Praktyczne ujęcie amortyzacji samochodu osobowego w 2019r.

Praktyczne ujęcie amortyzacji samochodu osobowego w 2019r.

Zmiany w przepisach dotyczących limitów sumy odpisów amortyzacyjnych od użytkowanych w firmie samochodów osobowych dostarczyły podatnikom wielu wątpliwości. Wiele kwestii problemowych dotyczyło momentu (roku) przyjęcia na stan tego typu składników majątku. Brak z kolei przepisów przejściowych dotyczących powyższych zmian w amortyzacji składników majątku wywołał kolejne fale wątpliwości. Dlatego dobrze przyjrzeć się bliżej omawianym poniżej zmianom.

Zmiany w limicie amortyzacji samochodu osobowego w 2019r.

Od stycznia 2019r. obowiązuje nowy maksymalny limit łącznej, możliwej do ujęcia w kosztach firmy wartości amortyzacji samochodu osobowego w kwocie 150.000zł. Do końca 2018r. limit ten wynosił 20.000euro.

Nie uległy natomiast zmianie podstawowe kwestie ustalania wartości początkowej samochodów osobowych czy metodologii dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Mimo to, podatnicy mają wiele problemów z zastosowaniem nowego limitu amortyzacji  150.000zł.

W przypadku samochodów wziętych w leasing operacyjny należy zauważyć, że limit ten dotyczy przede wszystkim wartości kapitałowej przedmiotu leasingu, (jeżeli jest to samochód osobowy), ale także ubezpieczenia liczonego od wartości samochodu osobowego zarówno leasingowanego jak i zakupionego na firmę oraz przyjętego na podstawie oświadczenia.

Co oznacza termin samochód osobowy

Zgodnie za art. 5a pkt 19a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwanej dalej ustawą o PIT przez samochód osobowy prawodawca uważa pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

 • pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, żuraw samochodowy,
 • pozostałych pojazdów samochodowych określonych drogą rozporządzenia przez Ministra Finansów.

Limit amortyzacji 150.000zł

Limit amortyzacji 150.000zł obowiązuje od stycznia 2019r. Dotyczy wyłącznie samochodów osobowych, ale uwaga, jeżeli nawet pojazd stanowi samochód osobowy, ale dla celów VAT spełnia wszystkie wymogi dla możliwości 100% odliczenia VAT, wówczas limit 150.000zł nie znajduje zastosowania.

Sytuacja ta nie dotyczy przypadku prawa do 100% odliczenia VAT z tytułu wydatków na zakup i eksploatację samochodów osobowych, dla których jest prowadzona ewidencja przebiegu kilometrów VAT i używane są wyłącznie na cele prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota limitu oznacza maksymalną łączną sumę odpisów amortyzacyjnych ustalonych od wartości początkowej samochodu osobowego, jakie podatnik może ująć w koszty firmy amortyzując osobówkę metodą liniową, degresywną czy według stawki indywidualnej.

Ponadto nie uważa się za koszty firmowe tej części odpisów amortyzacyjnych liczonych od wartości początkowej samochodu osobowego przewyższającej sumę 225.000zł w odniesieniu do samochodów osobowych o napędzie elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Odpisy amortyzacyjne w praktycznym ujęciu

Podatnik, który nabył i przyjął do używania samochód osobowy np. w 2018r. o wartości powyżej 20.000 euro, to w rozliczeniu za pierwszy miesiąc styczeń 2019r. po zmianie limitu na 150.000zł może ująć większe odpisy amortyzacyjne.

Bardzo ważną kwestią jest to, że większe odpisy amortyzacyjne będą dokonywane w odniesieniu tylko do pozostałego okresu amortyzacji.

Przykład 1

Podatnik zakupił i przyjął do używania w miesiącu 07/2018r. nowy samochód osobowy o wartości początkowej 120.000zł. Dla uproszczenia limit 20.000 euro określono na 86.000zł. Dla danego samochodu przyjęto metodę liniową (20% rocznie). Podatnik ustalił odpisy amortyzacyjne od wartości maksymalnego limitu dla samochodów osobowych, czyli 86.000zł:

 • odpis roczny – 86.000zł x 20% = 17.200zł,
 • odpis miesięczny – 17.200zł / 12 miesięcy = 1.433,33zł

Od miesiąca 08/2018r. do 12/2018r. podatnik ma prawo ująć maksymalnie 1.433,33zł miesięcznego odpisu amortyzacyjnego.

Natomiast od miesiąca 01/2019r. podatnik w koszty firmowe ujmie odpis amortyzacyjny ustalony od pełnej wartości 120.000zł z uwagi na to, że kwota ta zmieściła się w maksymalnym limicie obowiązującym w 2019r.:

 • odpis roczny – 120.000zł x 20% = 24.000zł,
 • odpis miesięczny – 24.000zł / 12 miesięcy = 2.000zł

Zatem od miesiąca 01/2019r. do końca trwania okresu amortyzacji podatnik ma prawo ująć w comiesięczne koszty firmowe 2.000zł miesięcznego odpisu amortyzacyjnego.

Przykład 2

Podatnik zakupił i przyjął do firmy w miesiącu 01/2018r. używany samochód osobowy o wartości początkowej 260.000zł. Dla uproszczenia limit 20.000 euro określono na 86.000zł. Dla danego samochodu przyjęto indywidualną stawkę amortyzacyjną (40% rocznie). Podatnik ustalił odpisy amortyzacyjne od wartości maksymalnego limitu dla samochodów osobowych, czyli 86.000zł:

 • odpis roczny – 86.000zł x 40% = 34.400zł,
 • odpis miesięczny – 34.400zł / 12 miesięcy = 2.866,66zł

Od miesiąca 01/2018r. do 12/2018r. podatnik ma prawo ująć maksymalnie 2.866,66zł miesięcznego odpisu amortyzacyjnego.

Natomiast od miesiąca 01/2019r. podatnik w koszty firmowe ujmie odpis amortyzacyjny ustalony od większej wartości 150.000zł:

 • odpis roczny – 150.000zł x 40% = 60.000zł,
 • odpis miesięczny – 60.000zł / 12 miesięcy = 5.000zł

Zatem od miesiąca 01/2019r. do końca trwania okresu amortyzacji podatnik ma prawo ująć w comiesięczne koszty firmowe 5.000zł miesięcznego odpisu amortyzacyjnego.

Samochody osobowe nabyte w drodze darowizny czy spadku

Limit 150.000zł stanowiący ograniczenie odpisów amortyzacyjnych dotyczy także samochodów osobowych nabytych na drodze darowizny albo w spadku. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie za art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o PIT nie uważa się za koszty firmowe odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • nabytych nieodpłatnie, z wyjątkiem nabytych w drodze spadku, jeżeli:

– nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub

– dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

– nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, lub

– nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku,

 • jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte, lecz niezaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 • oddanych do nieodpłatnego używania – za miesiące, w których składniki te były oddane do nieodpłatnego używania.

Wykluczenie możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie (wyłącznie z punktu 1), poza nabyciem na drodze spadku, podatnik zastosuje rozliczając dochody od stycznia 2018r.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 9 ustawy o PIT wyłączenia z punktu 1 nie stosuje się do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w drodze darowizny, jeżeli darczyńca dokonywał uprzednio odpisów amortyzacyjnych od tych składników.

Jeżeli podatnik darczyńca jednak nie dokonywał wcześniej odpisów amortyzacyjnych, wówczas obdarowany nie zaliczy amortyzacji w koszty (liczonej od miesiąca otrzymania darowizny). Przepis ten znajduje swoje zastosowanie również do rozliczenia dochodów od stycznia 2018r.

W 360 Księgowość amortyzację naliczysz w menu Środki Trwałe > Amortyzacja, szczegółowe podręczniki znajdują się w dziale POMOC.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.