SLIM VAT 3 - kursy przeliczeniowe dla faktur korygujących
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

SLIM VAT 3 – Ujednolicenie kursów przeliczeniowych dla faktur korygujących

Pakiet zmian nazwany SLIM VAT 3 wprowadza wiele modyfikacji w ustawie o VAT, ustawie Prawo bankowe, ustawie Prawo celne i w pozostałych ustawach podatkowych.

Jedną z kluczowych zmian jest ujednolicenie kursów przeliczeniowych z walut obcych na polskie złote w przypadku, gdy sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

Nie zapomniano również o nabywcach. Jednakże dotyczy to określonych sytuacji. Jakich konkretnie? O tym opowiedziano w niniejszej publikacji.

Ustalenie kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej in minus w walucie obcej

 

Jedna z istotnym zmian w podatku VAT stanowi o ustaleniu kursu dla faktury korygującej wystawionej w walucie.

Dotyczy to sytuacji kiedy faktura pierwotna została wystawiona w walucie obcej. Następnie sprzedawca wystawia do niej fakturę korygującą in minus także w walucie obcej.

W takim wypadku kurs do przeliczenia waluty na PLN zastosuje taki sam jaki był użyty do przeliczenia faktury pierwotnej.

 

slim vat 3

Wybór kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej in plus w walucie obcej wystawionej po powstaniu obowiązku podatkowego

 

Jeżeli podatnik-sprzedawca wystawił fakturę pierwotną w walucie obcej a następnie wystawi fakturę korygującą in plus (faktura pierwotna wystawiona po powstaniu obowiązku podatkowego) to będzie miał dwie możliwości przeliczenia kursu waluty dla faktury korygującej:

 • według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania,
 • według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

Natomiast jeżeli podatnik będzie przeliczał waluty inne niż euro wówczas użyje kursu wymiany każdej z nich względem euro.

 

slim vat 3

Kurs do przeliczenia faktury pierwotnej jaki został wówczas użyty to średni kurs danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Ten właśnie kurs będzie mógł być użyty przy przeliczeniu wartości faktury korygującej sprzedaż in plus wystawionej w walucie obcej przez sprzedawcę.

 

Wybór kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej in plus wystawianej przed powstaniem obowiązku podatkowego

 

W aktualnym stanie prawnym jeżeli podatnik wystawia pierwotną fakturę sprzedaży w walucie obcej przed powstaniem obowiązku podatkowego,

wówczas przeliczenie jej wartości na złote dokonuje według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

 

Przyjęte rozwiązanie dotyczy tylko faktur korygujących in plus wystawianych przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Dla przypomnienia obowiązek podatkowy w VAT w transakcjach krajowych wystąpi w zależności od tego jakie poniższe zdarzenie nastąpi wcześniej a więc:

 • w dniu wpływu zaliczki,
 • w dniu wykonania usługi,
 • w dniu dostawy towarów,
 • w dniu wystawienia faktury (wyjątek ustawowy w VAT np. usługi budowlane, budowlano-montażowych, usługi najmu, dzierżawy, stałej obsługi prawnej i biurowej i innych),
 • z upływem ustalonego okresu rozliczeniowego dla usług świadczonych stale, cyklicznie w okresach rozliczeniowych (w związku ze świadczeniem usługi ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń).,
 • pozostałe przypadki np. z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązek podatkowy powstanie:

 • z chwilą wystawienia faktury przez podatnika albo
 • nie później niż do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy jeżeli faktura nie została wystawiona.

W przypadku eksportu towarów obowiązek podatkowy w VAT powstaje w okresie, w którym jako pierwsze w kolejności wystąpi jedno z poniższych zdarzeń a więc:

 • w dniu wpływu zaliczki,
 • w dniu dostawy towarów.

Zatem powyższe zmiany odnoszące się do wyboru właściwego kursu przeliczeniowego dla wystawionej faktury korygującej w walucie obcej w rezultacie spowodują w większości,

iż podatnik zastosuje taki kurs jak w momencie wystawiania pierwotnej faktury sprzedaży.

Wystawienie zbiorczej faktury korygującej in minus w walucie obcej a kurs przeliczeniowy

 

Zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zwanej dalej ustawą o VAT w przypadku gdy po wystawieniu faktury podatnik – sprzedawca udzieli opustu lub obniżki ceny, może wystawić fakturę korygującą dotyczącą dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie czyli zbiorczą fakturę korygująca, która:

 • zawiera dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnoszą się udzielany upust lub udzielana obniżka,
 • może nie zawierać nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą – w przypadku gdy korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług.

W przypadku gdy sprzedawca wystawi zbiorczą fakturę korygującą w walucie z powodu udzielenia (po wystawieniu pierwotnej faktury sprzedaży) rabatu w cenie, to nie będzie zobligowany do użycia do każdej korygowanej transakcji pierwotnego kursu przeliczeniowego (zastosowanego przy pierwotnej fakturze sprzedaży).

Przeliczenia na polskie złote podatnik – sprzedawca dokona według:

 • kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej lub
 • zastosuje kurs średni według EBC.

Dla przypomnienia treść art. 31a ustawy o VAT przedstawiający powyżej wymienione wyłączenia:

 • 2a – kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji,
 • 2b – podatnik, który wybrał zasady przeliczania, o których mowa w ust. 2a, jest obowiązany do ich stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je wybrał,
 • 2c – w przypadku rezygnacji z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik jest obowiązany do stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a,

ust. 2d – w przypadku gdy w okresie stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik dokona transakcji niepodlegającej przeliczeniu zgodnie z tymi zasadami, jest on obowiązany do zastosowania dla tej transakcji zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2.

Otrzymanie zbiorczej faktury korygującej WNT in minus w walucie obcej a kurs przeliczeniowy

 

Zmiany w zakresie pakietu aktualizacyjnego SLIM VAT 3 obejmą również przypadek, kiedy odbiorca towaru od kontrahenta z UE otrzyma pierwotną fakturę zakupu, po czym dostanie rabat i w efekcie końcowym zbiorczą fakturę korygującą ten zakup.

Po zmianach przepisów nabywca nie będzie musiał użyć pierwotnego kursu przeliczeniowego na polskie złote w stosunku do każdej z korygowanych transakcji.

 

 

Końcowo należy zaznaczyć, iż zmiany wprowadzone pakietem SLIM VAT 3 mają wejść w życie w 4 kwartale 2022r.

 

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Krzysztofa Ulickiego

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.