REGULAMIN PROMOCJI "RABAT -50% na pierwszy rok licencji"

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT -50% na pierwszy rok licencji”

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT -50% na pierwszy rok licencji”

Skrócone zasady promocji „Rabat -50% na pierwszy rok licencji”

Jak skorzystać z promocji “Rabat -50% na pierwszy rok licencji”?

 1. Promocja „Rabat -50% na pierwszy rok licencji” dotyczy zakupu licencji na pakiety księgowości znajdujących się stronie www.360ksiegowosc.pl/ceny przez nowych Klientów.
 2. Nowy Klient oznacza kupującego, który jeszcze nie złożył na stronie www.360ksiegowosc.pl zamówienia we wcześniejszym terminie.
 3. Ze strony internetowej www.360ksiegowosc.pl/ceny Klient wybiera pakiet oraz okres licencji. Cena każdego produktu objętego promocją znajduje się poniżej nazwy pakietu i jest obniżona o 50% od ceny bazowej netto tej usługi.

Przykład:
Cena bazowa netto za pakiet KPiR                                                                         348,00 zł
Obowiązująca cena na pakiet KPiR w promocji 50%                                        174,00 zł

 1. Promocja „Rabat -50% na pierwszy rok licencji” nie łączy się z innymi promocjami.
 2. Promocja „Rabat -50% na pierwszy rok licencji” obowiązuje od dnia 16.04.2019 do dnia 31.05.2019 roku.

REGULAMIN

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabat -50% na pierwszy rok licencji” (,,Promocja”) jest Merit Aktiva sp. z o.o. z siedzibą w Łódź, przy ul. Sienkiewicza 85/87, NIP:521-365-05-75, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Miejscem Promocji jest strona internetowa www.360ksiegowosc.pl („Strona www”).
 3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze strony www.360ksiegowosc.pl oznaczonych „50% rabatu”.
 4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają na stronie internetowej w zakładce Ceny zakupu jednej licencji.
 5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu pakietów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 50% od bazowej ceny sprzedaży każdego z pakietów. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

Przykład:

Cena bazowa netto za pakiet KPiR                                                                     348,00 zł
Obowiązująca cena na pakiet KPiR w promocji -50%                                    174,00 zł

 1. Uczestnik Promocji może wielokrotnie wziąć w niej udział.
 2. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na stronie internetowej w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 3. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży pakietów zakupionych w ramach Promocji.
 4. Promocja obowiązuje od dnia 16.04.2019 do 31.05.2019r.
 5. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
 6. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.360ksiegowosc.pl/Regulamin_promocji_50.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 10. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.04.2019.

Łódź, dnia 16.04.2019 r.

www.360ksiegowosc.pl
Email: pomoc@360ksiegowosc.pl
tel.: 0 22 307 57 77


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.