na prowadzony w tym samym banku wyodrębniony rachunek techniczny służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT (jeżeli na dzień rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest ten rachunek VAT, nie posiada zgody wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie środków zgromadzonych ze specjalnego rachunku VAT na wskazany przez podatnika rachunek bankowy).

Po zmianie przepisów podatnik w powyższych okolicznościach będzie mógł wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę tych środków z rachunku technicznego (rachunku VAT).

Podatnik będzie mógł określić kwotę środków, jakie chciałby wypłacić z rachunku technicznego.

Naczelnik urzędu skarbowego wyda postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku, w którym określi wysokość środków, jaka zostanie wypłacona.

Tutaj także naczelnik urzędu skarbowego nie ma możliwości odmowy przekazania środków ze specjalnego rachunku VAT, gdy podatnik posiada zaległość podatkową i jest ona na drodze decyzji urzędowej rozłożona na raty lub jej termin zapłaty został odroczony.

 

Wniosek o wydanie zgody na wypłatę tych środków z rachunku technicznego (rachunku VAT) będzie mógł złożyć również:

 

 • podmiot niebędący podatnikiem posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP,
 • podmiot niebędący podatnikiem nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP.

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć w naszym oprogramowaniu, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.