Ważne terminy podatkowe w 2023 roku
Radosław Pilarski, copywriter, adwokat, doradca restrukturyzacyjny. Współzałożyciel agencji contentprawniczy.pl.

Ważne terminy podatkowe w 2023 roku

Początek nowego roku to pora podsumowań i rozliczeń za rok poprzedni oraz czas, aby dostosować się do zmian, które już zaistniały bądź wejdą w życie w niedalekiej przyszłości.

Nie inaczej jest w kwestii podatków. Pierwsze miesiące roku są najgorętszym okresem dla działów księgowych i biur rachunkowych. Biorąc dodatkowo pod uwagę chaos, jaki wprowadza ciągle nowelizowany Polski Ład, przedsiębiorca powinien cały czas trzymać rękę na pulsie i co kilka miesięcy sprawdzać aktualny podatkowy „rozkład jazdy”. Jaki grafik przewiduje nowy 2023 rok? Poniżej przedstawiamy ważne terminy podatkowe jakich musi przestrzegać każdy przedsiębiorca.

 

Rozliczenie za rok poprzedni

Zanim wejdziemy w pełni w nowy, miejmy nadzieję, że jeszcze lepszy, rok 2023 warto rozliczyć się za okres poprzedni. Przede wszystkim chodzi tu o podatek dochodowy od osób fizycznych. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego za rok ubiegły, a w przypadku niedopłaty, uiścić również zaległy podatek.

Najważniejsze terminy w 2023 roku dla podatku dochodowego to:

31 stycznia 2023 roku – termin krańcowy do złożenia takich deklaracji jak:

 • PIT-11 – zawiera informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tym terminie pracodawcy, zleceniodawcy oraz pozostali płatnicy podatku dochodowego mają obowiązek przekazać tę deklarację do urzędu skarbowego.
 • PIT-4R – stanowi zbiorcze zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek, pobieranych i wpłacanych przez płatnika za rok poprzedni. Deklarację tę muszą złożyć wszyscy płatnicy podatku PIT, za wyjątkiem płatników opłacających zaliczki samych za siebie (tj. samozatrudnieni).
 • PIT-8AR – deklaracja dotycząca zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności od należności osób zagranicznych, dywidend, odsetek, wygranych w konkursach i grach, a także świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów.

28 lutego 2023 roku – do tego dnia przedsiębiorcy powinni przekazać:

 • PIT-11 – w tym wypadku przedsiębiorcy mają obowiązek przekazać dokument pracownikowi.
 • PIT-16A – deklaracja przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

31 marca 2023 roku – termin ten dotyczy:

 • IFT-2R – jest to deklaracja obowiązująca przedsiębiorców, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne (spółki kapitałowe) oraz quasi osoby prawne (spółki osobowe), które w trakcie roku 2022 wypłacili zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług niematerialnych, tj. dokonali importu usług.

2 maja 2023 roku – termin przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających:

 • PIT-28 – deklaracja przeznaczona dla podatników osiągających przychody ewidencjonowane opodatkowane w formie ryczałtu.
 • PIT-36 – deklaracja przeznaczona dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, tj. wg. progów podatkowych 12% i 32% oraz tych prowadzących tzw. działalność nierejestrowaną.
 • PIT-36L – deklaracja właściwa dla przedsiębiorców rozliczających uzyskany dochód w formie podatku liniowego.

Uwaga! Dzień 2 maja nie jest ustawowym terminem. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jako termin końcowy złożenia deklaracji rocznej wskazuje ostatni dzień kwietnia. Jednakże w 2023 roku 30 kwietnia przypada w niedzielę, a 1 maja stanowi święto państwowe.

 

Terminy dla zaliczek na podatek dochodowy

W kwestii zaliczek na podatek dochodowy możemy znaleźć wiele różnic. Wynika to z faktu, że aktualnie przedsiębiorcy mają do wyboru trzy formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy oraz ryczałt. Dochodzi jeszcze karta podatkowa, ale z tej mogą korzystać wyłącznie osoby, które posługiwały się nią do 31 grudnia 2021 roku. Co więcej, przedsiębiorca może rozliczać się miesięcznie lub kwartalnie (co trzy miesiące).

 

Terminy dla zaliczek na podatek dochodowy przedstawiają się następująco:

 • zasady ogólne i podatek liniowy – zaliczkę wylicza się i wpłaca do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy lub do dnia miesiąca następującego po kwartale, którego zaliczka dotyczy.
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – co do zasady zaliczkę wylicza się i wpłaca do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Istnieje przy tym możliwość wpłacania do urzędu skarbowego zaliczki w terminie do dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, o ile przedsiębiorca dopiero rozpoczął prowadzenie działalności lub w poprzednim roku prowadził działalność, jednak uzyskane przychody nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro.

Co z przedsiębiorcami opodatkowanymi kartą podatkową?

Karta podatkowa zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej uiszczają podatek w wysokości określonej w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Terminy, jakich powinni się trzymać to:

 • 7. dzień następujący po miesiącu, za który należna jest karta podatkowa.
 • 28 grudnia za grudzień danego roku.

Ważne! W przypadku karty podatkowej nie ma możliwości rozliczania się w okresach kwartalnych.

Podatek od towarów i usług – jakie terminy obowiązują?

Podatek od towarów i usług, mimo iż nie rozlicza go każdy przedsiębiorca, jest najistotniejszą daniną zaraz po podatku dochodowym. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny dbać o terminowość, bowiem organy skarbowe podchodzą do tej kwestii bardzo restrykcyjnie.

 

Spośród terminów związanych z VAT możemy wskazać te dotyczące deklaracji:

 • JPK_V7M – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. JPK_V7M stanowi podstawową deklarację, którą podatnik VAT musi przekazywać co miesiąc do urzędu skarbowego, o ile nie dokonał żadnych szczególnych metod rozliczeń.
 • JPK_V7K – do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego rozliczenie dotyczy. Deklaracja dotyczy podatników, którzy wybrali kwartalny system rozliczeń.
 • VAT UE – do 25 dnia miesiąca za miesiąc, w którym miało miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów lub wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Terminy związane z ubezpieczeniem ZUS

Co prawda składki społeczne i zdrowotne nie są podatkami, ale dla przedsiębiorcy stanowią równie istotne obciążenie, szczególnie teraz w przypadku braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Należy pamiętać, że Nowy Ład wprowadził nowe terminy rozliczeniowe, zgodnie z którymi w 2023 roku obwiązują poniższe terminy do przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych.
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, są to przede wszystkim spółki kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia i fundacje.
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, w szczególności dla przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia oraz przedsiębiorców będącymi podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej, zatrudniającymi innych ubezpieczonych (np. spółka osobowa, spółka cywilna).

Warto dodać, że dla przedsiębiorców, którzy spełniają warunki do skorzystania z Małego ZUS Plus, termin do zarejestrowania ulgi mija 31 stycznia.

Sprawozdanie finansowe – do kiedy?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego, jak wiele osób uważa, nie dotyczy wyłącznie spółek prawa handlowego. Obciążeni nim mogą być również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystko bowiem zależy od sposobu prowadzenia księgowości. Sprawozdania muszą przygotowywać ci przedsiębiorcy, którzy wybrali tzw. pełną księgowość.

Sprawozdanie finansowe to dokument zawierający podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, składające się z:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat,
 • informacji dodatkowej (zawierającej w szczególności opis przyjętych zasad rachunkowości).

Termin na sporządzenie sprawozdania finansowego mija z końcem 3. miesiąca następującego po zamknięcia roku obrotowego przedsiębiorstwa, tzw. dniu bilansowym.

Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, wówczas termin na sporządzenie sprawozdania upływa 31 marca.

 

Następnie sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez odpowiedni do tego organ nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, tj. do 30 czerwca (o ile rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Uwaga! W latach ubiegłych powyższe terminy zostały przesunięte o 3 miesiące – odpowiednio do 30 czerwca i 30 września. Póki co nie ma jeszcze żadnych informacji, które zmieniałyby ustawowy termin w roku 2023. Być może jednak to się jeszcze zmieni, należy zatem śledzić informacje dla przedsiębiorców publikowane przez portal www.biznes.gov/pl

 

Artykuł przygotowany przez naszego specjalistę Radosława Pilarskiego


Usprawnij swoją pracę,
dołącz do nas!

do 6 miesięcy od daty utworzenia konta możesz wprowadzić 100 faktur sprzedaży, 100 faktur zakupu oraz 100 Poleceń Księgowania w bezpłatnej wersji programu.

Po osiągnięciu limitu ilości dokumentów lub upływie limitu czasu dla wersji darmowej podejmiesz decyzję o zakupie pierwszej licencji.