Błędna data faktury – czy można skorygować?
Karolina Szopa - Samodzielna księgowa, publicystka, absolwentka kierunku Matematyka w finansach i ekonomii na Politechnice Krakowskiej

Błędna data faktury – czy można skorygować?

Faktura to dokument wystawiany przez sprzedawcę, używany w obrocie gospodarczym i stanowiący podstawę dokonania dostawy towarów lub wykonania usług.

Jakie dane powinna zawierać faktura?

Zgodnie z art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług faktura powinna zawierać:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku

od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b;

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której

mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie

zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość

sprzedaży netto);

12) stawkę podatku albo stawkę podatku od wartości dodanej w przypadku korzystania z procedur szczególnych,

o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a, 7 i 9;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż

zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek

podatku;

15) kwotę należności ogółem.

 

W jaki sposób skorygować błędną datę?

Faktura powinna zawierać w szczególności:

  • datę wystawienia oraz
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 (datę otrzymania zaliczki, zadatku itd.) o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Zamieszczenie przez sprzedawcę błędnej daty wystawienia, dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty implikuje konieczność wystawienia faktury korygującej.

Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury, podatnik wystawia fakturę korygującą.

Jeżeli zatem przedsiębiorca występujący w roli sprzedawcy i dokumentujący daną transakcję na podstawie faktury VAT, stwierdzi pomyłkę w zakresie daty zawartej na fakturze, należy poprawić błąd wystawiając fakturę korygującą.

Nie ma natomiast możliwości korygowania daty zawartej na fakturze (daty wystawienia, dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty), która została wskazana zgodnie z rzeczywistością.

Jeżeli data wskazana na fakturze nie wynika z błędu, a np. zamiaru dostosowania daty zawartej na fakturze do daty rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT, to nie należy wystawiać faktury korygującej mającej na celu poprawienie daty wskazanej na fakturze.

Skorygowana w taki sposób faktura nie dokumentowałaby bowiem rzeczywistego przebiegu transakcji, korygowanie daty, która została wskazana zgodnie z rzeczywistością nie powinno mieć miejsca.

 

Artykuł przygotowany przez naszą specjalistkę Karolinę Szopa

 


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.