Nowe rozwiązania dla najmniejszych w PIT Część 1 - 360 Księgowość

Nowe rozwiązania dla najmniejszych w PIT Część 1

Zarówno 2017r. jak i 2018r. to lata sporych zmian na płaszczyźnie ustaw podatkowych. O ile dla dużych podatników zmiany mogą być odbierane nieco inaczej o tyle każda zmiana przepisów podatkowych dla małych podatników ma ogromne znaczenie.

Nowa ulga amortyzacyjna na zakup fabrycznie nowych środków trwałych

Od połowy 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, która wprowadziła możliwość jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych do kwoty maksymalnie 100.000zł. Amortyzacji tej nie ma możliwości zastosowania do gruntów, nieruchomości, obiektów inżynierii lądowej oraz środków transportu. Natomiast będzie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od fabrycznie nowych środków trwałych z kategorii KŚT (klasyfikacji środków trwałych) 3,4,5,6,8 czyli od:

3 – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE,

4 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA,

5 – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE,

6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE,

8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE.

Warto podkreślić, iż ten rodzaj amortyzacji jest niezależny od dotychczasowo występującej jednorazowej amortyzacji o limicie 50.000 euro rocznie. Ten rodzaj nadal pozostaje do dyspozycji podatników co powoduje, iż będą oni mieli do dyspozycji 2 narzędzia umożliwiające ujęcie nabycia środków trwałych jednorazowo w koszty.

Zwiększenie progu amortyzacyjnego dla jednorazowego ujęcia w koszty

Kolejną ciekawą propozycją dla małych podatników obowiązującą w 2018r. jest podwyższenie dotychczasowego progu rozpoczęcia amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z 3.500zł do 10.000zł. Na tę zmianę czekało bardzo wielu podatników. Aktualnie podatnicy mają możliwość zakupić środek trwały do kwoty 10.000zł i ująć go jednorazowo w koszty bez obowiązku wprowadzania go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dobrym przykładem może być tutaj tańszy samochód osobowy, który w żaden sposób nie można jednorazowo amortyzować. Jeżeli jednak podatnik dokona nabycia danego samochodu osobowego do kwoty 10.000zł, to będzie mógł go ująć jednorazowo w koszty.

Zmiany w kwocie wolnej od podatku w 2018r.

W roku 2018 ustawodawca zafundował podatnikom także podwyższenie progów kwoty wolnej od podatku w zależności od wysokości osiąganych dochodów. Progi kwoty wolnej podatnicy będą ustalać według poniższego schematu:

 • kwota wolna 1440 zł jeżeli podstawa opodatkowania nie przekroczy kwoty 8000 zł,
 • kwota wolna 1440 zł pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru:
  883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) 5 000 zł – dla podstawy opodatkowania od 8 000 zł do kwoty 13 000 zł,
 • kwota wolna 556,02 zł jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 13 000 zł i będzie mniejsza od 85.528 zł,
 • kwota wolna 556,02 zł pomniejszona o kwotę obliczoną według wzoru:
  556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) 41 472 zł jeżeli podstawa opodatkowania jest wyższa od 85 528 zł ale niższa od kwoty 127.000 zł.

Większy limit kwotowy zwalniający świadczenie z ZFŚS

Ustawodawca powiększył z 380zł do 1000zł kwotę zwolnienia z podatku dochodowego świadczenia otrzymywanego przez pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Powyższy limit znajdzie także zastosowanie w przypadku świadczeń dotyczących:

 • opieki nad dziećmi,
 • korzystanie ze żłóbka,
 • skorzystanie z przedszkola.

Brak obowiązku uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy poniżej kwoty 1.000zł

Ciekawą propozycją dla małych podatników w 2018r. jest wprowadzenie możliwości nieopłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku w przypadku wystąpienia zaliczki na podatek za dany miesiąc
w kwocie mniejszej niż 1.000zł. Podatnicy, którzy będą jednak chcieli uiszczać zaliczki na dotychczasowych zasadach mają prawo do kontynuacji dotychczasowego sposobu opłacania.

Koniec z przekazywaniem zawiadomienia o zaprowadzeniu PKPiR do urzędu skarbowego

Podatnicy dotychczas w wielu sytuacjach mieli obowiązek wysłania do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenia o rozpoczęciu prowadzenia PKPiR. Przypadki takie miały miejsce m.in. przy rozpoczęciu działalności czy powierzeniu prowadzenia ksiąg kancelarii podatkowej. Począwszy od stycznia 2018r. wobec podatników, którzy pierwszy raz wybrali formę opodatkowania dla której właściwą ewidencję jest PKPiR (czyli zasady ogólne albo podatek liniowy) bądź dokonali zmiany dotychczasowej formy opodatkowania np. z ryczałtu na zasady ogólne lub podatek liniowy nie będą zobligowani do przekazania do właściwego urzędu skarbowego zgłoszenia o rozpoczęciu prowadzenia PKPiR.

Zmiany w 50% kosztach uzyskania przychodu w przypadku umów o dzieło

Spore zmiany w kosztach uzyskania przychodu dotyczących praw autorskich i pokrewnych zostało wprowadzone od stycznia 2018r. 50 % koszty znajdą zastosowanie w stosunku do:

 • opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
 • zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
 • korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Należy podkreślić, iż koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Kolejną zmianą w zakresie 50% kosztów uzyskania przychodów jest podwyższenie dotychczasowego limitu łącznych kosztów przyporządkowanych do przychodów z praw autorskich z dotychczasowej kwoty 42.761zł do kwoty podstawy opodatkowania pierwszego progu podatkowego czyli 85.528zł.

Ustawodawca dokonał także zmiany w rodzajach działalności kwalifikowanych do zastosowania podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów. W 2018r. uprawniona do 50% kosztów jest działalność:

 • twórcza w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
 • badawczo-rozwojowa oraz naukowo-dydaktyczna,
 • artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej
  i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
 • publicystyczna.

Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.