Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - forma opodatatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wybór formy opodatkowania

Do 20 stycznia 2018r. podatnicy mają możliwość zmiany formy opodatkowania, którą będą zobowiązani stosować przez 2018r. Jedną z tych form stanowi ryczałt ewidencjonowany.

Ryczałt ewidencjonowany

Wymieniona w tytule forma opodatkowania zobowiązuje do opodatkowania osiągniętych przez podatnika w danym roku podatkowym przychodów bez możliwości uwzględnienia jakichkolwiek poniesionych kosztów przy jednoczesnym zastosowaniu określonej (lub określonych) stawki podatkowej w zależności od rodzaju działalności.

W jaki sposób wybrać ryczałt

Podatnicy rozpoczynający działalność mogą wybrać opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ale muszą to zrobić przed osiągnięciem pierwszego przychodu za pomocą formularza CEIDG-1 wypełnionego w formie papierowej albo przez internet.

Podatnicy, którzy już prowadzą działalność i chcą zmienić dotychczasową formę opodatkowania mogą to zrobić do 20 stycznia 2018r. w formie oświadczenia. Analogicznie w przypadku chęci zmiany po 20 stycznia 2018r. dotychczasowej formy opodatkowania na ryczałt podatnicy mogą dokonać tej zmiany ale do 20 stycznia 2019r.

Warto przy tym podkreślić, że wybór ewidencji (inne ewidencje) dla celów ryczałtu należy zgłosić w urzędzie skarbowym w formie oświadczenia albo za pomocą formularza CEIDG-1 tylko jeżeli będzie ją prowadziło w imieniu podatnika biuro rachunkowe.

Terminy w ryczałcie

Okres rozliczeniowy w ryczałcie a co za tym idzie płatność zaliczek na podatek może odbyć się w okresie miesięcznym albo kwartalnym:

 • w przypadku okresu miesięcznego, podatek należy uiścić do 20 dnia miesiąca następnego,
 • w przypadku okresu kwartalnego, podatek należy uiścić do 20 dnia miesiąca następnego po kwartale.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik rozlicza przychód opodatkowany ryczałtem uzyskany w roku podatkowym poprzez wypełnienie i złożenie zeznania PIT-28 do końca stycznia roku następnego po roku rozliczeniowym.

Nie każdy może skorzystać z opodatkowania ryczałtem

Nie wszyscy podatnicy mogą wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania swojej działalności. Zasadniczo z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą skorzystać podatnicy, którzy:

 1. stosując dotychczas ryczałt w działalności prowadzonej samodzielnie przekroczyli wysokość limitu przychodów ustalonego dla ryczałtu w poprzednim roku podatkowym (2017) w wysokości 250.000 euro (1.078.425,00 zł),
 2. stosując dotychczas ryczałt w działalności prowadzonej w formie spółki, przekroczyli (suma przychodów wspólników) wysokość limitu przychodów ustalonego dla ryczałtu w poprzednim roku podatkowym (2017) w wysokości 250.000 euro (1.078.425,00 zł),
 3. są nowymi podatnikami niekorzystającymi w roku podatkowym z opodatkowania kartą podatkową (z wyjątkiem gdy dodatkowo występuje najem prywatny).

Kolejna grupa podatników, którzy w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej inicjują wykonywanie działalności gospodarczej:

 1. a) z samodzielnej działalności na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 2. b) z działalności w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 3. c) z samodzielnej działalności małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka (jeżeli jeden z małżonków lub obydwoje przed zmianą działalności opłacali podatek dochodowy według skali).

Ostatnia grupa podatników, którzy z kolei utracą możliwość opodatkowania osiąganych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym w bieżącym roku podatkowym z dniem uzyskania pierwszego przychodu z:

 1. wytwarzania wyrobów opodatkowanych akcyzą (nie dotyczy wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych),
 2. usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (link),
 3. pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów takich jak np. lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z wyjątkiem wykonywania tych zawodów w ramach umów o pracę, cywilnoprawnych lub innych nie stanowiących wykonywanie działalności,
 4. prowadzenia aptek, udzielania pożyczek pod zastaw, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, sprzedaży części do pojazdów mechanicznych.

Należy także podkreślić, że podatnicy korzystający z czasowego zwolnienia z podatku dochodowego także będą wyłączeni z możliwości skorzystania z opodatkowania działalności ryczałtem ewidencjonowanym.

Na koniec należy zaznaczyć, iż z możliwości zastosowania opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego będą wyłączni także przedsiębiorcy, którzy otwierają nową działalność w sytuacji, gdy przed jej rozpoczęciem w aktualnym roku podatkowym lub w poprzednim, świadczyli w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w bieżący zakres swojej działalności lub w formie spółki na rzecz aktualnego lub byłego pracodawcy.

Dokumentacja stosowana w ryczałcie

Podatnicy, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania swojej działalności są zobowiązani prowadzić:

 • ewidencję przychodów, w której w porządku chronologicznym wykazywane są faktury sprzedaży
  z przypisaniem określonych stawek podatku zryczałtowanego (wzór link),
 • tabelę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz tabelę posiadanego wyposażenia,
 • spis z natury (w przypadku sprzedaży towarów),
 • rejestrów VAT zakupu oraz sprzedaży w przypadku ryczałtowca zarejestrowanego do VAT-u.

Ryczałt rozliczany kwartalnie

Ryczałt w roku podatkowym można rozliczać miesięcznie albo kwartalnie z tym, że kwartalne rozliczenie będzie możliwe jeżeli podatnik w roku poprzednim (2017) osiągnął przychody z działalności prowadzonej:

 1. samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 25 000 euro (107.872,50 zł),
 2. w formie spółki cywilnej lub jawnej, jeżeli łączne przychody spółki nie przekroczyły kwoty 25 000 euro (107.872,50 zł).

Rozliczenie dochodu w ryczałcie

Prowadzać działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałem ewidencjonowanym przedsiębiorca opodatkowuje osiągnięte w danym miesiącu lub kwartale przychody bez możliwości ujęcia poniesionych kosztów. Osiągnięte przychody podatnik wykazuje zgodnie z datą zdarzenia, które wystąpiło najwcześniej czyli z datą:

 • sprzedaży towaru lub usługi,
 • wystawienia faktury sprzedaży,
 • uregulowania należności

– przy czym w przypadku najmu datą powstania przychodu do opodatkowania ryczałtu będzie dzień (miesiąc, kwartał) uzyskania wpłaty czynszu.

Jeżeli natomiast podatnik otrzymał wpłatę zaliczki, wówczas nie będzie ona stanowiła podstawy do opodatkowania ryczałtem.

Reasumując przychód w ryczałcie jest równy dochodowi do dalszego opodatkowania.

Uwzględnienie straty w ryczałcie

Podatnicy stosujący ryczałt jako formę opodatkowania nie mają możliwości odliczenia strat z lat ubiegłych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której podatnik wcześniej prowadził działalność opodatkowaną według skali albo podatkiem liniowym jednak musi pamiętać aby odliczać tę stratę od dochodu proporcjonalnie do przychodów opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu.

Odliczenie składek ZUS w ryczałcie

Dochód w ryczałcie do opodatkowania (będący jednocześnie przychodem) można pomniejszyć o zapłacone w danym miesiącu składki ZUS ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) a obliczony podatek według określonej stawki o uiszczoną-obniżoną (7,75%) składkę zdrowotną.

Stawki podatkowe w ryczałcie

Stawka podatku Rodzaje przychodów objętych
ryczałtem ewidencjonowanym
2%
 • z innych źródeł m.in. produktów roślinnych (art. 20 ust 1c. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)
3%
 • ze sprzedaży środków trwałych,
 • ze sprzedaży towarów handlowych,
 • przychody z działalności gastronomicznej,
 • przychody z działalności rybaków morskich, ze świadczenia usług z produkcji zwierzęcej,
 • przychody zawarte w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym.
5,5%
 • z działalności budowlanej, wytwórczej oraz z tytułu przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • z przychodów w postaci prowizji uzyskanej ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów,
 • działalności określonej w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym.
8,5%
 • z najmu, dzierżawy o charakterze prywatnym,
 • z usług wychowania przedszkolnego,
 •  z działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
 • od przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom,
 • od przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów z materiału powierzonego przez zamawiającego.
17%
 • przychody związane z pośrednictwem w sprzedaży hurtowej samochodów, motocykli i innych pojazdów wraz z częściami i akcesoriami,
 • przychody z usług parkingowych,
 • przychody związane z zakwaterowaniem,
 • przychody ze sprzedaży oprogramowania, z doradztwa w zakresie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
 • przychody z tytułu przetwarzania danych,
 • przychody z zarządzania nieruchomościami, obsługi nieruchomości w tym sprzątanie,
 • przychody z wynajmu środków transportu,
 • z działalności agencji pracy tymczasowej, agentów turystyki,
 • przychody z usług fotograficznych,
 • przychody z organizowania kongresów,
 • przychody z poradnictwa dla dzieci,
 • z działalności pomocy społecznej.
20%
 • dotyczy przychodów z tytułu wykonywania wolnych zawodów takich jak:
 • lekarze, tłumacze, nauczyciele i inne zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.