Rower, motorower, skuter - jak rozliczyć wydatki? - 360 Księgowość

Rower, motorower, skuter – jak rozliczyć wydatki?

Najpopularniejszym środkiem transportu używanym przez przedsiębiorców niezmiennie od lat jest samochód, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby rozważyć inne opcje poruszania się po mieście i poza nim (o ile nie wyklucza tego specyfika działalności). Rower, motorower, skuter – sprawdź jak rozliczać wydatki związane z poszczególnymi środkami transportu.

Czym są koszty uzyskania przychodów?

Aby wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy w działalności gospodarczej przede wszystkim powinien być poniesiony w celu uzyskania przychodów lub też utrzymania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo nie może być wymieniony w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, czyli w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przede wszystkim trzeba jednak mieć na uwadze, że osoba prowadząca firmę w razie ewentualnej kontroli musi wykazać związek przyczynowo skutkowy poniesionego wydatku z uzyskaniem, utrzymaniem bądź też zabezpieczeniem źródła przychodów. Ze względu na różnorodność kosztów i profili działalności, w odniesieniu do wielu wydatków trudno jednoznacznie określić czy może on stanowić koszt podatkowy, a tym samym obniżyć dochód przedsiębiorcy. W razie wątpliwości warto mieć na uwadze, że każda osoba prowadząca działalność może złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

W odniesieniu do jednośladów utrwaliło się stanowisko, że mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, oczywiście tylko wtedy gdy użytkowane są w celach firmowych, co przedsiębiorca ma obowiązek wykazać przez organem podatkowym w razie ewentualnej kontroli.

Rower w działalności gospodarczej

Aktywność fizyczna stała się modna, jednym ze sposobów na utrzymanie dobrej kondycji jest jazda na rowerze nie tylko w ramach wycieczek, ale także na co dzień. Wielu przedsiębiorców używa zatem roweru dojeżdżając do biura czy na spotkanie z kontrahentem. Oczywiście każdy powinien wziąć pod uwagę specyfikę jego działalności, pewne rodzaje biznesu wiążą się bowiem z koniecznością utrzymania odpowiedniego wizerunku, prestiżu. Przykładowo przyjazd rowerem na wystawny obiad z przedstawicielami korporacji, której oferujemy swoje usługi może zostać odebrany jako brak szacunku, a sam przedsiębiorca uznany za osobę beztroską. W niektórych sytuacjach sprawdza się tylko samochód, świadczący o prestiżu i mogący przyczynić się do lepszego odbioru firmy np. jako stabilne finansowo i wzbudzające zaufanie przedsiębiorstwo.

Jednoślady w firmie – środek trwały czy wyposażenie?

Osoby prowadzące działalność używające roweru, skutera bądź motoroweru do przemieszczania w celach firmowych mogą rozliczyć ich zakup. Ujęcie jednośladu w KPiR zależy od jego ceny. W ewidencji wyposażenia mamy obowiązek wykazać składniki majątku o wartości w przedziale 1 500 zł – 10 000 zł. Tańsze środki transportu również stanowią wyposażenie w firmie, jednak nie ma konieczności ujmowania a ich w ewidencji. Wszystkie takie pojazdy zaliczamy do kosztów w dacie zakupu, a wydatek umieszczamy w kolumnie 13 KPiR (Pozostałe wydatki).

Środkami trwałymi będą pojazdy spełniające łącznie następujące warunki:

 • stanowią własność lub współwłasność podatnika,
 • są nabyte lub wytworzonym we własnym zakresie,
 • są kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania,
 • mają przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
 • są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych ujmowane są w KPiR w kolumnie 13. W ten sposób wartość składnika majątku rozliczana jest jako koszt uzyskania przychodów i obniża podatek dochodowy do zapłaty.

Amortyzacja jednorazowa jednośladów

Nowi przedsiębiorcy (tacy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej) oraz mali podatnicy (tacy, których dochód ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 1 200 000 euro), mogą stosować jednorazową amortyzację. Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wynosi 50 000 euro w skali roku, pod uwagę bierzemy łączną wartość tych odpisów w danym roku podatkowym.

Stosując jednorazową amortyzację powinniśmy pamiętać, że ten przywilej nie jest dostępny w odniesieniu do każdego środka trwałego. Jednorazowa amortyzacja dotyczy bowiem środków trwałych należących do następujących grup KŚT:

 • Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne,
 • Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
 • Grupa 5 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
 • Grupa 6 urządzenia techniczne,
 • Grupa 7 środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych),
 • Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Motocykl uznawany jest za samochód osobowy, dlatego nie należy go jednorazowo amortyzować.

W przypadku środków trwałych o wartości nie przekraczającej 10 000 zł możemy dokonać jednorazowej amortyzacji (ujęcia wydatku w kosztach podatkowych w bieżącym okresie) bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków.

Części zamienne i naprawy

Użytkując w firmie rower, skuter lub motocykl, w razie konieczności wymiany poszczególnych części środka transportu lub oddania go do serwisu, tego typu wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów. Wszelkie naprawy oraz koszty eksploatacji zmniejszają dochód przedsiębiorcy, oczywiście pod warunkiem odpowiedniego ich udokumentowania. Dokumentem potwierdzającym zakup części lub serwis pojazdu, koniecznym do ujęcia kosztu w KPiR jest faktura.

Elektryczna hulajnoga czy może być kosztem?

W ostatnim czasie bardzo popularnym środkiem transportu stały się hulajnogi, szczególnie te elektryczne. Urządzenie służące wcześniej głównie do zabawy dla dzieci, dzisiaj jest powszechnym środkiem transportu.

Pojawia się zatem pytanie, czy przedsiębiorca używający elektrycznej hulajnogi do przemieszczenia się po mieście w celach firmowych może ująć ją w kosztach firmowych. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony hulajnoga będąca środkiem transportu dla przedsiębiorcy stanowi wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodów oraz nie została uwzględniona w katalogu wydatków nie będących kosztem podatkowym. Z drugiej jednak strony hulajnoga jest zabawką i pomimo rosnącej popularności wykorzystywania jej jako urządzenia służącego do przemieszczania się w różne miejsca, w razie ewentualnej kontroli wydatek może zostać zakwestionowany. Jeżeli zatem środkiem transportu osoby prowadzącej działalność jest hulajnoga, najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie napisanie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w celu ustalenia czy taki wydatek można zaliczyć do kosztów firmowych.

Czy jednoślad zakupiony przed założeniem działalności może być używany w działalności?

W odniesieniu do środków transportu częstym przypadkiem jest nabycie ich jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia firmy. Nie ma przeciwwskazań, aby takich pojazdów używać w działalności i rozliczać koszty z nimi związane, a nawet wartość ich zakupu. Wystarczy sporządzić oświadczenie o przekazaniu majątku prywatnego na cele firmowe, ustalić wartość początkową i ująć w odpowiedniej ewidencji. W przypadku, gdy posiadamy dowód zakupu wartość początkową stanowić będzie cena zakupu, w przeciwnym razie należy ustalić wartość rynkową pojazdu. Cena rynkowa to koszt takiego samego środka transportu, w podobnym stanie technicznym na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. W celu określenia wartości rynkowej należy zatem sprawdzić odpowiednie oferty sprzedaży.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.