Zmiana formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany w ciągu roku

Obowiązkowa zmiana formy opodatkowania w trakcie roku – Ryczałt ewidencjonowany

Podatnik, który chce dokonać zmiany formy opodatkowania, może to zrobić dopiero po zakończeniu danego roku – do 20 stycznia roku następnego. Mogą natomiast zaistnieć okoliczności, w których zmiana formy opodatkowania będzie miała charakter obowiązkowy i to w ciągu roku bowiem podatnik dokonał czynności niedozwolonych dla korzystania z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Przyczyny utraty prawa w ciągu roku do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy stosujący ryczałt ewidencjonowany tracą do niego prawo w ciągu roku, jeżeli trakcie jego trwania:

 • rozpoczną wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (nie dotyczy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii),
 • dokonają sprzedaży towarów handlowych lub usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom jakie wykonywali uprzednio w roku poprzedzającym rok podatkowy albo obecnie wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy,
 • zainicjują działalność (dzień uzyskania przychodu) polegającą na:
 1. prowadzeniu aptek,
 2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 5. świadczenie usług wykluczających zastosowanie ryczałtu (link to artykułu wyszczególniającego rodzaje usług zakazanych dla ryczałtu),
 6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
 • podejmują wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

– jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Utrata prawa do ryczałtu w trakcie roku i co dalej

Podatnik jest zobligowany dokładnie od dnia, w którym utracił prawo do ryczałtu (z powodu wystąpienia jednej z powyższych przesłanek) zastosować opodatkowanie w formie zasad ogólnych i rozpocząć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Uwaga: po utracie prawa do ryczałtu nie ma możliwości wybrania dla pozostałej części roku opodatkowania w formie karty podatkowej czy podatku liniowego.

Utrata prawa do ryczałtu a spis z natury

Podatnicy, którzy utracili prawo do opodatkowania swojej działalności ryczałem ewidencjonowanym do końca roku kalendarzowego mają obowiązek sporządzić na dzień utraty tego prawa spis z natury.

Rozliczenie podatku przed utratą i po utracie prawa do ryczałtu w trakcie roku

Rozliczenie podatku za rok, w którym podatnik utracił prawo do ryczałtu ewidencjonowanego odbywa się w następujący sposób:

 • od początku roku do dnia poprzedzającego dzień utraty prawa do ryczałtu podatnik rozlicza przychody stosując opodatkowanie ryczałtem oraz prowadzi ewidencję przychodów,
 • od dnia utraty prawa do ryczałtu do końca roku podatnik jest zobowiązany stosować zasady ogólne opodatkowania oraz zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Podatnicy dokonujący rocznego rozliczenia za rok, w którym utracili prawo do ryczałtu zobowiązani są złożyć dwa zeznania:

 • PIT -28, w którym uwzględnią przychody od początku roku do dnia poprzedzającego dzień utraty prawa do ryczałtu,
 • PIT -36, w którym uwzględnią przychody i koszty od dnia utraty prawa do ryczałtu do końca roku kalendarzowego.

Przekroczenie rocznego limitu przychodów 250.000euro

Z opodatkowania osiąganych przychodów ryczałtem ewidencjonowanym nie będę mogli skorzystać również ci, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 250.000 euro czyli 1.078.425zł.

Warto przy tej okazji zaznaczyć, iż podatnicy którzy w ciągu danego roku np. 2017 przekroczyli roczny limit przychodów 250.000 euro mogą do końca tego roku kontynuować stosowanie ryczałtu. Dopiero w roku następnym (od 1 stycznia 2018r.) po roku przekroczenia limitu przychodów 250.000 euro mają obowiązek zastosować nową formę opodatkowania – zasady ogólne. Nie mogą wybrać w (2018 rok) tym wypadku karty podatkowej czy podatku liniowego. Dopiero w następnym roku (2019 rok) jeżeli spełnią warunki dla opodatkowania kartą podatkową bądź podatkiem liniowym, będą mogli zastosować jedną albo drugą formę opodatkowania.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.