Rozliczenie gabinetu weterynaryjnego
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Rozliczenie gabinetu weterynaryjnego

Działalność weterynaryjna uregulowana została w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 roku o zakładach leczniczych dla zwierząt oraz w towarzyszących jej rozporządzeniach.

Zgodnie z art. 1 ustawy o zakładach leczniczych, zakład leczniczy dla zwierząt jest placówką ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt utworzoną w celu świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej, zwanych dalej „usługami weterynaryjnymi”, wyposażoną w środki majątkowe, a w szczególności w pomieszczenia, aparaturę i sprzęt dostosowane do zakresu świadczonych usług.

Zakład leczniczy dla zwierząt może być utworzony i utrzymywany również w celu realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu ze świadczeniem usług weterynaryjnych.

Zakładem leczniczym dla zwierząt jest:

1) gabinet weterynaryjny;

2) przychodnia weterynaryjna;

3) lecznica weterynaryjna;

4) klinika weterynaryjna;

5) weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.

Gabinet weterynaryjny prowadzony w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej

Gabinet weterynaryjny może być prowadzony w szczególności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Działalność można zarejestrować poprzez złożenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców online (na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl ), osobiście w urzędzie miasta lub gminy albo listownie.

Decydując się za prowadzenie gabinetu weterynaryjnego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, przed dokonaniem rejestracji w CEIDG warto szczegółowo przeanalizować dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Warto także wybrać program księgowy online, który ułatwi wszelkie rozliczenia.

Jaką formę opodatkowania wybrać zakładając gabinet weterynaryjny?

Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą przedsiębiorca może wybrać jedną z następujących form opodatkowania podatkiem dochodowym PIT:

  • skala podatkowa (zasady ogólne),
  • podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że podatek liniowy i ryczał od przychodów ewidencjonowanych, jako preferencyjne formy opodatkowania nie są dostępne dla każdego przedsiębiorcy.

Wybór najkorzystniejszej dla danego przedsiębiorcy formy opodatkowania wymaga dokonania szczegółowej analizy biorąc pod uwagę specyfikę danej działalności, przewidywane przychody i koszty ich uzyskania, ewentualne inwestycje, stawki podatku odpowiadające poszczególnym formom opodatkowania i wiele innych czynników.

Warto także wiedzieć, że w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej możliwa jest zmiana formy opodatkowania poprzez aktualizację wpisu w CEIDG.

Oznacza to, że podatnik nie musi stosować raz wybranej formy opodatkowania przez cały okres prowadzenia firmy.

Jeżeli w trakcie wykonywania działalności okaże się, że inna forma opodatkowania jest korzystniejsza, przedsiębiorca może dokonać zmiany.

Zmiany formy opodatkowania co do zasady dokonujemy w terminie do 20-stego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Skala podatkowa i podatek liniowy

Skala podatkowa (zasady ogólne) jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Stosując skalę podatkową jako formę opodatkowania, obowiązuje stawka podatku:

  • 12% (pierwszy próg podatkowy) lub
  • 32 % (drugi próg podatkowy).

Dodatkowo ustalając wysokość podatku dochodowego do zapłaty uwzględniana jest kwota zmniejszająca podatek.

Przedsiębiorca może także korzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń podatkowych np. ulga na dziecko, ulga dla rodzin 4+, ulga rehabilitacyjna, odliczenie darowizn, a także preferencji wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Wybierając jako formę opodatkowania podatek liniowy, obowiązuje 19% stawka podatku.

Podatnik nie ma możliwości zastosowania kwoty wolnej od podatku, niektórych ulg i odliczeń podatkowych oraz preferencji wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Stosując skalę podatkową lub podatek liniowy, podatek do zapłaty ustalany jest w uproszczeniu w oparciu o osiągany dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wszelkie  racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę prowadzącego gabinet weterynaryjny, związane z tą działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy o PIT, stanowią koszty uzyskania przychodów i pomniejszają podatek dochodowy do zapłaty.

Skala podatkowa i podatek liniowy mogą okazać się korzystną formą opodatkowania dla przedsiębiorcy prowadzącego gabinet weterynaryjny w przypadku ponoszenia wysokich kosztów stałych prowadzonej działalności oraz przeprowadzonych kosztownych inwestycji np. na zakup, budowę, przystosowanie czy wyposażenie gabinetu weterynaryjnego.

Co do zasady, im wyższe koszty uzyskania przychodów, tym korzystniejsze jest opodatkowanie według skali podatkowej lub podatku liniowego.

Podatek liniowy staje się natomiast bardziej opłacalny od zasad ogólnych wraz ze wzrostem dochodu.

Dokonując wyboru firmy opodatkowania, ważnym czynnikiem jaki należy wziąć pod uwagę są zasady opłacania i ewentualnego odliczenia składki zdrowotnej dla poszczególnych form opodatkowania.

Składka zdrowotna – jak ustalić wysokość?

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla usług weterynaryjnych

W przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania, podstawowa stawka ryczałtu przyporządkowana dla usług weterynaryjnych wynosi 8,5%.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to preferencyjna forma opodatkowania umożliwiająca stosowanie obniżonej stawki podatku, jednak trzeba mieć na uwadze, że ustalając podatek do zapłaty pod uwagę bierzemy uzyskany przychód, bez możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania.

Możliwość rozliczenia w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych , przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług weterynaryjnych (PKWiU 75) i opodatkowanie usług weterynaryjnych 8,5% stawką ryczałtu, potwierdzone zostało w interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP2-2.4011.128.2022.2.RK z dnia 21 kwietnia 2022 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wnioskodawcą jest lekarz weterynarii prowadzący działalność gospodarczą, przedmiotem działalności są czynności zaliczane zgodnie z PKWiU do działu 75.00. (PKD 75.00.Z) „usługi weterynaryjne”.

Wnioskodawca nie prowadzi własnego gabinetu weterynaryjnego, tylko świadczy usługi jako lekarz weterynarii na rzecz lecznicy weterynaryjnej, której wystawia fakturę za wykonane usługi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, stwierdzając, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 75.00 – usługi weterynaryjne mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Usługi weterynaryjne a opodatkowanie podatkiem VAT

Stawka podatku VAT dla usług weterynaryjnych określona została w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%.

Art. 146ea pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług

„W roku 2023 stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3, wynosi 8%.”

Oznacza to, że aktualnie na podstawie art. 146ea pkt 2 ustawy o VAT, stawka podatku dla towarów i usług zawartych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT wynosi 8%. W załączniku tym usługi weterynaryjne (PKWiU 75) znajdziemy pod pozycją 49. Świadczenie usług weterynaryjnych podlega zatem opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT.

Zgodnie z art. 2 ustawy  o zakładach leczniczych, usługa weterynaryjna jest czynnością mającą na celu zachowanie, ratowanie lub poprawę zdrowia zwierząt i ich produkcyjności, polegającą w szczególności na:

1) badaniu stanu zdrowia zwierząt;

2) rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt;

3) leczeniu zwierząt;

4) udzielaniu porad i konsultacji;

5) pielęgnacji zwierząt;

6) wydawaniu opinii i orzeczeń;

7) wykonywaniu czynności związanych z określeniem zdolności rozrodczych zwierząt i ich zaburzeń oraz biotechniką rozrodu;

8) wykonywaniu detalicznego obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, paszami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi dla zwierząt, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) wykonywaniu badań laboratoryjnych i innych badań diagnostycznych, zwanym dalej „usługami laboratoryjnymi”.

 

Opodatkowanie 8% stawką podatku VAT usług towarzyszących świadczeniu usług weterynaryjnych, jako świadczenia kompleksowego potwierdzone zostało w interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP4-2.4012.880.2021.2.WH z dnia 24 marca 2022 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie stawki VAT dla działalności weterynaryjnej.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a przeważającym przedmiotem tej działalności jest działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z).

W ramach wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi przychodnię weterynaryjną oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt, jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a także jest  wpisany do rejestru działalności regulowanej, tj. zakładów leczniczych dla zwierząt prowadzoną przez właściwą miejscowo Izbę Lekarsko-Weterynaryjną zgodnie ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, którego realizacja polega na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu im opieki w schronisku dla zwierząt.

Co do zasady, każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedno świadczenie obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka czynności, świadczenie to nie powinno być sztucznie dzielone dla celów podatkowych.

Świadczenie złożone (kompleksowe) ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy, dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego).

Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić tak, że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy – wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej), niezależnie opodatkowane świadczenia.

Organ podatkowy w uzasadnieniu interpretacji wyjaśnił, że z punktu widzenia nabywcy usługi, nabywane jest  jedno świadczenie, wymagające wykonania szeregu czynności wchodzących w zakres przedmiotowego zadania.

Poszczególne czynności, a więc usługa weterynaryjna polegająca na całodobowej opiece weterynaryjnej, usługa związana z utrzymaniem i zapewnieniem schronienia dla zwierząt, usługa związana z wyłapywaniem i transportem zwierząt, usługa pomocnicza związana z czynnościami administracyjnymi, wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach zawartej umowy są czynnościami służącymi zapobieganiu bezdomności zwierząt i zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu. Nabywca zainteresowany jest natomiast odbiorem zadania jako całości, a nie każdej z poszczególnych czynności odrębnie.

 

W związku z tym Dyrektor KIS uznał, że opisane przez Wnioskodawcę czynności, na które składała się: usługa weterynaryjna polegająca na całodobowej opiece weterynaryjnej, usługa związana z utrzymaniem i zapewnieniem schronienia dla zwierząt, usługa związana z wyłapywaniem i transportem zwierząt, usługa pomocnicza związana z czynnościami administracyjnymi, będące przedmiotem zawartych z Gminą umów, należy uznać za świadczenie kompleksowe, w ramach którego wiodącą rolę należy przypisać usłudze weterynaryjnej  sklasyfikowanej do grupowania PKWiU 75.00.11.0 – usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych. W konsekwencji oznacza to, że stawką właściwą dla opodatkowania tej usługi jest na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 i ust. 1a oraz poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy – stawka podatku w wysokości 8%.

Kasa fiskalna w gabinecie weterynaryjnym

Na mocy art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W związku z art. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 roku:

1) podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2021 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

 

Prowadzenie gabinetu weterynaryjnego co do zasady wiąże się z obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Obowiązek zakupu i używania kasy fiskalnej dla przedsiębiorcy prowadzącego gabinet weterynaryjny występuje po przekroczeniu limitu obrotów 20 000 zł w skali roku.

Możliwość korzystania ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług weterynaryjnych  ze względu na nieprzekroczenie w poprzednim roku podatkowym kwoty obrotu zrealizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w wysokości 20 000 zł, została potwierdzona w interpretacji indywidualnej sygn. IBPP3/4512-98/15/ASz z dnia 20 kwietnia 2015 roku wydanej przesz Izbę Skarbową w Katowicach.

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20.000 zł.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.