Zmiana formy opodatkowania na kartę podatkową w ciągu roku

Obowiązkowa zmiana formy opodatkowania w trakcie roku – karta podatkowa

Podatnik, który chce dokonać zmiany formy opodatkowania, może to zrobić dopiero po zakończeniu danego roku – do 20 stycznia roku następnego. Mogą natomiast zaistnieć okoliczności, w których zmiana formy opodatkowania będzie miała charakter obowiązkowy i to w ciągu roku bowiem podatnik dokonał czynności niedozwolonych dla korzystania z opodatkowania kartą podatkową.

Przyczyny utraty w ciągu roku prawa do opodatkowania kartą podatkową

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy stosujący kartę podatkową, którzy w trakcie roku podatkowego:

 • dokonają rozszerzenia działalności gospodarczej o inny rodzaj aniżeli wyszczególniony w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • ich małżonkowie rozpoczną prowadzenie takiej samej działalności gospodarczej,
 • rozpoczną produkcję wyrobów akcyzowych,
 • rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej za granicą,
 • będą korzystać z usług podwykonawców,
 • dokonają zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • przekroczą dozwoloną wysokość zatrudnienia osób na umowę o pracę przy karcie podatkowej (6 albo 5 albo 3 w zależności od rodzaju działalności),
 • otworzą inną działalność – w ramach karty podatkowej podatnik ma możliwość prowadzenia jednej działalności,

– utracą w trakcie roku prawo korzystania z opodatkowania kartą podatkową do końca danego roku kalendarzowego.

Jak należy postąpić w przypadku utraty w trakcie roku prawa do karty podatkowej

Podatnicy, którzy stracili w trakcie roku prawo do kontynuowania opodatkowania prowadzonej działalności kartą podatkową z uwagi na likwidację działalności bądź zaistnienie jednej z powyższych przesłanek są zobligowani w terminie 7 dni od wystąpienia tej zmiany do przekazania zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika.

Powyższe zawiadomienie podatnicy składają na formularzu PIT-16Z.

Ponadto należy podkreślić, iż to właśnie dzień utraty prawa do opodatkowania działalności kartą podatkową będzie pierwszym dniem podlegania opodatkowania ryczałtem albo zasadami ogólnymi w zależności co wybierze podatnik. Niestety w powyższej sytuacji utraty prawa do karty podatkowej podatnicy nie mogą do końca danego roku kalendarzowego wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym.

Warto również podkreślić, że podatnik po utracie prawa do dalszego stosowania dotychczasowej, zryczałtowanej formy opodatkowania prowadzonej działalności jaką jest karta podatkowa będzie zobligowany:

 • w przypadku stosowania do końca danego roku kalendarzowego zasad ogólnych do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • w przypadku stosowania do końca danego roku kalendarzowego ryczałtu ewidencjonowanego do prowadzenia ewidencji przychodów.

Ponadto Podatnicy mają także obowiązek począwszy od dnia utraty prawa do korzystania z opodatkowania kartą podatkową:

 • obliczać i odprowadzać w ciągu roku zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy – w przypadku przejścia na ryczałt,
 • opodatkować zgodnie z zasadami ogólnymi pozostałą część okresu danego roku podatkowego – w przypadku przejścia na zasady ogólne.

Utrata prawa do karty podatkowej a spis z natury

Podatnicy, którzy utracili prawo do opodatkowania prowadzonej działalności do końca danego roku kalendarzowego kartą podatkową mają obowiązek sporządzić na dzień utraty tego prawa spis z natury.

Uwaga na zmiany przepisów odnośnie braku obowiązku zawiadamiania o zaprowadzeniu PKPiR

Podatnicy którzy przechodzą na zasady ogólne albo podatek liniowy, niezależnie od okoliczności zmiany formy opodatkowania nie mają już obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia PKPiR.

Kiedy urząd skarbowy może wydać decyzję o utracie prawa do dalszego stosowania w ciągu roku kalendarzowego karty podatkowej

Naczelnik urzędu skarbowego może wydać decyzję o wygaśnięciu prawa do dalszego stosowania opodatkowania działalności podatnika kartą podatkową do końca roku kalendarzowego w sytuacji, gdy podatnik:

 • umieści nieprawdziwe lub nieodpowiadające rzeczywistości dane na rachunku lub fakturze dokumentującej sprzedaż towaru lub wykonanie usługi,
 • we wniosku o wybór karty podatkowej jako formy opodatkowania poda dane nieodpowiadające stanowi faktycznemu,
 • nie prowadzi ewidencji zatrudnienia albo prowadzi ją w sposób nierzetelny,
 • nie dokona zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni
  o zaistniałych okolicznościach skutkujących utratą w ciągu roku prawa do karty podatkowej.

Ponadto w sytuacji wydania decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego o wygaśnięciu prawa do dalszego stosowania opodatkowania działalności podatnika kartą podatkową do końca roku kalendarzowego podatnik będzie zobowiązany ustalić oraz opłacić zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych za cały rok kalendarzowy. Natomiast zapłacone kwoty podatku (w czasie stosowania opodatkowania kartą podatkową) do momentu utraty prawa do opodatkowania kartą podatkową zostaną zaliczone na poczet zaliczek na podatek dochodowy z tytułu zasad ogólnych. Poza tym w tej sytuacji podatnik nie ma możliwości przejść w danym roku na ryczałt ewidencjonowany skutkiem czego powstanie obowiązek założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatnik otrzymał decyzję o wygaśnięciu prawa opodatkowania działalności kartą podatkową.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.