Przegląd zmian w ewidencji VAT - JPK_V7 od 1 lipca 2021r.
Krzysztof Ulicki-Główny księgowy, trener z 15-letnim doświadczeniem w prawie podatkowym. Współpracuje z wieloma kancelariami doradztwa podatkowego

Przegląd proponowanych zmian w ewidencji VAT – JPK_V7 od 1 lipca 2021r.

Resort Finansów planuje wprowadzić z dniem 1 lipca 2021r. nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Powyższe zmiany w trakcie opiniowania projektu już zostały nieco zmodyfikowane. Jaki więc ostateczny kształt przyjęły?

Nieścisłości w oznaczeniu MPP i rewolucja

Prawodawca początkowo chciał wprowadzić w ewidencji VAT – JPK_V7 wymóg oznaczania kodem „MPP”:

 • transakcji objętych obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności,
 • transakcji, w stosunku do których podatnik dobrowolnie zastosował mechanizm podzielonej płatności,

Do tej pory kodem „MPP” oznaczone były transakcje, które obowiązkowo podlegały obowiązkowi płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a więc wypełniały łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • kwota transakcji powyżej 15.000zł brutto,
 • sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT,
 • faktura zawiera choć jeden towar lub usługę zawartą w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Powyższa zmiana po pierwsze dodała znaczną ilość pracy zarówno przedsiębiorcom jak i księgowym, po drugie wymagałaby od przedsiębiorców poświęcenia wiele czasu na szczegółowe przedstawienie wszystkich transakcji uregulowanych za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

W ostatnim czasie ustawodawca zmodyfikował jednak wymagane założenia w odniesieniu do obowiązkowego oznaczania kodem „MPP” w ewidencji VAT JPK_V7.

Od 1 lipca 2021r. nastąpi całkowita likwidacja stosowania oznaczenia „MPP” w ewidencji VAT JPK_V7.

Faktury uproszczone i nie tylko w ewidencji VAT JPK_V7

Do 30 czerwca 2021r. wymagane było, aby faktury uproszczone do 450 zł brutto (lub 100 euro) czyli faktury z numerem NIP były wykazywane tak jak standardowa faktura (rejestrowana odrębnie od miesięcznego raportu z kasy fiskalnej).

Prawodawca kilkakrotnie zastanawiał się nad zmianą powyższej zasady. Końcowo doszedł do wniosku, że od 1 lipca 2021r. podatnicy będą mogli ujmować w sposób zbiorczy (w podziale na stawki VAT) w ewidencji VAT JPK_V7 transakcje:

 • udokumentowane fakturami uproszczonymi a także paragonami kwalifikującymi się jako faktury uproszczone do wartości 450 zł brutto (lub 100 euro),
 • wynikające z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, chyba, że zostały już ujęte w ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kasy rejestrującej,
 • nieudokumentowane fakturami,
 • nieobjęte obowiązkiem dokumentowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Brak obowiązku stosowania oznaczeń GTU w niektórych przypadkach

Jedną z istotnych zmian porządkujących od 1 lipca 2021r. jest wprowadzenie braku obowiązku stosowania oznaczeń „GTU-xx”, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana:

 • „RO” – dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących,
 • „WEW” – dokumentem wewnętrznym.

Zatem, jeżeli podatnicy oznaczą dokument księgowy w ewidencji VAT JPK_V7 kodem „RO” lub „WEW” wówczas w odniesieniu do danego dokumentu nie stosują oznaczeń GTU.

Brak stosowania oznaczeń GTU w stosunku

Projekt nowelizujący ww. rozporządzenie uszczegóławia także niektóre typy towarów, których sprzedaż obliguje oznaczeniu w ewidencji VAT JPK_V7 symbolami od GTU-01 do GTU-13. Zmian prezentuje poniższa tabela.

Zmiany w oznaczeniach GTU w nowym pliku JPK_V7
Oznaczenie Zastosowanie Co nowego
GTU_01 Napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (CN 2203-2208) W związku z wątpliwościami przedsiębiorców np. w zakresie środków chemicznych lub spożywczych zawierających alkohol skonkretyzowano jakich napojów dokładnie dotyczy kod GTU_01
GTU_02 Bez zmian
GTU_03 Oleje opałowe nieujęte w GTU_02, oleje smarowe i pozostałe oleje (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90) oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją) Wiele pozycji CN dotyczących olejów, benzyn i innych paliw klasyfikowało się zarówno do GTU_02 jak i GTU_03.

Prawodawca uszczegółowił, że z wymienionych paliw wyłącza pozycje dot. smarów plastycznych, olejów smarowych, preparatów smarowych oraz smarów plastycznych.

GTU_04 Bez zmian
GTU_05 Bez zmian
GTU_06 Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7, 8, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, a także dostawa folii typu stretch określonej w poz. 9 tego załącznika Dodanie obowiązku oznaczania GTU_06 transakcję sprzedaży folii typu stretch, jeżeli stanowi ona przedmiot odrębnej dostawy.
GTU_07 Pojazdy oraz części (CN ex 8701–8708) Uszczegółowiono, iż nie tylko transakcje sprzedaży części do pojazdów podlegają oznaczeniu GTU_07, ale także części do zbywanych pojazdów, one także podlegają oznaczeniu GTU_07
GTU_08 Metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy Uszczegółowiono pozycję (nr 1) z załącznika nr 12 do ustawy o VAT, z której metale szlachetnie i nieszlachetne podlegają oznaczeniu GTU_08.
GTU_09 Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, wyłącznie objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97) Zawężenie stosowanie oznaczenia GTU_09 do wszelkich produktów leczniczych wymienionych przez Ministra Zdrowia w obwieszczeniu od dopuszczonych na terytorium RP lekach i wyrobach medycznych.
GTU_10 Budynki, budowle i grunty oraz ich części i udziały w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Doprecyzowano, iż oznaczeniem GTU_10 będzie podlegać nie tylko dostawa budynków, budowli, gruntów, ale również ich części i udziały w prawie własności, a także przeniesienie prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jak właściciel
GTU_11 Bez zmian
GTU_12 Bez zmian
GTU_13 Bez zmian

Zmiana w oznaczeniu „TP”

Od 1 lipca 2021r. ustawodawca zamierza wprowadzić podstawowy próg wyznaczający obowiązek stosowania kodu „TP” właściwego dla oznaczania transakcji, gdzie pomiędzy stronami transakcji istnieją powiązania prawno-organizacyjne, kapitałowe oraz rodzinne.

Oznaczeniu „TP” będą podlegały transakcje, w realizacji których występują ww. powiązania pomiędzy kupującym i sprzedającym a wartość należności za transakcję przekracza kwotę 15.000zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.

WSTO oraz usługi elektroniczne

Prawodawca zdecydował, iż od dnia 1 lipca 2021r. ulega likwidacji kod „SW” oraz dotychczasowe znaczenie kodu „EE”.

W ich miejsce zostaną wprowadzone oznaczenia:

 • WSTO_EE za pomocą którego podatnik oznaczy dokonaną transakcję wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów (WSTO), które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
 • WSTO_EE za pomocą którego podatnik oznaczy dokonaną transakcję świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju,
 • IED (od 1 stycznia 2022r.) przy pomocy którego podatnik ułatwiający dostawę (np. sklepy internetowe) oznaczy dostawę towarów stanowiącą WSTO oraz niestanowiącą WSTO dokonaną na rzecz osób niebędących podatnikami, który nie korzysta z procedury szczególnej (VAT-OSS lub odpowiadających im regulacjach innych państw członkowskich Unii Europejskiej), dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju – oznaczenie

Natomiast od lipca 2021r. do grudnia 2021r. podatnicy w ewidencji VAT JPK_V7 za pomocą oznaczenia „EE” będą obowiązkowo oznaczać transakcje dotyczące:

 • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju,
 • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zmiana doprecyzowująca ma związek z wprowadzeniem pakietu zmian w e-handlu.

Zmiana w oznaczeniu ulgi na złe długi od stycznia 2022r.

Fiskus planuje wprowadzić od stycznia 2022r. obowiązek ujmowania przy każdej fakturze w czasie jej rejestracji w ewidencji VAT JPK_V7:

 • termin płatności faktury,
 • datę uregulowania zobowiązania wynikającego z zarejestrowanej faktury w przypadku płatności po terminie.

Za pośrednictwem tych danych organy skarbowe będą mogły na bieżąco śledzić przeterminowane faktury. Będzie wiązało się uwidocznieniem, które faktury podlegają obowiązkowi korekty odliczonego podatku VAT na podstawie ulgi na złe długi z uwagi na nieuregulowanie faktury powyżej 90 dni licząc od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Przy tej okazji warto wspomnieć, iż doprecyzowano, że dłużnik dokonujący w ewidencji VAT JPK_V7 korekty odliczonego podatku VAT z nieopłaconej faktury (ulga na złe długi) może ją wykazać na podstawie sporządzonego dokumentu wewnętrznego z oznaczeniem „WEW”. W odróżnieniu od powyższej zmiany – oznaczenie „WEW” korekty z tytułu ulgi na złe długi po stronie dłużnika będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2021r.

 

 

Masz sugestię lub pomysł, co można zmienić lub ulepszyć, napisz do Nas, wszelkie pomysły są mile widziane!

O wszystkich funkcjach naszego programu dowiesz się na naszej stronie z cenami oraz z naszych podręczników, znajdziesz je pod tym adresem.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami:

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.