Nowości w podatku od towarów i usług 2019r. i nie tylko - Cz1

Nowości w podatku od towarów i usług 2019r. i nie tylko – Część 1

Co roku nowe uregulowania w ustawie o VAT wymagają od podatników wzmożonej czujności na proponowane przez Resort Finansów zmiany. Do zmian każdy podatnik próbuje przygotować się na różne sposoby. Jednym z nich jest bieżące śledzenie zmian. Warto, więc zapoznać się z nowymi uregulowaniami w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, aby bliżej poznać, w jakich sferach VAT nastąpi zmiana dla małych podatników i jakie wywoła to skutki podatkowe.

Co nowego w aspekcie kas fiskalnych

Podatnicy pieczołowicie przygotowywali się na nadejście nowych kas fiskalnych zwanych kasami fiskalnymi on-line. Początkowo miały one znaleźć swoje zastosowanie dla niektórych branż już w 2019r. jednak okazało się, że wciąż nie ma zatwierdzonej nowelizacji ustawy o VAT, która normalizowałaby a raczej wprowadzałaby istotę i funkcjonowanie nowych kas fiskalnych. Producenci oraz serwisanci kas fiskalnych nadal nie posiadają w swojej ofercie kas fiskalnych on-line a jeżeli nawet takowe mają to bez potrzebnej homologacji.

Zatem na dzień dzisiejszy nie ma ani obowiązku stosowania kas fiskalnych on-line ani nie wiadomo, kiedy regulacje prawne ich dotyczące będą zatwierdzone.

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących w 2019r.

Ustawodawca w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadził kolejne zmniejszenie możliwości zastosowania zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych w aspekcie ewidencji przychodów na rzecz osób prywatnych (nieprowadzących działalności). Zwolnienia z obowiązku rejestracji tych przychodów za pomocą kas fiskalnych w 2019r. nie obejmą już usług w zakresie:

  • transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta,
  • transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich,
  • utrzymania porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni (nie dotyczy usług zagospodarowywania terenów zieleni).

Natomiast powstała możliwość zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych dla dostawy towarów i świadczenia usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku prowadzenia przez te koło ewidencji przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Ponadto warto odnotować, że limit sprzedaży obligujący rozpoczęcie ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej pozostał na niezmienionym poziomie, czyli 20.000zł. Z kolei nowością w ramach przepisów ww. rozporządzenia obowiązującego od stycznia 2019r. jest obowiązek rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej dopiero od 1 czerwca 2019r. wobec podatników, którzy po wejściu w życie nowego rozporządzenia, utracili zwolnienie. Pozostali podatnicy nadal będą zobowiązani zakupić kasę fiskalną w ciągu dwóch miesięcy licząc od miesiąca następnego po ustaniu przyczyny zwolnienia z kasy.

Nowy plik JPK zastąpi deklaracje VAT i JPK_VAT

Od lipca 2019r. do obiegu w stosowaniu przez podatników VAT ma wejść nowy plik JPK_VDEK zastępujący zarówno deklarację VAT jak i plik JPK_VAT. Plik ten ma zawierać także wszelkie informacje, które dotychczas ujmowano we wnioskach do deklaracji VAT typu VAT-ZZ, VAT-ZT czy informacje o kwocie do przeniesienia, zwrotu, zapłaty oraz skończywszy na opcjach wykorzystywanych przy korekcie podstawy opodatkowania i kwoty podatku VAT należnego czy też podstawy VAT kosztów i podatku VAT naliczonego.

Docelowo JPK_VDEK ma zastąpić także deklaracje VAT-27 oraz VAT-UE oraz w miarę upływu czasu także i pozostałe. Skutkiem przesyłania jednego pliku będzie łączne przekazanie fiskusowi kompletnej informacji za dany okres rozliczeniowy. Jednakże na dzień dzisiejszy Resort Finansów będzie wymagał składania także deklaracji VAT od lipca 2019r. razem z nowym typem plików. Czy za kilka miesięcy będzie to także będzie obowiązywać na razie nie wiadomo.

Ostatnio Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy o zmianie ustawy zasadniczej VAT oprócz obowiązku stosowania pliku JPK_VDEK zaproponowało niestety niekorzystną zmianę w postaci nałożenia kary w kwocie 500zł wobec podatnika, który przesłał plik z nieprawidłowymi danymi lub z błędami. Powyższa kara będzie dotyczyć każdego stwierdzonego błędu, jeżeli podatnik nie dokona jego korekty w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia następnego po dniu otrzymania wezwania z urzędu skarbowego.

Nadal dokładnie nie wiadomo jak będzie wyglądać elektroniczny przekaz pliku JPK_VDEK w odniesieniu do podatników rozliczających VAT kwartalnie.

Nowa instytucja – Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

W 2020r. swój początek działalności będzie miała Wiążąca Informacja Stawkowa, która będzie miała za zadanie przypisywać właściwe stawki VAT, (czyli przejmie zdanie wykonywane dotąd przez GUS). Warto przypomnieć, iż aktualnie podatnicy kierują wnioski o nadanie numeru PKWiU dla sprzedawanych przez siebie towarów lub usług do Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei składając wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej każdorazowo o wydanie indywidualnej interpretacji podatnik otrzymuje każdorazowo informację, iż przedmiotem interpretacji nie jest to, czy właściwie przypisał symbol PKWiU do sprzedawanych towarów lub usług. Zatem KIS w żaden sposób nie analizuje czy podatnik zastosował właściwą stawkę VAT tylko korzysta z numeru przedstawionego przez podatnika.

W planach Ministerstwa Finansów jest także nadanie przez WIS podatnikowi swoistej ochrony przez niekorzystnymi interpretacjami w zakresie stawek VAT ze strony urzędu skarbowego. W praktyce zarówno urzędy jak i dyrektor KIS wydając interpretacje będą zobowiązani do nie kwestionowania stawek ustalonych dla danego podatnika przez WIS. Ponadto dyrektor KIS nie będzie również wydawał odrębnych interpretacji indywidualnych w sprawach stawek w zakresie ustalonym przez WIS.

Inni podatnicy, którzy będą sprzedawali dokładnie te same towary lub usługi, co podatnik, który otrzymał decyzję od WIS, będą mogli także posługiwać się powyższą decyzją przed organami podatkowymi w zakresie, w jakim została ona wydana.

Wniosek o wydanie decyzji w zakresie właściwych stawek VAT będą mogli składać podatnicy czynni i zwolnieni z VAT natomiast sama decyzja ma zawierać nazwę i opis towaru lub usługi, nadany przez WIS numer CN (klasyfikacji celnej towarów) lub PKWiU oraz właściwą stawkę VAT dla towaru lub usługi będącego przedmiotem zapytania.

Centralny rejestr faktur

Od lipca 2019r. Ministerstwo planuje wprowadzenie kolejnej instytucji nadzorującej, która przybierze nazwę centralny rejestr faktur. System ten będzie zawierał wszystkie faktury wystawiane i otrzymane przez podatników VAT i będzie pobierał dane już z nowych plików JPK_VDEK.

Zadaniem tej instytucji ma być docelowo nie tylko zbieranie informacji o wszystkich fakturach, ale także przekazywanie tych danych do urzędów skarbowych, ale i do podatników, aby mogli w miarę szybko zidentyfikować czy w rejestrach VAT firmy widnieją wszystkie faktury kontrahentów i dokonać stosownej korekty. Podatnik, który w terminie złoży korektę nie będzie obciążany karą przez urząd skarbowy.

Warto dodać, iż aktualnie podatnicy przeważnie otrzymują powiadomienia z Ministerstwa Finansów w sprawie różnych nieprawidłowości występujących w plikach JPK_VAT wraz z informacją o ewentualnej konieczności dokonania korekty JPK_VAT (oraz deklaracji VAT).

Bony w 2019r.

Do tej pory na próżno szukać w ustawie o VAT sposobu przewidzianego dla opodatkowania bonów i voucherów. Zróżnicowane okoliczności podatkowe funkcjonowania bonów w gospodarce polskiej, ale także i w pozostałych krajach Unii Europejskiej spowodowały utworzenie jednolitej linii opodatkowania bonów w ramach Wspólnoty dyrektywą Rady UE. Zastosowanie w Polsce nowych przepisów będzie dotyczyło bonów wyemitowanych od 1 stycznia 2019r.

Ustawodawca zdefiniował pojęcie bonu, którym nazwał instrument za podlegający wymianie za towar lub usługę i stanowiący zapłatę wynagrodzenia za dany towar lub usługę.

Ponadto wyszczególnił dwa rodzaje bonów a mianowicie:

  • bon jednego przeznaczenia (SPV),
  • bon różnego przeznaczenia.

W przypadku wystąpienia pierwszego bonu muszą być spełnione na dzień emisji przesłanki takiej jak:

  • znane miejsce świadczenia usługi lub sprzedaży towarów dotyczące danego bonu,
  • znana kwota podatku VAT należnego (lub podatku od wartości dodanej, ewentualnie podatku o podobnym charakterze) z tytułu sprzedaży danego towaru lub usługi, które są objęte danym bonem.

Niespełnienie choćby jednego warunku powoduje, ze podatnik będzie miał do czynienia z bonem różnego przeznaczenia.

Warto w tym miejscu przytoczyć, kiedy wystąpi tzw. moment emisji bonu. Będzie nim pierwszy dzień wprowadzenia go do obrotu, przy czym nie znaczy to jego wydruk tylko pierwsze przekazanie klientowi.

Dlaczego ten dzień jest tak istotny? W przypadku bonów pierwszego przeznaczenia dzień ten będzie dniem powstania obowiązku opodatkowania tego bonu podatkiem VAT.

Z kolei w sytuacji przekazania klientowi bonu różnego przeznaczenia nie będzie to powodowało konieczności opodatkowania wartości tego bonu w tym dniu przez podatnika sprzedawcę. Dopiero dzień wymiany tego bonu na towar lub usługę będzie powodowało konieczność opodatkowania tej transakcji.


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.